XIIIP-1199(6)

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 10 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2019 m.        d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekės ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis. Draudžiama jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirtose interneto svetainėse skelbti bet kokią su azartiniais lošimais susijusią informaciją. Jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirta interneto svetaine laikytina interneto svetainė, kurioje ne mažiau kaip 4/5 turinio yra skirta vaikams ir paaugliams skirtų renginių bei reiškinių aprašymui, profesionaliam jų vertinimui, informavimui apie juos, vaikų ir paauglių meninės ir techninės kūrybos sklaidai.

2. Papildyti 10 straipsnį 91 dalimi:

„91. Skelbiant šio straipsnio 9 dalyje nurodytą reklamą draudžiama nurodyti bet kokią papildomą rašytinę, vaizdinę ar garsinę informaciją.“

3. Pakeisti 10 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Draudžiama į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus įleisti jaunesnius kaip 18 metų asmenis, taip pat asmenis, nepateikusius asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, ir leisti jaunesniems kaip 18 metų asmenims dalyvauti nuotoliniuose lošimuose. Lošimus, organizuojamus lošimo namuose (kazino), nuotoliniu būdu organizuojamus lošimus gali lošti asmenys, kuriems yra sukakę 21 metai. Draudžiama jaunesnius kaip 21 metų asmenis įleisti į lošimo namus (kazino). Draudžiama įleisti į lošimo namus (kazino) asmenis, turinčius ginklų, išskyrus asmenis, saugančius lošimo namus (kazino), ir pareigūnus, įstatymų nustatyta tvarka vykdančius tarnybines funkcijas. Šioje dalyje nustatytų reikalavimų laikymąsi privalo užtikrinti lošimų organizatorius.“

2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Azartinius lošimus organizuojančios bendrovės privalo patikrinti klientų, įeinančių į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus, tapatybę.

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo  1 straipsnio 3 dalis ir 2 straipsnis įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 dalys įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas