Projektas

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

 

                                                                   ĮSAKYMAS                                

DĖL KARInės aviacijos pilotų licencijų keitimO į LICENCIJAS PAGAL reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I PRIEDĄ (FCL dalĮ) tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2023 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgulų susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2227, 10 straipsnio nuostatomis,

t v i r t i n u Karinės aviacijos pilotų licencijų keitimo į licencijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Direktorius


 

 

part_9fecccbabba544c4928050f48a9f230e_end

part_e6b26691267a4c2183de01ffebb0b414_end

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų

agentūros direktoriaus

2023 m.                    d. įsakymu Nr.

 

 

KARinės aviacijos pilotų licencijų keitimO į LICENCIJAS PAGAL reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I PRIEDĄ (FCL dalĮ) tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

bENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Karinės aviacijos pilotų licencijų keitimo į licencijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato teorijos žinių ir skrydžių patirties, susijusios su atliekant karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje gauta karinės aviacijos piloto licencija, pripažinimo ir tų licencijų keitimo į licencijas pagal Reglamento (ES) 1178/2011 I priedą (FCL dalį) (toliau – FCL dalis) tvarką.

2Apraše vartojamos sąvokos ir santrumpos:

2.1Agentūra – viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra.

2.2. EASA – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra.

2.3KASLKarinės aviacijos specialisto licencija, išduota Lietuvos kariuomenės karinės aviacijos pilotui.

2.4Pareiškėjas – KASL turėtojas, pateikęs Agentūrai prašymą pripažinti žinias, patirtį ir įgūdžius, įgytus atliekant karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje, ir išduoti vieną iš licencijų pagal FCL dalį.

2.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos ir santrumpos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme ir 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2227.

3. Agentūra gali išduoti licencijas pagal FCL dalį KASL turėtojams, jeigu pareiškėjas tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir yra baigęs karinę tarnybą. Išduodant licencijas pagal FCL dalį KASL pagrindu, turi būti laikomasi FCL dalies reikalavimų.

4. Vadovaudamasi Reglamentu (ES) Nr. 1178/2011 ir Aprašu, sprendimus pareiškėjui išduoti Agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas dėl formų patvirtinimo) nustatytos formos licenciją pagal FCL dalį, atsisakyti ją išduoti, priima Agentūra.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

5. Pareiškėjas, siekdamas, kad jo patirtis, susijusi su atliekant karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje gauta piloto licencija, būtų įskaityta išduodant licenciją pagal FCL dalį, teikia Agentūrai laisvos formos prašymą dėl šios patirties pripažinimo. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

5.1. KASL;

5.2karinis sveikatos pažymėjimas;

5.3. Lietuvos kariuomenės išduota pažyma dėl pareiškėjo skrydžių patirties;

5.4. skraidymų knygelė;

5.5. pradinio aviacinio mokymo baigimą patvirtinantys dokumentai;

5.6. mokymo pagal Lietuvos kariuomenės vado įsakymais patvirtintas programas baigimą patvirtinantys dokumentai;

5.7. Lietuvos kariuomenės nustatytų reikalavimų ir procedūrų, kuriomis vadovaujantis pareiškėjas gavo KASL, dokumentų kopijos;

5.8. Lietuvos kariuomenės išduotas dokumentas, patvirtinantis karinės tarnybos pabaigą;

5.9. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

6. Agentūra, įvertinusi pateiktus 5 punkte nurodytus dokumentus ir priėmusi sprendimą dėl pareiškėjo teorijos žinių ir skrydžių patirties įskaitymo, kaip nurodyta Aprašo III skyriuje, informuoja pareiškėją, ką jis turi atlikti siekiamai licencijai pagal FCL dalį gauti. Pareiškėjas, įvykdęs Agentūros nurodytus reikalavimus, teikia šiuos dokumentus atitinkamai licencijai pagal FCL dalį gauti:

6.1. Įsakymu dėl formų patvirtinimo nustatytos formos prašymą išduoti atitinkamos rūšies licenciją;

6.2galiojantį 1 arba 2 klasės sveikatos pažymėjimą, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priedo (MED dalies) reikalavimus, atsižvelgus į norimos gauti licencijos rūšį;

6.3patvirtintos mokymo organizacijos (toliau – ATO) arba deklaruotosios mokymo organizacijos (toliau – DTO) atlikto įvertinimo, ar kvalifikacijos kėlimo mokymas yra būtinas, kad pareiškėjas įgytų reikiamo lygio kvalifikaciją saugiai valdyti orlaivį, įrodymus;

6.4ATO arba DTO atlikto papildomo mokymo baigimą patvirtinančius pažymėjimus ir jų priedus, jei papildomas mokymas buvo reikalingas ir atliktas;

6.5. išlaikytų teorijos egzaminų pagal FCL dalies reikalavimus atitinkamai licencijai gauti patvirtinimą;

6.6. galiojantį pažymėjimą, patvirtinantį kalbos pagal FCL.055 dalį mokėjimą;

6.7. skraidymų knygelę.

7. Prieš išduodant licenciją pagal FCL dalį turi būti sumokėtas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlygis už Agentūros teikiamą administracinę paslaugą – atitinkamos licencijos išdavimą.

 

III SKYRIUS

TEORIJOS ŽINIŲ IR SKRYDŽIŲ PATIRTIES ĮSKAITYMAS

 

8Skrydžių patirtis, įgyta tarnaujant Lietuvos kariuomenėje, įskaitoma į bendrą skridą licencijai pagal FCL dalį gauti.

9. Teorijos kursų apimtį Agentūra nustato atsižvelgdama į pareiškėjo patirtį, pareiškėjo KASL nurodytą kvalifikaciją (-as) ir siekiamos gauti licencijos pagal FCL dalį rūšį.

10. Teorijos ir praktikos kurso dalių apimtys nustatomos pagal orlaivių, kuriais skraidė pareiškėjas, kategorijas:

10.1vienmotoriais reaktyviniais lėktuvais (naikintuvais) (SEL);

10.2vienmotoriais vienpiločiais sraigtasparniais (SEH);

10.3vienmotoriais vienpiločiais transporto lėktuvais (SEAT);

10.4daugiamotoriais daugiapiločiais transporto sraigtasparniais (MPHT);

10.5daugiamotoriais daugiapiločiais transporto lėktuvais (MPAT).

11. Teorijos žinių ir skrydžių patirties įskaitymas:

11.1. pareiškėjų, skraidančių SEL ir SEAT lėktuvais, žinių ir patirties įskaitymas LAPL(A) arba PPL(A) licencijoms gauti:

11.1.1. laikoma, kad teorijos mokymo kursai, nurodyti atitinkamai FCL.115 arba FCL.210 dalyse yra baigti, ir pareiškėjas gali pradėti laikyti teorijos žinių egzaminus Agentūroje;

11.1.2. užskaitoma ne daugiau kaip 10 valandų savarankiško skrydžio patirties, ir bendras skrydžių laikas atitinkamai licencijai gauti turi būti ne mažesnis, nei nurodyta atitinkamai FCL.110.A arba FCL.210.A dalyse;

11.1.3. skrydžio egzaminas laikomas vienmotoriu arba dvimotoriu vienpiločiu lėktuvu, kuris atitinka nustatytus orlaivių klasės reikalavimus. Jeigu pareiškėjas neskraidė konkrečiu SEP arba MEP klasės lėktuvu, jis turi baigti ATO arba DTO rengiamą mokymą. Praktinius pareiškėjo gebėjimus tikrina skrydžio egzaminuotojas, turintis skrydžio egzaminuotojo pažymėjimą, išduotą pagal FCL dalį;

11.2. pareiškėjų, skraidančių SEAT ir MPAT lėktuvais, žinių ir patirties įskaitymas CPL(A) licencijai gauti:

11.2.1. teorijos kursai turi būti baigti ATO pagal reikalavimus, nurodytus FCL dalies 3 priedėlyje. Jeigu pareiškėjo KASL įrašyta  IR(A) kvalifikacija galiojanti, ATPL(A) arba IR(A) mokymo kursai ir teorijos žinių tikrinimo egzaminai turi būti išlaikyti, kaip nurodyta, atitinkamai, FCL.515 arba FCL.615 dalyse;

11.2.2. užskaitoma ne daugiau kaip 100 valandų lėktuvo vadu patirties, ir bendras skrydžio laikas turi atitikti reikalavimus, nustatytus FCL dalies 3 priedėlio E dalies 12 punkte. Jeigu pareiškėjas pageidauja gauti IR(A) kvalifikaciją, jo patirtis turi atitikti reikalavimus, nustatytus FCL dalies 6 priedėlio A dalies 7 punkte ir  turi turėti teisę skraidyti naktį pagal FCL.810 dalies reikalavimus. Jeigu pareiškėjas siekia gauti daugiapiločio lėktuvo (MPA) tipo kvalifikaciją, jis turi įvykdyti būtinas išankstines sąlygas šiai kvalifikacijai gauti, kaip nurodyta FCL.735.A dalyje ir FCL.720.A dalies d punkte;

11.2.3. įgūdžių patikrinimo egzaminas turi būti laikomas vienmotoriu arba dvimotoriu vienpiločiu lėktuvu, kuris yra sertifikuotas vežti bent 4 asmenis ir turi kintamojo žingsnio oro sraigtą ir įtraukiamąją važiuoklę. Jeigu pareiškėjas neskraidė konkrečiu SEP arba MEP klasės lėktuvu, jis turi baigti ATO rengiamą mokymą. Jeigu suteikiama IR(A) kvalifikacija, praktiniai gebėjimai tikrinami pagal FCL dalies 7 priedėlį. Jeigu pareiškėjas siekia gauti MPA tipo kvalifikaciją, jo praktiniai gebėjimai tikrinami pagal FCL dalies 9 priedėlį. Praktinius gebėjimus tikrina skrydžio egzaminuotojas, turintis skrydžio egzaminuotojo pažymėjimą, išduotą pagal FCL dalį;

11.2.4. ATPL(A) licencija išduodama su MPA tipo kvalifikacija, jeigu pareiškėjas atitinka FCL dalies F skyriaus 1 skirsnio reikalavimus;

11.3. pareiškėjų, skraidančių SEH ir MPHT sraigtasparniais, žinių ir patirties įskaitymas LAPL(H) ir PPL(H) licencijoms gauti:

11.3.1. laikoma, kad teorijos mokymo kursai, nurodyti atitinkamai FCL.115 arba FCL.210 dalyse yra baigti, ir pareiškėjas gali pradėti laikyti teorijos žinių egzaminus Agentūroje;

11.3.2. užskaitoma ne daugiau kaip 10 valandų savarankiško skrydžio patirties, ir bendras skrydžių laikas atitinkamai licencijai gauti, turi būti ne mažesnis, nei nurodyta atitinkamai FCL.110.H arba FCL.210.H dalyse;

11.3.3. skrydžio egzaminas gali būti laikomas vienmotoriu vienpiločiu sraigtasparniu, kuris atitinka EASA nustatytus tipo reikalavimus. Jeigu pareiškėjas neskraidė konkretaus tipo sraigtasparniu, jis turi baigti ATO ar DTO rengiamą mokymą. Praktinius gebėjimus tikrina skrydžio egzaminuotojas, turintis skrydžio egzaminuotojo pažymėjimą, išduotą pagal FCL dalį;

11.4. pareiškėjų, skraidančių SEH ir MPHT sraigtasparniais, žinių ir patirties įskaitymas CPL(H) licencijai gauti:

11.4.1. teorijos mokymo kursai turi būti baigti ATO pagal reikalavimus, nurodytus FCL dalies 3 priedėlio F–K dalyse. Jeigu pareiškėjas turi karinę galiojančią IR(H) kvalifikaciją, atitinkamai ATPL(H) arba IR(H) mokymo kursai ir teorijos žinių egzaminai turi būti išlaikyti, kaip nurodyta atitinkamai FCL.515 arba FCL.615 dalyse;

11.4.2. užskaitoma ne daugiau kaip 50 valandų skrydžių sraigtasparnio vadu patirties, ir bendras skrydžio laikas turi atitikti reikalavimus, nustatytus FCL dalies 3 priedėlio K dalies 11 punkte. Jeigu pareiškėjas siekia gauti IR(H) kvalifikaciją, jo patirtis turi atitikti reikalavimus, nustatytus FCL dalies 6 priedėlio B dalies 7 punkte, įskaitant skrydžių patirtį skraidyti naktį pagal FCL.810 dalies b punkto 2 papunkčio iii dalį. Jeigu pareiškėjas siekia gauti vienpiločio kelių variklių arba daugiapiločio sraigtasparnio (MPH) tipo kvalifikaciją, jis turi įvykdyti būtinas išankstines sąlygas šiai kvalifikacijai gauti, kaip nurodyta atitinkamai FCL.735.H ir FCL.720.H dalyse;

11.4.3. ATPL(H) licencija išduodama su MPH tipo kvalifikacija, jeigu pareiškėjo patirtis atitinka FCL.510.H dalies reikalavimus. Jeigu prašoma išduoti ATPL(H)/IR, tai skrydžių patirtis pagal IFR turi atitikti FCL.605 dalies b punkto 2 papunkčio reikalavimus ir pareiškėjas turi turėti teisę skraidyti naktį pagal FCL.810 dalies reikalavimus.

12. Jeigu pareiškėjo bendra skrydžių patirtis neatitinka FCL dalies reikalavimų prašomai licencijai gauti, gali būti išduodama kitos rūšies licencija, kuriai gauti pareiškėjas atitinka reikalavimus.

13. Jeigu pareiškėjo skrydžių patirtis prašomai kvalifikacijai gauti neatitinka FCL dalies reikalavimų, turi būti baigti papildomi ATO arba DTO rengiami mokymai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14Agentūros sprendimai ir veiksmai (neveikimas), kuriais nesilaikoma Aprašo nuostatų, gali būti skundžiami Agentūros direktoriui ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________