Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1905 31 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2015 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Teisė valdyti geležinkelių riedmenis traukinio mašinistui, iš kurio vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu ji buvo atimta vieniems metams ir ilgiau, grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo terminui ir iš naujo išlaikius egzaminą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas