Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-518 „DĖL SKATINAMOSIOS FINANSINĖS PRIEMONĖS „PASKOLOS ŪKIO SUBJEKTŲ, VEIKIANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBOS, PERDIRBIMO IR PREKYBOS SRITYSE, LIKVIDUMUI UŽTIKRINTI REAGUOJANT Į RUSIJOS AGRESIJĄ PRIEŠ UKRAINĄ“ SCHEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                                Nr. 3D-

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3D-518 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemos patvirtinimo“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos paskoloms, teikiamoms nuo 2023 m. liepos 1 d.

 

 

Žemės ūkio ministras