Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. BALANDŽIO 28 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. _________ __ d. Nr. ____

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ ir 2.2 papunktį išdėstyti taip:

2.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją pateikti  Susisiekimo ministerijai patvirtintus nacionalinių dokumentų (pažymėjimų), kuriais suteikiama teisė Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nurodytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius, išskyrus nurodytus šio nutarimo 3 punkte, taip pat pateikti Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių dokumentų žymas/rekvizitus, pagal kurias galima patvirtinti keleivio teisę įsigyti bilietą su nuolaida pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas.“

2. Nustatyti, kad iki 2020 m. birželio 30 d.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtina nacionalinių dokumentų (pažymėjimų), kuriais suteikiama teisė Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nurodytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius.

3. Šis nutarimas, išskyrus šio nutarimo 2 punktą, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Susisiekimo ministras