Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. ________________ Nr. T-____

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 punktu Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.       Pakeisti Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-269 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu:

1.1. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, neviršijant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos apraše nustatytų bazinių dydžių.“

1.2.    Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Asmenų, turinčių teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, įrašymo į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą (toliau – Sąrašas), išbraukimo iš Sąrašo, dantų protezavimo paslaugų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarką  reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“.

1.3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš savivaldybės biudžeto, turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, ne trumpiau kaip 3 mėnesius deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje, kai vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžių vienam asmeniui, ir kurie negali būti įrašyti į Sąrašą Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka:

9.1. asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;

9.2. asmenys, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;

9.3. daugiavaikės šeimos tėvai;

9.4. socialinę pašalpą gaunantys asmenys;

9.5. darbingo amžiaus asmenys.“

1.4. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Asmuo, kreipdamasis dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš savivaldybės biudžeto, užpildo prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, dėl kurių prašoma kompensuoti dantų protezavimo išlaidas iš savivaldybės biudžeto. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

12.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai į Savivaldybės administraciją, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, elektroniniu paštu teikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmeniui, teikiant prašymą elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu;

12.2. pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;

12.3. pažyma apie šeimos sudėtį;

12.4. dokumentai, įrodantys vieno gyvenančio asmens ir bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas per paskutinius 12 mėnesių;

12.5. gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo išvada dėl dantų protezavimo poreikio;

12.6. dokumentai, įrodantys dantų protezavimo būtinumą, esant kitiems Apraše nenumatytiems ir išskirtiniams atvejams;

12.7. jei prašymą pateikia asmens atstovas – asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas.“

1.5. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti dantų protezavimo paslaugą, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos savivaldybė pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, pareiškėjas šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.“

1.6. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Sprendimą dėl asmens dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš savivaldybės biudžeto priima Savivaldybės meras.“

1.7. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Komisijos sudėtį ir jos veiklos nuostatus tvirtina Savivaldybės meras.“

1.8. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Komisija iki spalio 1 d. gautus prašymus apsvarsto einamaisiais metais, o po spalio 1 d. gautų prašymų svarstymas keliamas į kitus kalendorinius metus. Komisija, išanalizavusi dokumentus, Savivaldybės merui pateikia motyvuotą siūlymą ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo ir visų reikalingų dokumentų gavimo Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriuje dienos (po spalio 1 d. gautų prašymų gavimo data laikoma kitų kalendorinių metų sausio 2 d.):

19.1. kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas iš savivaldybės biudžeto;

19.2. nekompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidų iš savivaldybės biudžeto ir nurodo neskyrimo motyvus.“

1.9. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Asmuo apie priimtą sprendimą dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš savivaldybės biudžeto informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Asmeniui registruotu paštu prašyme nurodytu adresu išsiunčiama arba įteikiama Savivaldybės mero potvarkio kopija.“

1.10.  Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Kartu su Savivaldybės mero potvarkio kopija asmeniui pateikiama sutartis, kurią turi pasirašyti dantų protezavimo paslaugos gavėjas, dantų protezavimo paslaugą teikianti ASPĮ ir Savivaldybės administracijos direktorius.“

1.11. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Asmens duomenys privalo būti tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas), Asmens duomenų tvarkymo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, nuostatomis.“

1.12. Papildyti 26 punktu ir jį išdėstyti taip:

26. Mero potvarkis dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš savivaldybės biudžeto ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą:

26.1. Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai;

26.2. Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.“

 

 

 

Savivaldybės meras