Projektas Nr. TSP-148

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-307 „DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2013–2020 METŲ PROGRAMOS PAKEITIMO“ PAPILDYMO

 

2019 m. gegužės       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ 2019 m. balandžio 29 d. raštą Nr. IS(01) 036 „Dėl Sodų g. 2, Noriūnai, Kupiškio r. sav. ir P. Mažylio g. 8, Kupiškis, daugiabučio gyvenamojo namo įtraukimo į renovuojamų namų sąrašą“,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Papildyti Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos, patvirtintos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo“, 11 punktą ir įrašyti daugiabučius gyvenamuosius namus Sodų g. 2, Noriūnų k., Kupiškio r. sav. (Kupiškio rajonas) ir  P. Mažylio g. 8, Kupiškis (Kupiškio miestas).

2. Paskelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės  meras                                                                                     

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

Mažvydas Šalkauskas

 

Projektas suderintas DVS