Projektas Nr. TSP-246                                     

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS

 

2021 m. rugsėjo     d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31  punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-304 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 39.2 papunkčiu, 41 punktu ir atsižvelgdama į Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2021 m. rugsėjo       3 d. prašymą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti dviejų kambarių 49,10 kv. metro bendrojo ploto Savivaldybės būstą, unikalus Nr. 5799-8000-1010:0003, esantį Jaunimo g. 15A-3, Kupiškyje, duomenys neskelbiami.

2. Pavesti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų Savivaldybės būsto nuomos sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                            

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas