ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO ŠIAULŲ MIESTO PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI

 

2022 m.                 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2021-11-08 raštą Nr. SD-3515 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo  nuosavybės teise valdyti“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sutikti perimti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą:

1.1. ilgalaikį turtą (1 priedas);

1.2. trumpalaikį turtą (2 priedas).

2. Perduoti šio sprendimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytą, Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn perimtą turtą Šiaulių miesto pedagoginei psichologinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

3. Nustatyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn perduotas turtas bus naudojamas atliekant vaiko kognityvinių (pažintinių) funkcijų, elgesio ir emocijų sunkumų, raidos lygio vertinimą.

4. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių Šiaulių miesto savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktus.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras