Projektas TSP-126

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ

 

 

2019 m. gegužės       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 3 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai:

1.1. 0,25 ha – Kupiškio ir Subačiaus miestuose;

1.2. 1,20 ha – kaimo vietovėje.

2. Atleisti nuo žemės mokesčio 1991 m. sausio 11–13 dienų įvykiuose nukentėjusius rajono gyventojus ir kartu su jais gyvenančius šeimos narius.

3. Netaikyti šio sprendimo 1–2 punktuose nustatytų žemės mokesčio lengvatų apleistiems, nenaudojamiems žemės plotams.

4. Šio sprendimo nuostatas taikyti  apskaičiuojant 2019 metų žemės mokestį.

5. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

 

Parengė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

Reda Totorienė

 

Dokumentas suderintas DVS