Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 72 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiais galios 72 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus.

2. Pakeisti 72 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Uždaroji akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę ar į kitą šio straipsnio 1 dalies 4–10 punktuose išvardytų teisinių formų juridinį asmenį.“

3. Pripažinti netekusiomis galios 72 straipsnio 17 ir 18 dalis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo yra priimtas sprendimas akcinę bendrovę ar uždarąją akcinę bendrovę pertvarkyti į valstybės įmonę arba į savivaldybės įmonę, visuotinis akcininkų susirinkimas šį sprendimą gali atšaukti iki pakeistų steigimo dokumentų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Jeigu šis sprendimas dėl pertvarkymo nėra atšaukiamas, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės pertvarkymo procedūros baigiamos pagal iki 2020 m. birželio 30 d. galiojusį Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Ekonomikos komiteto pirmininkas R.Sinkevičius, 2019-10-23