Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-395 „DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m.                               d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2017 m. liepos 14 d. Turto patikėjimo teisės sutarties Nr. SŽ-977 5.7 papunkčiu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d.  sprendimą Nr. T-395 „Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi“.

2Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti papildomą susitarimą dėl 2017 m. liepos 14 d. Turto patikėjimo teisės sutarties Nr. SŽ-977 nutraukimo ir perdavimo – priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras