Projektas Nr. XIIIP-4249(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 313 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2020 m.                                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Kodekso 313 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Kodekso 313 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

313 straipsnis. Genetiškai modifikuotų organizmų riboto naudojimo veiklos vykdymo sąlygų pažeidimas

1. Teisės aktuose nustatytų genetiškai modifikuotų mikroorganizmų pirmosios  pavojingumo klasės ar genetiškai modifikuotų organizmų, išskyrus mikroorganizmus, pirmojo pavojingumo lygio riboto naudojimo veiklos vykdymo sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Teisės aktuose nustatytų genetiškai modifikuotų mikroorganizmų antrosios pavojingumo klasės ar genetiškai modifikuotų organizmų, išskyrus mikroorganizmus, aukštesniojo pavojingumo lygio riboto naudojimo veiklos vykdymo sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

5. Teisės aktuose nustatytų genetiškai modifikuotų mikroorganizmų trečiosios pavojingumo klasės riboto naudojimo veiklos vykdymo sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

7. Teisės aktuose nustatytų genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ketvirtosios pavojingumo klasės riboto naudojimo veiklos vykdymo sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

Pakeisti Kodekso priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 77) su paskutiniais pakeitimas, padarytais 2018 m. kovo 8 d. Komisijos direktyva (ES) 2018/350 (OL 2018, L 67, p. 30).“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas