ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVLDYBĖS VIEŠAJAI  BIBLIOTEKAI

 

2021 m.                     d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunktį ir 16 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą (priedas) Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras