Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.           d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Žemės naudojimo valstybinę kontrolę Žemės ūkio ministro nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Nacionalinė žemės tarnyba, o koordinuoja Žemės ūkio ministerija.“

 

2. Papildyti 36 straipsnį 3 dalimi:

3. Nacionalinės žemės tarnybos pareigūnai:

1) prieš pradėdami neplaninį žemės naudojimo patikrinimą, pateikia tikrinamo objekto savininkui, naudotojui ar valdytojui priimtą sprendimą dėl šio patikrinimo atlikimo arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, o esant poreikiui apsaugoti atitinkamų kategorijų duomenis, – nuasmenintą priimto sprendimo nuorašą. Tais atvejais, kai neplaninis žemės naudojimo patikrinimas atliekamas be tikrinamo objekto savininko, naudotojo ar valdytojo, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta sprendimo atlikti neplaninį žemės naudojimo patikrinimą kopija (nuasmenintas nuorašas) atitinkamam subjektui turi būti pateikta iš karto po atlikto patikrinimo, o jeigu tokios galimybės nėra, - kartu su Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka teikiama informacija tikrinto objekto savininkui, naudotojui ar valdytojui apie atliktą žemės naudojimo patikrinimą.

2) atlikdami žemės naudojimo patikrinimą vietoje, patekti (įeiti ar įvažiuoti) į tikrinamą objektą turi teisę su jo savininku, naudotoju ar valdytoju. Kai tikrinamo objekto savininko, naudotojo arba valdytojo negalima rasti arba jie atsisako dalyvauti atliekant neplaninį žemės naudojimo patikrinimą, ar atsisako įleisti Nacionalinės žemės tarnybos pareigūnus į tikrinamą objektą, Nacionalinės žemės tarnybos pareigūnai, jeigu yra galimybė, gali į jį patekti bei vykdyti žemės naudojimo patikrinimą ir be jų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Mykolas Majauskas

Matas Maldeikis

Antanas Čepononis

Emanuelis Zingeris

Andrius Kupčinskas

Andrius Bagdonas

Mindaugas Skritulskas

Linas Jonauskas

Valdemaras Valkiūnas

Robertas Šarknickas

Laurynas Kasčiūnas

Andrius Navickas

Aistė Gedvilienė

Vytautas Mitalas (atsiėmė parašą 2021-04-27)

Edmundas Pupinis