Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. XIII-992 2 IR 4 PRIEDŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

1.  Papildyti Įstatymo 2 priedą nauju 13 punktu:

13. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, nurodytas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse.“

2. Papildyti Įstatymo 2 priedą nauju 14 punktu:

14. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse nurodytos geležinkelio įmonės (vežėjai), kurioms (kuriems) suteikiama išimtinė teisė gauti minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugas.“

3. Buvusius Įstatymo 2 priedo 13–18 punktus laikyti atitinkamai 15–20 punktais.

 

2 straipsnis. Įstatymo 4 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 4 priedo 1 punkto d papunktį ir jį išdėstyti taip:

d) viešoji geležinkelių infrastruktūra, Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys geležinkelių paslaugų įrenginiai ir kiti įrenginiai ir turtas, reikalingi sklandžiam geležinkelių transporto eismui užtikrinti;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. birželio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas