Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMUOSE TEIKIAMŲ ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 21, 22, 23, 24 ir 25 punktais, Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. TS-380 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu, Raseinių pagalbos šeimai namų nuostatų, patvirtintų Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-6 „Dėl Raseinių pagalbos šeimai namų nuostatų patvirtinimo“, 7.3 papunkčiu ir atsižvelgdama į Raseinių pagalbos šeimai namų 2020 m. spalio 22 d. direktoriaus raštą Nr. SD-130 „Dėl socialinės globos paslaugų kainos skaičiavimo 2021 m.“, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Raseinių pagalbos šeimai namų teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainas (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. TS-334 „Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo“.

3.  Nustatyti, kad šis sprendimas galioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras