Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO, ATITIKTIES NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJOS PRETENDENTAMS Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS, IŠSKYRUS Į ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGAS, FORMOS IR ATITIKTIES NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJOS PRETENDENTAMS Į ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGAS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 13 straipsnio 2 dalimi, 33 straipsniu, 36 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, nutaria:

1. Patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Patvirtinti Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas, išskyrus į įstaigos vadovo pareigas, formą (pridedama).

3. Patvirtinti Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos pretendentams į įstaigos vadovo pareigas formą (pridedama).

4. Nustatyti, kad:

4.1. 2025 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 12 punkto redakcija:

12. Įstaiga, gavusi Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų ir informacijos gavimo dienos pagal juos ir Viešojo sektoriaus darbuotojų registre esančius duomenis patikrina, ar buvęs valstybės tarnautojas turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą ir ar įstaigoje yra galimybė buvusiam valstybės tarnautojui atkurti valstybės tarnautojo statusą į Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 1–3 dalyse nurodytas valstybės tarnautojo pareigas.”

4.2. 2025 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia Aprašo 29 punkto redakcija:

29. Agentūra ir įstaiga, organizuojanti konkursą ar atranką, gali pretendento duomenis patikrinti Viešojo sektoriaus darbuotojų registre. Jeigu šiame registre reikiamų duomenų nėra, per 5 darbo dienas nuo Aprašo 26 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos pateikimo termino pabaigos Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą ar atranką, gali paprašyti pretendento per VATIS papildomai pateikti prašomo dokumento (-ų) kopiją (-as).”

4.3. 2025 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia Aprašo 68.1 papunkčio redakcija:

68.1. Viešojo sektoriaus darbuotojų registre – ar nėra Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 6 punktuose nustatytų aplinkybių;”

4.4. 2025 m. sausio 1 d. netenka galios 68.2 papunktis.

4.5. Šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Vidaus reikalų ministras

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m.                d. nutarimu Nr.

 

 

PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:

1.1. asmens, siekiančio tapti valstybės tarnautoju (toliau – pretendentas), priimamo konkurso būdu į karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas, konkurso (toliau – konkursas) organizavimo tvarką;

1.2. pretendento, priimamo į laikinojo valstybės tarnautojo pareigas, gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo (toliau – atranka) organizavimo tvarką;

1.3. priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų asmenų (toliau – buvę valstybės tarnautojai) statuso atkūrimo (toliau – statuso atkūrimas) ir Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų (toliau – asmenys, kurių kadencija pasibaigusi) priėmimo į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarką;

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, 9 straipsniu, 10 straipsniu, 11 straipsnio 1–5 dalimis, 13 straipsnio 2 ir 6 dalimis, 14 straipsnio 11 dalimi, 20 straipsnio 3 dalimi, 33 straipsniu ir 36 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais.

Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Valstybės tarnybos įstatyme.

3. Konkursas, atranka, statuso atkūrimas, asmenų, kurių kadencija pasibaigusi, priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso organizuojami vadovaujantis šiomis nuostatomis:

3.1. informacija pretendentams apie konkursą, atranką, statuso atkūrimą, asmenų, kurių kadencija pasibaigusi, priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso, skelbiama Aprašo 3.4 papunktyje ir 5 punkte nustatyta tvarka, turi būti pateikiama aiškiai ir išsamiai;

3.2. priimami sprendimai, organizuojant konkursą, atranką, statuso atkūrimą, asmenų, kurių kadencija pasibaigusi, priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso, turi būti skaidrūs, nešališki, pagrįsti ir aiškūs;

3.3. Aprašo VI skyriuje nurodytos komisijos ir Aprašo 37 punkte nurodytas (-i) asmuo (-ys), tikrinantis (-ys) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, siekdami atrinkti tinkamiausią pretendentą, atsižvelgdami į pareigybės, į kurią vykdomas priėmimas, pobūdį, funkcijas, pretendentų skaičių ir kitas aplinkybes, turi teisę pasirinkti vertinimo etapų skaičių, iš Aprašo 60 punkte nurodytų vertinimo metodų ir kriterijų pasirinkti ir taikyti vertinimo metodus ir kriterijus, spręsti kitus su konkurso, atrankos, statuso atkūrimo, asmenų, kurių kadencija pasibaigusi, priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso organizavimu susijusius klausimus, kiek tai neprieštarauja Aprašo nuostatoms. Konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisija turi teisę atlikti pirminį pretendentų vertinimą konkursuose į įstaigos vadovo pareigas pagal rekomenduojamus kriterijus ir jų balus (toliau – pirminis pretendentų vertinimas) (Aprašo 3 priedas);

3.4. siekdamos pritraukti potencialius pretendentus į valstybės tarnautojo pareigas Agentūra ir įstaigos gali skelbti su pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas pritraukimu susijusią informaciją Agentūros ir (ar) įstaigos interneto svetainėje, viešuose socialiniuose tinkluose, darbuotojų paieškos ir atrankos agentūrų portaluose, skleisti tikslinę reklamą, pasitelkti išorinius paslaugų teikėjus vykdyti pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas paiešką, kreiptis pagalbos į profesines bendrijas, organizuoti pretendentų susitikimus su Agentūros ar įstaigos atstovais bei vykdyti kitus konkurso ar atrankos viešinimo ir pretendentų pritraukimo į juos veiksmus. Agentūra ir įstaiga pretendentui jam sutikus teikia pranešimus apie naujus konkursus ir atrankas ir kvietimus juose dalyvauti, sudaro pretendentų sąrašus / duomenų bazes (šiuos veiksmus Agentūra ir įstaiga gali atlikti, vadovaudamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu).

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATEIKIMAS AGENTŪRAI, KONKURSO, ATRANKOS PASKELBIMAS IR ATŠAUKIMAS

 

4. Prieš pateikdama Agentūrai pareigybių, į kurias bus skelbiamas konkursas, aprašymus (toliau – pareigybės aprašymas) įstaiga turi Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas valstybės tarnautojo pareigas laimėjus konkursą bei tarnybinio kaitumo būdu ir pasitelkimo padėti kitai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai arba kitai organizacijai įgyvendinti funkcijas tvarkos aprašo (toliau – Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m.                         nutarimu Nr.          „Dėl Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas valstybės tarnautojo pareigas laimėjus konkursą bei tarnybinio kaitumo būdu ir pasitelkimo padėti kitai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai arba kitai organizacijai įgyvendinti funkcijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) skelbti ne trumpiau kaip 3 darbo dienas informaciją apie valstybės tarnautojo, kuris į laisvas valstybės tarnautojo pareigas gali būti perkeltas tarnybinio kaitumo būdu (toliau – valstybės tarnautojo tarnybinis kaitumas), poreikį. Šioje pastraipoje nurodytą informaciją įstaiga gali skelbti ir kituose informacijos šaltiniuose, nurodytuose Aprašo 3.4 papunktyje.

Valstybės tarnautojo tarnybinis kaitumas vykdomas, Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Jeigu VATIS paskelbus informaciją apie valstybės tarnautojo tarnybinį kaitumą nebuvo valstybės tarnautojo, kuris tarnybinio kaitumo būdu buvo perkeltas į kitas valstybės tarnautojo pareigas, į pareigas priimančio asmens sprendimu Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka Agentūrai gali būti pateikiamas pareigybės aprašymas skelbti konkursą.

Jei per 2 mėnesius po valstybės tarnautojo tarnybinio kaitumo paskelbimo Agentūrai nebuvo pateiktas pareigybės aprašymas skelbti konkursą, tai įstaiga gali pateikti pareigybės aprašymą skelbti konkursą tik dar kartą paskelbusi apie valstybės tarnautojo tarnybinį kaitumą.

5. Įstaigos per VATIS pateikia Agentūrai konkursų pareigybės aprašymus patikrinti pareigybės aprašymo atitiktį Valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir šiuo Vyriausybės nutarimu patvirtintos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos reikalavimams, o esant pareigybės aprašyme netikslumų, apie tai informuoja įstaigą. Konkursas skelbiamas, kai pareigybės aprašymas atitinka šiame punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus.

6. Jeigu yra asmuo, kurį įstaiga galėtų priimti į laikinojo valstybės tarnautojo pareigas, jis į pareigas priimamas, jeigu atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 5 ir 9 straipsniuose nustatytus reikalavimus (toliau – Reikalavimai). Asmuo į laikinojo valstybės tarnautojo pareigas įstaigai raštu arba elektroniniu paštu turi pateikti prašymą ir Aprašo 26.2–26.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus bei informaciją. Įstaiga, gavusi asmens į laikinojo valstybės tarnautojo pareigas prašymą ir Aprašo 26.2–26.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus bei informaciją, per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos privalo patikrinti asmens pretenduojančio į laikinojo valstybės tarnautojo pareigas gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas mutatis mutandis Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka. Jeigu patikrinus asmens į laikinojo valstybės tarnautojo pareigas gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, priimamas sprendimas, kad jis yra tinkamas šioms pareigoms, į pareigas jis priimamas per Aprašo 81 punkte nurodytus terminus, patikrinus informaciją apie jį Aprašo 68 punkte nurodytuose registruose. Jeigu įstaiga neturi asmens, kurį galėtų priimti į laikinojo valstybės tarnautojo pareigas, Aprašo nustatyta tvarka gali būti organizuojama atranka į laikinojo valstybės tarnautojo pareigas, apie atranką paskelbus per VATIS. 

7. Įstaigos prašymu (padaroma atitinkama žyma VATIS) konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra, kuri konkursą per VATIS paskelbia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tinkamai parengto pareigybės aprašymo pateikimo Agentūrai dienos.

Įstaiga konkursus (išskyrus šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą konkursą) per VATIS paskelbia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tinkamai parengto pareigybės aprašymo pateikimo Agentūrai dienos.

8. Konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisija ne vėliau kaip iki konkurso į įstaigos vadovo pareigas paskelbimo dienos privalo pasirinkti bent vieną iš pirminio privalomo pretendentų vertinimo kriterijų, susijusių su pretendentų į įstaigos vadovo pareigas bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų įvertinimo Agentūroje (toliau – kompleksinis vertinimas) rezultatais ir nuspręsti, ar taikys pirminį pretendentų vertinimą pagal pretendentų kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijų (-us). Nusprendus konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisijai taikyti pirminį pretendentų vertinimą pagal pretendentų kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijų (-us), pirminis pretendentų vertinimas taikomas esant ne mažiau kaip 20 pretendentų, atitikusių Reikalavimus.

9. Konkurso ar atrankos skelbime nurodoma: valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas, pareigybei keliami reikalavimai, pareigybei nustatytas pareiginės algos koeficientas ar koeficientų intervalas, valstybės tarnautojo funkcijos, ar bus taikomas išbandymo terminas, konkurso ar atrankos skelbimo numeris, už konkurso ar atrankos organizavimą atsakingo Agentūros ar įstaigos atstovo kontaktai (vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris), kita Agentūros ar įstaigos, organizuojančios konkursą ar atranką, pateikta informacija, susijusi su konkurso ar atrankos procedūromis, o konkurse į įstaigos vadovo pareigas – pirminio pretendentų vertinimo kriterijus (-ai) ir susitarimo dėl pagrindinių įstaigos vadovo kadencijos laikotarpio ir (ar) tam tikrų jo etapų veiklos tikslų ir rezultatų projektas. Paskelbus konkursą ar atranką, skelbime pateikta informacija apie valstybės tarnautojo pareigų pavadinimą, pareigybei keliamus reikalavimus, pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą, pirminio pretendentų vertinimo kriterijų (-us) (konkurse į įstaigos vadovo pareigas), valstybės tarnautojo funkcijas negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai ši informacija turi būti pakeista siekiant ištaisyti skelbime esančią techninę klaidą.

Agentūra, konkursą inicijavusi įstaiga ar įstaiga, organizuojanti konkursą ar atranką, siekdama pritraukti daugiau pretendentų, gali informaciją apie paskelbtą konkursą ar atranką skelbti ir kituose informacijos šaltiniuose, nurodytuose Aprašo 3.4 papunktyje.

10. Konkursą ar atranką galima atšaukti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka pradžios. Jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra, apie konkurso atšaukimą įstaiga Agentūrai turi pateikti motyvuotą prašymą atšaukti konkursą. Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą ar atranką, atšaukusios konkursą ar atranką, apie konkurso ar atrankos atšaukimą nedelsdamos, bet ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka pradžios, per VATIS praneša pretendentams, atitikusiems Reikalavimus, ir elektroniniu paštu – motyvuotą prašymą atšaukti konkursą pateikusiai įstaigai, jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra. Apie konkurso ar atrankos atšaukimą nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo konkurso ar atrankos atšaukimo, Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą ar atranką, paskelbia per VATIS kartu nurodydamos ir konkurso ar atrankos atšaukimo priežastis.

 

III SKYRIUS

STATUSO ATKŪRIMAS

 

11. Buvęs valstybės tarnautojas, siekiantis atkurti statusą, turi teisę per Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 1–3 dalyse nustatytą laikotarpį įstaigai, kurioje ėjo pareigas, raštu arba elektroniniu paštu pateikti Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją.

12. Įstaiga, gavusi Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų ir informacijos gavimo dienos pagal juos ir Valstybės tarnautojų registre esančius duomenis patikrina, ar buvęs valstybės tarnautojas turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą ir ar įstaigoje yra galimybė buvusiam valstybės tarnautojui atkurti valstybės tarnautojo statusą į Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 1–3 dalyse nurodytas valstybės tarnautojo pareigas.

13. Jeigu įstaigoje yra galimybė buvusiam valstybės tarnautojui atkurti valstybės tarnautojo statusą į Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 1–3 dalyse nurodytas valstybės tarnautojo pareigas, įstaiga per 5 darbo dienas nuo buvusio valstybės tarnautojo Aprašo 26 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos buvusiam valstybės tarnautojui elektroniniu paštu siūlo užimti laisvas valstybės tarnautojo pareigas, kurių pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus buvęs valstybės tarnautojas atitinka.

14. Buvęs valstybės tarnautojas apie savo sutikimą ar nesutikimą eiti įstaigos pasiūlytas pareigas informuoja įstaigą elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo įstaigos pasiūlymo užimti laisvas valstybės tarnautojo pareigas gavimo dienos. Jeigu buvęs valstybės tarnautojas per nurodytą terminą elektroniniu paštu nepraneša įstaigai, kad sutinka atkurti valstybės tarnautojo statusą, laikoma, kad jis atsisakė šio įstaigos pasiūlymo.

15. Įstaiga, gavusi buvusio valstybės tarnautojo sutikimą eiti pasiūlytas pareigas, per 10 darbo dienų nuo buvusio valstybės tarnautojo Aprašo 26 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos privalo patikrinti buvusio valstybės tarnautojo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas mutatis mutandis Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus Aprašo 61 ir 67 punktų taikymą dėl buvusio valstybės tarnautojo vertinimo balais, – Aprašo 37 punkte nurodytas (-i) asmuo (-ys), tikrinantis (-ys) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, priima motyvuotą sprendimą dėl buvusio valstybės tarnautojo tinkamumo (netinkamumo) eiti siūlomas valstybės tarnautojo pareigas.

16. Jeigu įstaigoje nėra galimybės buvusiam valstybės tarnautojui atkurti valstybės tarnautojo statuso, apie tai įstaiga per 5 darbo dienas nuo buvusio valstybės tarnautojo Aprašo 26 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos pateikimo įstaigai dienos informuoja buvusį valstybės tarnautoją ir nurodo jam dėl informacijos suteikimo apie statuso atkūrimo tvarką kitose įstaigose kreiptis į Agentūrą.

17. Buvęs valstybės tarnautojas, neatkūręs statuso toje pačioje įstaigoje, turi teisę būti priimtas į pareigas be konkurso kitoje įstaigoje, jei dalyvauja konkurse kitoje įstaigoje į kitas lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, patikrinus jo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas mutatis mutandis Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus Aprašo 61 ir 67 punktų taikymą dėl buvusio valstybės tarnautojo vertinimo balais, - Aprašo 37 punkte nurodytas (-i) asmuo (-ys), tikrinantis (-ys) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, priima motyvuotą sprendimą dėl buvusio valstybės tarnautojo tinkamumo (netinkamumo) eiti siūlomas valstybės tarnautojo pareigas.

18. Buvęs valstybės tarnautojas lygiagrečiai (neatlikus Aprašo 11-17 punktuose nustatytų veiksmų) gali Aprašo 26 punkte nustatyta tvarka teikti dokumentus ir be konkurso užimti Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 1–3 dalyse nurodytas valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje, Aprašo 31 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka sustabdžius konkurso procedūras ir patikrinus buvusio valstybės tarnautojo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

ASMENŲ, KURIŲ KADENCIJA PASIBAIGUSI, PRIĖMIMAS Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS BE KONKURSO

 

19. Asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, turi teisę per Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą kreiptis į tą pačią įstaigą, kurioje ėjo pareigas ir buvo atleistas iš jų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 4 punktą, su raštu arba elektroniniu paštu teikiamu rašytiniu prašymu dėl galimybės būti priimtam į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas be konkurso.

20. Įstaiga per 5 darbo dienas nuo Aprašo 19 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos atlieka šiuos veiksmus:

20.1. jeigu įstaigoje yra laisvos lygiavertės ar žemesnės karjeros valstybės tarnautojo pareigos ir asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, atitinka Reikalavimus, raštu pasiūlo šiam asmeniui užimti laisvas lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas;

20.2. jeigu įstaigoje nėra laisvų lygiaverčių ir žemesnių karjeros valstybės tarnautojo pareigų ir (arba) asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, neatitinka Reikalavimų, apie tai raštu informuoja šį asmenį.

21. Asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, apie savo sutikimą ar nesutikimą užimti įstaigos pasiūlytas laisvas lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas informuoja įstaigą elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo užimti šias pareigas gavimo dienos. Jeigu asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, per nurodytą terminą elektroniniu paštu nepraneša įstaigai, kad sutinka užimti įstaigos pasiūlytas laisvas lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, laikoma, kad jis atsisakė šio įstaigos pasiūlymo.

22. Įstaiga per 10 darbo dienų nuo Aprašo 21 punkte nurodyto sutikimo užimti įstaigos pasiūlytas laisvas lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas gavimo dienos privalo patikrinti asmens, kurio kadencija pasibaigusi, gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas mutatis mutandis Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus Aprašo 61 ir 67 punktų taikymą dėl asmens, kurio kadencija pasibaigusi, vertinimo balais – Aprašo 37 punkte nurodytas (-i) asmuo (-ys), tikrinantis (-ys) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, priima motyvuotą sprendimą dėl asmens, kurio kadencija pasibaigusi, tinkamumo (netinkamumo) eiti siūlomas valstybės tarnautojo pareigas.

23. Įstaiga turi teisę per Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą savo iniciatyva (nesant pateikto Aprašo 19 punkte nurodyto prašymo) raštu pasiūlyti asmeniui, kurio kadencija pasibaigusi ir kuris buvo atleistas iš pareigų toje įstaigoje pagal Valstybės tarnybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 4 punktą, užimti laisvas lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jeigu jis atitinka Reikalavimus.

Įstaigai pateikus šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą pasiūlymą, toliau atliekami Aprašo 21 ir 22 punktuose nurodyti veiksmai.

24. Asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, gali Aprašo 26 punkte nustatyta tvarka pateikti dokumentus dalyvauti konkurse toje pačioje ar kitoje įstaigoje. Tokiu atveju Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą, mutatis mutandis atlieka Aprašo 28–30 punktuose ir 32 punkte nurodytus veiksmus, o asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje gali būti priimtas be konkurso Aprašo 32 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka sustabdžius konkurso procedūras ir patikrinus asmens, kurio kadencija pasibaigusi, gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

25. Jeigu asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, tuo pačiu metu įgyja teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą pagal Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 1 ar 2 dalies nuostatas, asmens, kurio kadencija pasibaigusi, pasirinkimu vienu metu įgyvendinama viena iš šių teisių – šio straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatyta teisė arba Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta teisė. Neįgyvendinus vienos iš šių teisių, asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, gali įgyvendinti kitą teisę, jei nepasibaigęs jos įgyvendinimo terminas.

 

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

 

26. Pretendentas Agentūrai ar įstaigai, organizuojančiai konkursą ar atranką, per VATIS pateikia:

26.1. prašymą (atskiras prašymas nepildomas – pretendento sprendimas pateikti dokumentus laikomas pretendento prašymu);

26.2. gyvenimo aprašymą (VATIS nurodytos formos), kuriame turi būti nurodyta informacija apie turimą darbo patirtį, vykdytas funkcijas ir kita informacija, pagrindžianti pretendento kvalifikaciją;

26.3. šio Vyriausybės nutarimo, kuriuo patvirtintas Aprašas, nurodytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas, išskyrus į įstaigos vadovo pareigas, arba Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją pretendentams į įstaigos vadovo pareigas;

26.4. Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (Aprašo 1 priedas);

26.5. diplomo kopiją;

26.6. darbo patirtį įrodančio dokumento, kuris pagrįstų funkcijų realaus vykdymo faktą ir tokių funkcijų vykdymo laikotarpį, kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją, dokumento, įrodančio užsienio kalbos mokėjimo lygį, kopiją ir kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ar kitą skelbime prašomą informaciją;

26.7. pirminio pretendentų vertinimo anketą (Aprašo 4 priedas), jeigu konkurse į įstaigos vadovo pareigas, komisijos sprendimu bus vykdomas pirminis pretendentų vertinimas pagal kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijų (-us); 

26.8. dokumento, įrodančio, kad buvęs valstybės tarnautojas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnį turi teisę atkurti statusą ar būti be konkurso priimtas į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje, kopiją (jeigu taikoma).

27. Aprašo 26 punkte nurodyti dokumentai ir informacija dalyvauti konkurse priimami 10 darbo dienų, dalyvauti atrankoje – 5 darbo dienas atitinkamai nuo konkurso ar atrankos paskelbimo per VATIS dienos. Buvę valstybės tarnautojai ir asmenys, kurių kadencija pasibaigusi, Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją teikia per šiame punkte nustatytus terminus. Įstaigos motyvuotu sprendimu šie terminai gali būti pratęsiami iki 10 darbo dienų.

28. Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą ar atranką, per 5 darbo dienas nuo Aprašo 26 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos pateikimo termino pabaigos įvertina, ar pretendentas atitinka Reikalavimus, išskyrus Aprašo 31 ir 32 punktuose nurodytus atvejus, ir per VATIS apie tai informuoja pretendentą.

29. Agentūra ir įstaiga, organizuojanti konkursą ar atranką, gali pretendento duomenis patikrinti Valstybės tarnautojų registre ir (ar) Vidaus reikalų pareigūnų registre. Jeigu šiuose registruose reikiamų duomenų nėra, per 5 darbo dienas nuo Aprašo 26 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos pateikimo termino pabaigos Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą ar atranką, gali paprašyti pretendento per VATIS papildomai pateikti prašomo dokumento (-ų) kopiją (-as).

30. Pretendentas per 5 darbo dienas nuo Aprašo 29 punkte nurodyto Agentūros ar įstaigos, organizuojančios konkursą ar atranką, prašymo gavimo pateikia per VATIS prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as). Esant objektyvių aplinkybių (pretendento laikinajam nedarbingumui, reikiamų dokumentų gavimui iš trečiųjų asmenų ar kitų aplinkybių), Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą ar atranką, terminą dokumentų kopijoms pateikti gali pratęsti iki 10 darbo dienų. Pretendentui nepateikus prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopijos (-ų), laikoma, kad jis neatitinka Reikalavimų, ir jam neleidžiama dalyvauti konkurse ar atrankoje, statuso atkūrimo atveju – atkurti statuso, o Aprašo 24 punkte nustatytais atvejais – būti priimtam į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje be konkurso. Pretendentui, pateikusiam prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as), per 3 darbo dienas nuo dokumento (-ų) pateikimo per VATIS Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą ar atranką, praneša: konkurso ar atrankos atveju – ar jis atitinka Reikalavimus ir jam leidžiama dalyvauti konkurse ar atrankoje, statuso atkūrimo atveju – ar jis atitinka Reikalavimus ir turi teisę atkurti statusą, o Aprašo 24 punkte nustatytais atvejais – ar jis atitinka Reikalavimus ir turi teisę būti priimtas į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje be konkurso. Jeigu pretendentas neatitinka Reikalavimų, jam neleidžiama dalyvauti konkurse, atrankoje, atkurti valstybės tarnautojo statuso ar būti priimtam į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje be konkurso, apie tai Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą ar atranką, per 3 darbo dienas nuo prašomo (-ų) dokumento (- ų) kopijos (-ų) gavimo dienos arba dienos, kurią sueina terminas pateikti prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as), o pretendentas prašomų dokumentų kopijų nepateikia, per VATIS informuoja pretendentą nurodydama tokio sprendimo priežastis.

31. Jeigu Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją yra pateikęs (-ę) buvęs (-ę) valstybės tarnautojas (-ai), turintis (-ys) teisę atkurti statusą, atitinkantis (-ys) Reikalavimus, Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą, konkurso procedūras sustabdo, o įstaiga per 10 darbo dienų nuo įstaigos informavimo apie konkurso sustabdymą, jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra, ar konkurso sustabdymo dienos patikrina buvusio (-ių) valstybės tarnautojo (-ų) gebėjimus atlikti pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytas funkcijas mutatis mutandis Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus Aprašo 61 ir 67 punktų taikymą dėl buvusio (-ių) valstybės tarnautojo (-jų) vertinimo balais, – Aprašo 37 punkte nurodytas (-i) asmuo (-ys), tikrinantis (-ys) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, priima motyvuotą sprendimą dėl buvusio (-ių) valstybės tarnautojo (-jų) tinkamumo (netinkamumo) eiti šias valstybės tarnautojo pareigas ir per 5 darbo dienas nuo gebėjimų atlikti pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytas funkcijas patikrinimo dienos raštu informuoja Agentūrą apie šio patikrinimo rezultatus, jeigu konkursą organizuoja Agentūra. Konkurso procedūros sustabdomos pasibaigus Aprašo 27 punkte nustatytam dokumentų pateikimo terminui ir apie konkurso sustabdymą per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo termino pabaigos Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą, per VATIS informuoja dokumentus pateikusius pretendentus, o Agentūra elektroniniu paštu – konkursą inicijavusią įstaigą, jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra.

Jeigu, įstaigai patikrinus buvusio valstybės tarnautojo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, buvęs valstybės tarnautojas nepriimamas į valstybės tarnautojo pareigas, Agentūra, jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra, per 2 darbo dienas nuo pranešimo iš įstaigos apie buvusio valstybės tarnautojo gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas patikrinimo rezultatus gavimo dienos, o įstaiga, organizuojanti konkursą, per 2 darbo dienas nuo buvusio valstybės tarnautojo gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas patikrinimo dienos atnaujina konkurso procedūras ir apie tai per VATIS informuoja dokumentus pateikusius pretendentus.

Buvęs valstybės tarnautojas turi teisę atkurti statusą į kitas lygiavertes ar žemesnes valstybės tarnautojo pareigas arba dalyvauti konkurse ar atrankoje į valstybės tarnautojo pareigas.

32. Jeigu Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją per Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą yra pateikęs asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, atitinkantis Reikalavimus, Agentūra, jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra, ar įstaiga konkurso procedūras sustabdo, o įstaiga per 10 darbo dienų nuo įstaigos informavimo apie konkurso sustabdymą, jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra, ar konkurso sustabdymo dienos patikrina asmens, kurio kadencija pasibaigusi, gebėjimus atlikti pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytas funkcijas mutatis mutandis Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus Aprašo 61 ir 67 punktų taikymą dėl asmens, kurio kadencija pasibaigusi, vertinimo balais, – Aprašo 37 punkte nurodytas (-i) asmuo (-ys), tikrinantis (-ys) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, priima motyvuotą sprendimą dėl asmens, kurio kadencija pasibaigusi, tinkamumo (netinkamumo) eiti šias valstybės tarnautojo pareigas ir per 5 darbo dienas nuo gebėjimų atlikti pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytas funkcijas patikrinimo dienos raštu informuoja Agentūrą, jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra, apie šio patikrinimo rezultatus. Konkurso procedūros sustabdomos pasibaigus Aprašo 27 punkte nustatytam dokumentų pateikimo terminui ir apie konkurso sustabdymą per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo termino pabaigos Agentūra, jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra, ar įstaiga, organizuojanti konkursą, per VATIS informuoja dokumentus pateikusius pretendentus, o Agentūra elektroniniu paštu – konkursą inicijavusią įstaigą, jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra.

Jeigu, įstaigai patikrinus asmens, kurio kadencija pasibaigusi, gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, šis asmuo nepriimamas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, Agentūra, jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra, per 2 darbo dienas nuo pranešimo iš įstaigos apie asmens, kurio kadencija pasibaigusi, gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas patikrinimo rezultatus gavimo dienos ar įstaiga per 2 darbo dienas nuo asmens, kurio kadencija pasibaigusi, gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas patikrinimo dienos atnaujina konkurso procedūras ir apie tai per VATIS informuoja dokumentus pateikusius pretendentus.

Asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, gali be konkurso užimti kitas lygiavertes ar žemesnes valstybės tarnautojo pareigas arba dalyvauti konkurse ar atrankoje į valstybės tarnautojo pareigas.

33. Jeigu konkurse į įstaigos vadovo pareigas yra ne mažiau kaip 20 pretendentų, atitikusių Reikalavimus, ir be privalomo pirminio pretendentų vertinimo kriterijaus (-ų), susijusio su kompleksinio vertinimo rezultatu, nustatytas (-i)  pirminio pretendentų vertinimo kriterijus (-ai) pagal pretendentų kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijų (-us), konkurso į įstaigos vadovo pareigas pirmininko paskirti (-as) komisijos nariai (-ys) per 7 darbo dienas nuo Aprašo 28–30 punktuose nurodytų veiksmų atlikimo, atlieka pirminį pretendentų vertinimą pagal nustatytą (-us) pirminio pretendentų kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijų (-us) ir jo (jų) balus ir apskaičiuoja rezultatus. Konkurso į įstaigos vadovo pareigas pirmininko paskirti (-as) komisijos nariai (-ys), atlikę pirminį pretendentų vertinimą pagal apskaičiuotus rezultatus, konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisijai pateikia geriausiai įvertintų ir atrinktų pretendentų sąrašą. Konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisijai patvirtinus geriausiai įvertintų ir atrinktų pretendentų sąrašą, atrinkti pretendentai kviečiami dalyvauti kompleksiniame vertinime Agentūroje, o neatrinkti pretendentai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas per VATIS informuojami apie tai, kad nepraėjo pirminio pretendentų vertinimo pagal pretendentų kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijų (-us), ir nurodomos priežastys.

Pretendentų pirminio vertinimo pagal pretendentų kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijai, vertinimo eiga ir rezultatai įforminami protokolu.

Pirminį pretendentų vertinimą gali atlikti ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktas paslaugų teikėjas.

 

VI SKYRIUS

KONKURSO KOMISIJA, KONKURSE STEBĖTOJŲ TEISĖMIS DALYVAUJANTYS ASMENYS, ASMUO (-YS), ATLIEKANTIS (-YS) GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS TIKRINIMĄ

 

34. Agentūros direktorius ar jo įgaliotas Agentūros valstybės tarnautojas sudaro konkurso į įstaigos vadovo pareigas ir konkurso, jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra, komisijas. Įstaigos konkursų į karjeros valstybės tarnautojo pareigas komisijas sudaro valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, o jeigu valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo yra kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovas arba savivaldybės meras ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas. Konkurso į įstaigos vadovo pareigas ir konkurso, jeigu įstaigos prašymu konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas organizuoja Agentūra, komisijos pirmininku skiriamas Agentūros atstovas. Konkurso komisijos pirmininkas organizuoja komisijos darbą. Konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisija sudaroma ne vėliau kaip iki konkurso paskelbimo dienos.

35. Konkurso į karjeros valstybės tarnautojo pareigas komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių. Įstaigos prašymu ar savo iniciatyva Agentūra gali deleguoti atstovą į konkurso į karjeros valstybės tarnautojo pareigas (išskyrus konkursus į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, kuriuos įstaigos prašymu organizuoja Agentūra) komisiją komisijos nario teisėmis. Įstaiga prašymą dėl Agentūros atstovo delegavimo į konkurso komisiją Agentūrai turi pateikti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso į karjeros valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo dienos.

Kai priimama į savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atsakingo už Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytų funkcijų atlikimą, pareigas, į komisiją skiriamas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos atstovas.

Kai priimama į Agentūros karjeros valstybės tarnautojo pareigas, konkurso komisija sudaroma inter alia vadovaujantis šio punkto pirmosios pastraipos ir Aprašo 34 punkto nuostatomis.

36. Konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių. Konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisijos narių daugumą turi sudaryti ne įstaigos, kuri inicijavo konkursą į įstaigos vadovo pareigas, atstovai. Konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisijos nariais gali būti skiriami biudžetinių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių ir įstaigų atstovai, buvę įstaigų vadovai, taip pat kiti ekspertai, atrinkti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Konkurso į Agentūros direktoriaus pareigas komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių: du į pareigas priimančio asmens atstovai (vienas iš jų skiriamas komisijos pirmininku), Vidaus reikalų ministerijos atstovas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas, taip pat biudžetinių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių ir įstaigų atstovai, taip pat kiti ekspertai, atrinkti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

37. Atrankos, statuso atkūrimo ir asmens, kurio kadencija pasibaigusi, gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimą atlieka į pareigas priimantis asmuo ir (ar) jo įgaliotas (-i) asmuo (-ys) (tiesioginis būsimo valstybės tarnautojo vadovas ir (ar) kitas asmuo).

38. Kai tik paaiškėja, kad komisijos narys ar asmuo, atliekantis gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimą, yra pretendento tėvas, motina (įtėvis, įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis, senelė, vaikaitis, sutuoktinis, sugyventinis ar partneris (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl komisijos nario ar asmens, atliekančio gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimą, nešališkumo, komisijos narys ar asmuo, atliekantis gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimą, turi nedelsdamas nusišalinti.

Komisijos nariu ar asmeniu, atliekančiu gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimą, negali būti skiriamas valstybės politikas, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės politikas yra tiesioginis būsimo valstybės tarnautojo vadovas.

39. Komisijos sekretoriumi gali būti skiriamas komisijos narys arba kitas asmuo.

40. Vertinant pretendentus konkurso komisijoje, stebėtojo teisėmis gali dalyvauti įstaigoje, į kurią priimamas valstybės tarnautojas, veikiančios profesinės sąjungos (ne daugiau kaip 2 atstovai), darbo tarybos ir kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoto viešojo juridinio asmens, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai (toliau – stebėtojai). Vertinant pretendentus konkurso komisijoje gali dalyvauti ne daugiau kaip 5 stebėtojai. Prašymą stebėtojo teisėmis dalyvauti, vertinant pretendentus konkurso komisijoje, stebėtojai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo konkurso komisijoje pradžios elektroniniu paštu pateikia Agentūrai ar įstaigai, organizuojančiai konkursą, nurodydami stebėtojo vardą ir pavardę. Jeigu prašymą dalyvauti vertinant pretendentus konkurso komisijoje pateikia daugiau negu 5 stebėtojai, stebėtojų pirmenybė nustatoma pagal prašymo stebėtojo teisėmis dalyvauti vertinant pretendentus konkurso komisijoje pateikimo Agentūrai ar įstaigai, organizuojančiai konkursą, laiką.

41. Stebėtojams apie pretendentų vertinimo datą, laiką ir vietą Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą, praneša elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki pretendentų vertinimo konkurso komisijoje pradžios. Aprašo 40 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkantiems stebėtojams, kuriems neleidžiama stebėti pretendentų vertinimo konkurso komisijoje, apie tai elektroniniu paštu pranešama ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki pretendentų vertinimo konkurso komisijoje pradžios.

42. Vertinant pretendentus konkurso komisijoje dalyvausiantys stebėtojai konkurso komisijos sekretoriui prieš pretendentų vertinimą privalo parodyti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Stebėtojai turi užtikrinti konkurso komisijoje vertinamiems pretendentams teikiamų klausimų ir užduočių konfidencialumą bei neatskleisti asmens duomenų paslapties.

43. Stebėtojams vertinimo metu draudžiama daryti garso ar vaizdo įrašus, naudoti kitas technines priemones. Šias technines priemones naudojantiems ar konkurso komisijos darbui trukdantiems stebėtojams konkurso komisijos sprendimu gali būti nebeleidžiama stebėti pretendentų vertinimo konkurso komisijoje ir apie tai pažymima šios komisijos posėdžio protokole. Stebėtojai, kuriems neleidžiama stebėti pretendentų vertinimo konkurso komisijoje, šios komisijos akivaizdoje turi sunaikinti konkurso metu techninėmis priemonėmis užfiksuotą informaciją, jeigu jie ją užfiksavo techninėmis priemonėmis.

44. Aprašo 40–43 punktų nuostatos taikomos ir atrankai. Komisijos nariai ir gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimą atliekantys asmenys privalo užtikrinti parengtų klausimų ir užduočių konfidencialumą.

 

VII SKYRIUS

PRETENDENTŲ Į ĮSTAIGOS VADOVO, PRIIMAMO KONKURSO BŪDU, PAREIGAS VERTINIMAS AGENTŪROJE

 

45. Pretendento tinkamumas eiti įstaigos vadovo pareigas suprantamas kaip gebėjimas vadovauti įstaigai, pagrįstas įgytų žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma, t. y. bendrosiomis, vadybinėmis ir lyderystės kompetencijomis.

Kompleksinio vertinimo tikslas – įvertinti pretendentų į įstaigos vadovo pareigas bendrąsias, vadybines ir lyderystės kompetencijas ir jų raišką, taikant skirtingus vertinimo metodus ir standartizuotas vertinimo procedūras.

Kompleksinio vertinimo metu pagal standartizuotas procedūras vertinama pretendento žodžiu ir (ar) raštu pateikta informacija, pademonstruotas elgesys, atliekant kompleksinio vertinimo užduotis. Apibendrinus pretendento atliktą kompleksinį vertinimą, nustatomas kiekvieno asmens turimų bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų, reikalingų vadovauti įstaigai, raiškos lygis: silpnas – kompetencijos išreikštumas žemesnis nei vidutinis, t. y. pretendento pateikti atsakymai įvertinti kaip nepagrindžiantys ar nepakankamai pagrindžiantys vertinamą kompetenciją; vidutinis – kompetencijos išreikštumas vidutinis, t. y. pretendento pateikti atsakymai įvertinti kaip pakankamai pagrindžiantys vertinamą kompetenciją; aukštas – kompetencijos išreikštumas aukštesnis nei vidutinis, t. y. pretendento pateikti atsakymai įvertinti kaip gerai pagrindžiantys vertinamą kompetenciją. Kompleksinio vertinimo išvadoje pateikiamas pretendento turimų bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų, reikalingų vadovauti įstaigai, raiškos profilis, jų įvertinimo pagrindimas.

46. Kompleksinį vertinimą gali atlikti Agentūros atsakingi darbuotojai arba Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktas paslaugų teikėjas.

Pretendentų į įstaigos vadovo pareigas, kurie eina arba per pastaruosius vienerius metus iki kompleksinio vertinimo dienos ėjo pareigas Agentūroje, kompleksinį vertinimą Agentūroje atlieka Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktas paslaugų teikėjas.

47. Kompleksinio vertinimo užduotys viešai neskelbiamos. Kompleksinio vertinimo tvarką nustato Agentūros direktorius.

48. Pretendentai į įstaigos vadovo pareigas per 15 darbo dienų nuo Agentūros pranešimo, kad jie atitinka Reikalavimus ir praėjo pirminį pretendentų vertinimą pagal nustatytą (-us) pirminio pretendentų kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijų (-us), nesusijusius su kompleksinio vertinimo rezultatais, jeigu šis vertinimas taikytas, gavimo dienos turi dalyvauti kompleksiniame vertinime pagal Agentūros VATIS skelbiamą grafiką. Esant objektyvių priežasčių, Agentūros direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęstas dar iki 5 darbo dienų.

49. Pretendento į įstaigos vadovo pareigas kompleksinio vertinimo išvada galioja 3 metus. Pakartotinį pretendento į įstaigos vadovo pareigas kompleksinį vertinimą galima atlikti ne anksčiau nei po šešių mėnesių nuo ankstesnio kompleksinio vertinimo pabaigos. Atlikus pakartotinį kompleksinį vertinimą, galioja paskutinio atlikto kompleksinio vertinimo išvada. Kompleksinio vertinimo išvadą Agentūra per 5 darbo dienas nuo kompleksinio vertinimo pabaigos per VATIS ar elektroniniu paštu pateikia kompleksiniame vertinime dalyvavusiam pretendentui į įstaigos vadovo pareigas.

50. Konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisijos pirmininko paskirti (-as) nariai (-ys) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 48–49 punktuose nurodytų veiksmų atlikimo atlieka pirminį pretendentų vertinimą pagal nustatytą (-us) privalomą (-us) pirminio pretendentų vertinimo kriterijų (-us) ir jo (jų) balus, susijusį (-ius) su kompleksinio vertinimo rezultatais, ir apskaičiuoja pirminio pretendentų vertinimo rezultatus. Konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisijos pirmininko paskirti (-as) nariai (-ys), atlikę pirminį pretendentų vertinimą, vadovaudamiesi pirminio pretendentų vertinimo kriterijumi (-ais), susijusiu (-iais) su kompleksinio vertinimo rezultatais, geriausiai įvertintų ir atrinktų pretendentų į įstaigos vadovo pareigas sąrašą pateikia konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisijai. Pretendentų pirminio vertinimo kriterijai pagal nustatyta (-us) privalomą (-us) pirminio pretendentų vertinimo kriterijų (-us), susijusį (-ius) su kompleksinio vertinimo rezultatais, vertinimo eiga ir rezultatai įforminami protokolu.

Konkurso į įstaigos vadovo pareigas komisijai patvirtinus atrinktų pretendentų į įstaigos vadovo pareigas sąrašą, atrinkti pretendentai kviečiami dalyvauti pretendentų vertinime konkurso komisijoje įstaigos vadovo pareigoms užimti, o neatrinkti pretendentai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas per VATIS informuojami apie tai, kad nepraėjo pirminio pretendentų vertinimo, ir nurodomos priežastys.

 

VIII SKYRIUS

PRETENDENTŲ VERTINIMAS KOMISIJOJE IR GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS TIKRINIMAS

 

51. Valstybės tarnautojo pareigoms eiti reikalingos (-ų) užsienio kalbos (-ų) mokėjimas turi būti patikrintas iki pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo pradžios. Užsienio kalbos mokėjimo tikrinimo tvarką nustato Viešojo valdymo agentūros direktorius.

52. Pretendentų vertinimo komisijoje kriterijai yra kompetencijos ir gebėjimai, kurių reikia pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms tinkamai atlikti, ir tinkamumas eiti valstybės tarnautojo pareigas.

53. Apie pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo datą, laiką, vietą ir eigą, informaciją apie pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo metu taikytinus vertinimo kriterijus ir metodus, rezultatų nustatymo būdą, prašymo atsiėmimą, nusprendus nedalyvauti pretendentų vertinime komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinime, Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą ar atranką, praneša pretendentams per VATIS ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo pradžios.

54. Pretendentai, nusprendę nedalyvauti pretendentų vertinime komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinime, turi atsiimti prašymą VATIS iki pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo pradžios. Jeigu pretendentas neturi galimybės atsiimti prašymo VATIS, apie nedalyvavimą pretendentų vertinime komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinime jis turi informuoti Agentūros ar įstaigos, organizuojančios konkursą ar atranką, atsakingus asmenis (elektroniniu paštu ar kitu Agentūros ar įstaigos pasirinktu būdu).

55. Pretendentas gali dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinime, jeigu atitinka Reikalavimus, juos įvertinus Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka, o asmenys, pretenduojantys į įstaigos vadovo pareigas, jeigu buvo atrinkti per pirminį pretendentų vertinimą pagal pretendentų kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijų (-us), jeigu jis buvo atliekamas, ir praėję privalomą pirminį pretendentų vertinimą, susijusį su kompleksinio vertinimo rezultatais.

56. Pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo eiga ir rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ar gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinantis (-ys) asmuo (-ys).

57. Pretendentai, dalyvaujantys pretendentų vertinime komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinime, privalo komisijos sekretoriui ar Aprašo 37 punkte nurodytam asmeniui, tikrinančiam pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, parodyti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą prieš pradedant jų vertinimą komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimą.

58. Pretendentų vertinimas komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimas pradedamas pretendentams praneštu laiku ir vietoje.

59. Komisijai ar Aprašo 37 punkte nurodytam (-iems) asmeniui (-ims), tikrinančiam (-iems) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, nusprendus pretendentus vertinti per kelis etapus, į vėlesnius pretendentų vertinimo etapus kviečiami komisijos ar Aprašo 37 punkte nurodyto (-ų) asmens (-ų), tikrinančio (-ių) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, atrinkti pretendentai.

60. Pretendentų vertinimui komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimui taikomas vienas ar keli vertinimo metodai:

60.1. interviu (struktūruotas ar pusiau struktūruotas, individualus ar grupinis pokalbis, per kurį pretendentams individualiai ar jų grupei duodami vienodi ar lygiaverčiai klausimai su galimybe duoti tikslinamuosius klausimus ar pateikiami pagrindiniai klausimai su galimybe duoti papildomus klausimus);

60.2. praktinė užduotis (pretendentui raštu ir (ar) žodžiu pateikiama (-os) užduotis (-ys), kuri (-ios) leidžia prognozuoti pretendento elgesį realiose darbo situacijose);

60.3. testas (pretendentams raštu pateikiamos užduotys, reikalaujančios vienareikšmio atsakymo; testo rezultatas konvertuojamas į dešimtbalę vertinimo sistemą ir apvalinamas iki šimtosios dalies); ši nuostata netaikoma, jeigu teste nėra skaičiuojamas teisingų atsakymų skaičius, o rezultatai pateikiami profiliu ar kokybine išvada;

60.4. namų darbų užduotis (pretendentams iš anksto pateikiama užduotis su sąlygomis, kurios rezultatus pretendentai turi pristatyti komisijos nurodytu formatu (žodžiu, raštu, grafiniu pavidalu, garsu ar vaizdu) ir pateikimo būdai (elektroniniu paštu, prisijungus prie tam tikros platformos, paskyros ir pan.); namų darbų užduotis pretendentams turi būti pateikiama per VATIS arba konkurso organizuojančios įstaigos pasirinktu alternatyviu būdu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios); jeigu namų darbų užduotis teikiama tik raštu, pretendentams užduotis pateikiama ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, o pretendentai atsakymus pretendentų vertinimo komisijai turi pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios; namų darbų užduotis pretendentui gali būti pateikta iš anksto, tokiu atveju nustatomas terminas, iki kada pretendentas pateikia užduotį, išlaikant ne mažiau kaip 3 darbo dienų terminą užduočiai atlikti;

60.5. kitas konkursą organizuojančios įstaigos pasirinktas vertinimo metodas.

61. Pretendentų vertinimo komisijoje metu kiekvienas komisijos narys pretendentų kompetencijas ir gebėjimus, kurių reikia pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, bei tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas vertina individualiai pagal atskirą (-us) vertinimo metodą (-us), išskyrus testą, – nuo vieno iki 10 balų vadovaudamiesi Aprašo 2 priedu. Testas vertinamas pagal teisingų atsakymų dalį teste 10 balų skalėje (žemiausias testo įvertinimas yra vienas balas, aukščiausias – 10 balų), išskyrus, jeigu teste nėra skaičiuojamas teisingų atsakymų skaičius, o rezultatai pateikiami profiliu ar kokybine išvada.

Jeigu pretendentai vertinami pagal vieną vertinimo metodą, išskyrus testą, kiekvienam pretendentui individualaus vertinimo metu skirti balai susumuojami ir dalijami iš komisijos darbe dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Jeigu pretendentams vertinti komisijoje taikomas daugiau nei vienas vertinimo metodas, komisijos sprendimu gali būti nustatomas taikyto vertinimo metodo lyginamasis svoris kitų pretendentų vertinimui komisijoje taikomų vertinimo metodų atžvilgiu, kai vertinimo metu taikomais vertinimo metodais galima nustatyti skirtingą tikrinamų gebėjimų ir kompetencijų kiekį. Kiekvieno komisijos nario vertinimo balai pagal atskirą vertinimo metodą sudedami ir padalijami iš komisijos narių skaičiaus, o jeigu yra nustatytas vertinimo metodo lyginamasis svoris, gautas balas dauginamas iš komisijos vertinimo metodui nustatyto koeficiento. Jeigu yra nustatytas vertinimo metodo lyginamasis svoris, gauti balai susumuojami. Jeigu vertinimo metodo lyginamasis svoris nenustatomas, gauti balai susumuojami ir dalijami iš vertinimo metu taikytų vertinimo metodų skaičiaus. Vertinimo balai apvalinami iki šimtosios dalies.

62. Pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo eigai fiksuoti ir vertinimo objektyvumui užtikrinti daromas skaitmeninis garso (ir) ar vaizdo įrašas. Skaitmeninis garso (ir) ar vaizdo įrašas daromas viso pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo metu, išskyrus pertraukas. Laikmena su skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu pridedama prie protokolo. Raštu atliktos užduotys pridedamos prie protokolo.

63. Kai taikomas testas, praktinė užduotis raštu, testo sprendimą, praktinės užduoties atlikimą, rašymą turi stebėti bent vienas pretendentų vertinimo komisijos narys.

64. Konkurse į įstaigos vadovo pareigas darbuotojų atstovas (-ai), dalyvaujantis (-ys) pretendentų vertinimo komisijoje į įstaigos vadovo pareigas stebėtojo teisėmis, turi teisę komisijai pateikti savo nuomonę apie konkurse dalyvaujančius pretendentus į įstaigos vadovo pareigas. Ši nuomonė komisijai yra neprivaloma.

65. Komisija gali organizuoti pretendentų vertinimus komisijoje į daugiau nei vieną identiškų valstybės tarnautojų pareigų, kurių pareigybių aprašymuose nurodyti specialieji reikalavimai ir funkcijos identiški. Pretendentai atrenkami atitinkamai į tas valstybės tarnautojo pareigas, į kurias jie buvo pateikę Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus.

66. Protokolas, raštu atliktos užduotys, laikmena su skaitmeniniu garso (ir) ar vaizdo įrašu saugomi vienus metus nuo pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo pabaigos, konkurso atveju – Agentūroje ar įstaigoje, kurioje organizuotas vertinimas komisijoje, o atrankos, statuso atkūrimo atveju ir asmens, kurio kadencija pasibaigusi, gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo atveju – įstaigoje, kurioje buvo atliktas gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimas.

67. Pretendentų vertinimą komisijoje (išskyrus pretendentų vertinimą komisijoje į įstaigos vadovo pareigas) laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkęs pretendentas. Jeigu daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinko daugiau nei vienas pretendentas (kai jų balai vienodi), tai komisija laimėtoją nustato balsavimo būdu, prieš tai nurodydami argumentus, kodėl balsuoja už pasirinktą pretendentą. Balsams pasiskirsčius po lygiai laimėtojo nustatymą lemia komisijos pirmininko balsas.

Pretendentų vertinimą komisijoje į įstaigos vadovo pareigas laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 7 balus surinkęs pretendentas. Jeigu daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 7 balus, surinko daugiau nei vienas pretendentas (kai jų balai vienodi), tai komisija laimėtoją nustato balsavimo būdu, prieš tai nurodydami argumentus, kodėl balsuoja už pasirinktą pretendentą. Balsams pasiskirsčius po lygiai laimėtojo nustatymą lemia komisijos pirmininko balsas.

68. Įstaiga, organizuojanti atranką, per 3 darbo dienas nuo pretendentų gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo pabaigos informuoja per VATIS pretendentus apie jų gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo rezultatus. Agentūra ar įstaiga, organizuojanti konkursą, per 5 darbo dienas nuo pretendentų vertinimo konkurso komisijoje pabaigos informuoja per VATIS pretendentus apie jų vertinimo konkurso komisijoje rezultatus. Per šiame punkte nurodytus terminus į pareigas priimančiam asmeniui pateikiamas atrinkto pretendento gyvenimo aprašymas, o kai buvo atrinktas pretendentas į įstaigos vadovo pareigas, – ir jo kompleksinio vertinimo išvada, ir šiuose registruose esanti informacija apie atrinktą pretendentą:

68.1. Valstybės tarnautojų registre – ar nėra Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytų aplinkybių;

68.2. Vidaus reikalų pareigūnų registre – ar nėra Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytų aplinkybių;

68.3. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre – ar nėra Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nustatytų aplinkybių.

69. Jeigu pretendentų vertinimą komisijoje laimėjęs pretendentas atsisako laimėtų pareigų arba nustatoma, kad pretendentas neatitinka Reikalavimų, Agentūra, jeigu ji organizuoja konkursą, ar įstaiga, organizuojanti konkursą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios aplinkybės paaiškėjimo dienos per VATIS siūlo eiti valstybės tarnautojo pareigas antrajam pagal vertinimo rezultatus pretendentui (siūloma tik surinkusiam ne mažiau kaip 6 balus pretendentui į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o į įstaigos vadovo pareigas – ne mažiau kaip 7 balus surinkusiam pretendentui), o šiam atsisakius – atitinkamai pagal vertinimo rezultatus kitam iš eilės pretendentui (siūloma tik surinkusiam ne mažiau kaip 6 balus pretendentui į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o į įstaigos vadovo pareigas – ne mažiau kaip 7 balus surinkusiam pretendentui). Antrasis ir kiti iš eilės pretendentai apie sutikimą eiti valstybės tarnautojo pareigas praneša Agentūrai, jeigu ji organizuoja konkursą, ar įstaigai, organizuojančiai konkursą, per VATIS ar elektroniniu paštu per 2 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos. Jeigu per šį terminą pretendentas nepraneša, kad sutinka eiti pasiūlytas valstybės tarnautojo pareigas, laikoma, kad jis atsisakė eiti šias pareigas. Jeigu per šį terminą pretendentas praneša, kad sutinka eiti pasiūlytas valstybės tarnautojo pareigas, Agentūra, jeigu ji organizuoja konkursą, ar įstaiga, organizuojanti konkursą, per 5 darbo dienas nuo šio sutikimo gavimo dienos apie šį pretendentą pateikia į pareigas priimančiam asmeniui Aprašo 61 punkte nurodytą informaciją ir gyvenimo aprašymą, o kai buvo atrinktas pretendentas į įstaigos vadovo pareigas, – ir jo kompleksinio vertinimo išvadą. Jeigu nustatoma, kad pretendentas neatitinka Reikalavimų, Agentūra, jeigu ji organizuoja konkursą, ar įstaiga, organizuojanti konkursą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios aplinkybės paaiškėjimo dienos jį informuoja raštu ir nurodo kokių Reikalavimų pretendentas neatitinka.

Jeigu atrankos metu atrinktas pretendentas atsisako valstybės tarnautojo pareigų, į kurias buvo atrinktas, arba nustatoma, kad pretendentas neatitinka Reikalavimų, valstybės tarnautojo pareigos į pareigas priimančio asmens sprendimu gali būti siūlomos kitam atrankoje dalyvavusiam pretendentui, jeigu, patikrinus jo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, nustatyta, kad jis turi gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Jeigu nustatoma, kad pretendentas neatitinka Reikalavimų, įstaiga, organizuojanti atranką, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios aplinkybės paaiškėjimo dienos jį informuoja raštu ir nurodo kokių Reikalavimų pretendentas neatitinka.

70. Jeigu Agentūros įstaigai atrinktas pretendentas atsisako eiti valstybės tarnautojo pareigas, įstaigos į pareigas priimantis asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios aplinkybės paaiškėjimo dienos raštu apie tai informuoja Agentūrą.

71. Pretendentas po pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo pabaigos turi teisę Agentūroje, jeigu ji organizuoja konkursą, ar įstaigoje, organizuojančioje konkursą ar atranką, ar nuotoliniu būdu susipažinti su konkurso ar atrankos skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu ta apimtimi, kiek tai susiję su jo vertinimu komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimu, savo spręstomis užduotimis ir protokolu su nuasmenintais kitų pretendentų vardais, pavardėmis, dalyvaujant Agentūros, jeigu ji organizuoja konkursą, ar įstaigos, organizuojančios konkursą ar atranką, atstovui. Konkurso ar atrankos skaitmeninio garso ir (ar) vaizdo įrašas, pretendentų spręstos užduotys ir protokolas pretendentams neišduodami, išskyrus protokolo su nuasmenintais kitų pretendentų vardais, pavardėmis išrašą, kuris išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

72. Jeigu pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo metu pretendento elgesys yra nepagarbus, žeidžiantis komisijos nario ar Aprašo 37 punkte nurodyto (-ų) asmens (-ų), tikrinančio (-ių) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, garbę ar žeminantis jo orumą, komisijos pirmininkas ar Aprašo 37 punkte nurodytas (-i) asmuo (-ys), tikrinantis (-ys) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, įspėja pretendentą dėl tokio elgesio. Jeigu pretendentas nepaiso įspėjimo, komisijos ar Aprašo 37 punkte nurodyto (-ų) asmens (-ų), tikrinančio (-ių) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sprendimu pretendentų vertinimas komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimas stabdomas ir komisijos narių daugumos sprendimu ar Aprašo 37 punkte nurodyto (-ų) asmens (-ų), tikrinančio (-ių) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sprendimu pretendentas gali būti pašalintas iš pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo, apie tai pažymint protokole. 

73. Pretendentų į laikinojo valstybės tarnautojo pareigas gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinami mutatis mutandis šiame skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus Aprašo 61 ir 67 punktų taikymą dėl pretendento vertinimo balais, – Aprašo 37 punkte nurodytas (-i) asmuo (-ys), tikrinantis (-ys) pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, priima motyvuotą sprendimą dėl pretendento tinkamumo (netinkamumo) eiti šias valstybės tarnautojo pareigas.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

74. Duomenys apie pretendentus neskelbiami.

75. Jeigu valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytas specialusis reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatyti kiti specialieji reikalavimai, dėl kurių reikalingas leidimas ar specialiosios teisės suteikimas, į pareigas priimantis asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie atrinktą pretendentą gavimo dienos arba informacijos apie Aprašo 77 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą kitą pretendentą gavimo dienos pradeda šio pretendento tikrinimo procedūrą ir kreipiasi į kompetentingą (-as) valstybės instituciją (-as) dėl išvados, ar šiam pretendentui gali būti išduodamas leidimas ar suteikta specialioji teisė.

76. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka kreipiamasi į kompetentingą valstybės instituciją dėl informacijos apie pretendentą, siekiantį eiti pareigas įstaigoje. Į šią instituciją kreipiamasi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie atrinktą pretendentą gavimo dienos arba informacijos apie Aprašo 77 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą kitą pretendentą gavimo dienos.

77. Aprašo 75 ir 76 punktuose nurodytais atvejais gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad pretendentui negali būti išduodamas leidimas ar suteikiama specialioji teisė, ar gavus kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie pretendentą ir šios informacijos pagrindu į pareigas priimančiam asmeniui priėmus sprendimą nepriimti jo į valstybės tarnautojo pareigas, pretendentui atsisakius eiti valstybės tarnautojo pareigas arba nustačius, kad pretendentas neatitinka Reikalavimų, į pareigas priimantis asmuo apie tai raštu informuoja Agentūrą, jeigu ji atrinko pretendentą. Agentūra ar įstaiga, gavusi šią informaciją, Aprašo 69 punkte nustatyta tvarka atrenka ir į pareigas priimančiam asmeniui pasiūlo kitą pretendentą.

Gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatytais atvejais papildomai atrinktam pretendentui negali būti išduodamas leidimas ar suteikta specialioji teisė, ar gavus kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie šį pretendentą ir šios informacijos pagrindu į pareigas priimančiam asmeniui priėmus sprendimą nepriimti jo į pareigas, Aprašo 69 punkte nustatyta tvarka atrenkamas ir į pareigas priimančiam asmeniui siūlomas kitas pretendentas, dėl kurio atliekamos Aprašo 75 ir 76 punktuose nurodytos tikrinimo procedūros.

78. Konkursas ar atranka laikomas neįvykusiu, kai:

78.1. nė vienas pretendentas nepateikia Aprašo 26 punkte nustatytų dokumentų konkursui ar atrankai;

78.2. nė vienas pretendentas, pateikęs Aprašo 26 punkte nustatytus dokumentus, neatitinka Reikalavimų arba iki pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo visi pretendentai atsiėmė prašymus;

78.3. visi pretendentai per pretendentų vertinimą komisijoje surenka mažiau nei 6 balus, o į įstaigos vadovo pareigas mažiau nei 7 balus, arba patikrinus gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas nustatoma, kad visi pretendentai neturi gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

78.4. į pretendentų vertinimą komisijoje ar į gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimą neatvyksta nė vienas pretendentas;

78.5. Aprašo 75 ir 76 punktuose nustatytais atvejais gaunama kompetentingos valstybės institucijos išvada, kad pretendentui negali būti išduodamas leidimas ar suteikiama specialioji teisė, ar gaunama kompetentingos valstybės institucijos informacija apie pretendentą ir šios informacijos pagrindu į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą nepriimti jo į valstybės tarnautojo pareigas, ir nėra kitų pretendentų, kurie Aprašo 69 punkte nustatyta tvarka galėtų būti atrinkti ir pasiūlyti į pareigas priimančiam asmeniui;

78.6. pretendentas atsisako eiti valstybės tarnautojo pareigas arba nustatoma, kad pretendentas neatitinka Reikalavimų ir nėra kitų pretendentų, kurie Aprašo 69 punkte nustatyta tvarka galėtų būti atrinkti ir pasiūlyti į pareigas priimančiam asmeniui;

78.7. po pirminio pretendentų vertinimo neliko tinkamų pretendentų.

79. Konkursui ar atrankai neįvykus, į pareigas priimančio asmens sprendimu gali būti skelbiamas naujas konkursas ar atranka.

80. Pretendentas laikomas priimtu į pareigas nuo į pareigas priimančio asmens sprendime dėl priėmimo į pareigas nustatytos dienos. Su šiuo sprendimu asmuo supažindinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

81. Pretendentas priimamas į pareigas per pretendento ir į pareigas priimančio asmens sutartą terminą. Nesusitarus dėl šio termino, pretendentas priimamas į pareigas per į pareigas priimančio asmens nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 16 darbo dienų ir ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo informacijos apie atrinktą pretendentą gavimo dienos, informacijos apie Aprašo 69 punkte  nurodytą kitą pretendentą gavimo dienos, o Aprašo 75 ir 76 punktuose nurodytais atvejais – gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad pretendentui gali būti išduodamas leidimas ar suteikiama specialioji teisė, ar gavus kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie pretendentą ir šios informacijos pagrindu į pareigas priimančiam asmeniui priėmus sprendimą priimti jį į valstybės tarnautojo pareigas.

Laimėjęs konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas arba į įstaigos vadovo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje karjeros valstybės tarnautojas ar laikinasis valstybės tarnautojas jį į pareigas priimančio asmens sprendimu perkeliamas į šias pareigas Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus.

82. Buvusių valstybės tarnautojų, pretendentų, asmenų, kurių kadencija pasibaigusi, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

83. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

84. Veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos Aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________

 

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas

organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyno forma)

 

ASMENS, PRIIMAMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS, KLAUSIMYNAS

 

___________________________________________________

(vardas, pavardė)

___________________________________________________

(data)

___________________________________________________

(vieta)

 

1. Ar iš Jūsų teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas? Jeigu taip, – kada?

________________________________________________________________________________

 

2. Ar, pretenduodamas į pareigas įstaigoje, būtumėte susijęs pagal pareigas tiesioginio pavaldumo santykiais su sutuoktiniu, partneriu, sugyventiniu, artimu giminaičiu (artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys)) ar svainystės ryšiais susijusiu asmeniu (svainystė – santykis tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių (posūnio, podukros, patėvio, pamotės, uošvės, uošvio, žento, marčios ir t. t.) bei tarp abiejų sutuoktinių giminaičių (vyro brolio ar sesers ir žmonos brolio ar sesers, vyro tėvo ar motinos ir žmonos tėvo ar motinos ir t. t.)), einančiais valstybės tarnautojo pareigas įstaigoje? Jeigu taip, – nurodykite asmens vardą, pavardę ir ryšį su asmeniu.

________________________________________________________________________________

 

3. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu su valstybės tarnautojo pareigomis, į kurias pretenduojate, atliekamomis funkcijomis susijusiose srityse? Jeigu taip, – kada ir kurioje srityje esate pripažintas neveiksniu?

________________________________________________________________________________

 

4. Klausimas asmenims, pretenduojantiems vykdyti profesinę veiklą, susijusią su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais: ar esate įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas? Jeigu taip, – kada, kurioje valstybėje ir už kokius nusikaltimus ar analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose?

________________________________________________________________________________

 

 

________________________

 

(parašas)

___________________________

 

(pretendento vardas, pavardė)

 

 

___________________

 

 

Priėmimo į valstybės tarnautojo

pareigas organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

KOMPETENCIJŲ IR GEBĖJIMŲ, KURIŲ REIKIA PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI, BEI TINKAMUMO EITI VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS VERTINIMO SKALĖ

 

 

Vertinimo skalės balai

Vertinimo skalės balų reikšmių apibrėžimas

Vertinimo skalės taikymo pretendentų atsakymams vertinti aprašymai

 

1-2 balai

Visiškai nedemonstruoja arba labai silpnai demonstruoja kompetencijas ir gebėjimus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas.

-           Nepateikia atsakymo į klausimą, t. y. tyli, sako, kad nežino atsakymo, nesugebės atsakyti, arba pateiktas atsakymas yra nesusijęs su klausimu.

-    Neapibūdina ar nepademonstruoja elgesio, sąlygojančio sėkmingą veiklos atlikimą ir užtikrinančio veiklos rezultatus, t. y. parodančio kompetencijos turėjimą.

-    Neatlieka užduoties.

3-4 balai

Silpnai demonstruoja kompetencijas ir gebėjimus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas.

-    Pateiktas atsakymas į klausimą yra nekonkretus, netikslus, neišsamus.

-    Apibūdintas ar pademonstruotas elgesys nepakankamai atitinka elgesį, sąlygojantį sėkmingą veiklos atlikimą ir užtikrinantį veiklos rezultatus, t. y. parodantį kompetencijos turėjimą.

-    Užduoties atsakymai yra nekonkretūs, netikslūs, neišsamūs, neatitinka daugumos nustatytų jiems reikalavimų.

5-6 balai

Vidutiniškai demonstruoja kompetencijas ir gebėjimus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas.

-    Pateiktas atsakymas į klausimą yra iš dalies konkretus, tikslus, išsamus.

-    Apibūdintas ar pademonstruotas elgesys iš dalies atitinka elgesį, sąlygojantį sėkmingą veiklos atlikimą ir užtikrinantį veiklos rezultatus, t. y. parodantį kompetencijos turėjimą.

-    Užduoties atsakymai yra iš dalies išsamūs, konkretūs, tikslūs, atitinka bent pusę jiems nustatytų reikalavimų.

7-8 balai

Gerai demonstruoja kompetencijas ir gebėjimus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas.

-    Pateiktas atsakymas į klausimą pakankamai konkretus, tikslus, išsamus.

-    Apibūdintas ar pademonstruotas elgesys pakankamai atitinka elgesį, sąlygojantį sėkmingą veiklos atlikimą ir užtikrinantį veiklos rezultatus, t. y. parodantį kompetencijos turėjimą.

-    Užduoties atsakymai yra pakankamai išsamūs, konkretūs, tikslūs, atitinka daugiau nei pusę jiems nustatytų reikalavimų.

9-10 balai

Puikiai demonstruoja kompetencijas ir gebėjimus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas.

-    Pateiktas atsakymas į klausimą konkretus, tikslus, išsamus.

-    Apibūdintas ar pademonstruotas elgesys atitinka elgesį, sąlygojantį sėkmingą veiklos atlikimą ir užtikrinantį veiklos rezultatus, t. y. parodantį kompetencijos turėjimą.

-    Užduoties atsakymai yra išsamūs, konkretūs, tikslūs, atitinka visus jiems nustatytus reikalavimus.“

 

 

______________

 

 

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas

organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

PIRMINIO PRETENDENTŲ VERTINIMO KONKURSUOSE Į ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGAS KRITERIJŲ SĄRAŠAS IR BALŲ REIKŠMĖS   

 

 

Pretendentų kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijai, jų vertinimo reikšmės ir balai:

 

1. Vadovaujamo darbo patirtis vadovaujant organizacijai ir (ar) padaliniui:

-     Turi (1 balas)

-     Neturi (0 balų)

2. Vadovaujamo darbo patirtis einant organizacijos vadovo ar organizacijos vadovo pavaduotojo pareigas:

-     Turi (1 balas)

-     Neturi (0 balų)

3. Vadovaujamo darbo patirtis einant organizacijos vadovo ar organizacijos vadovo pavaduotojo pareigas organizacijoje, turinčioje:

-     250 ir daugiau darbuotojų (3 balai)

-     Mažiau kaip 250 darbuotojų (2 balai)

-     Mažiau kaip 50 darbuotojų (1 balas)

-     Mažiau kaip 10 darbuotojų (0 balų)

Jeigu neturi vadovaujamo darbo patirties einant organizacijos vadovo ar organizacijos vadovo pavaduotojo patirties, tai skiriama 0 balų.

4. Vadovaujamo darbo patirties einant organizacijos vadovo ar organizacijos vadovo pavaduotojo pareigas trukmė:

-       >5 m. (3 balai)

-       3-5 m. (2 balai)

-       1-3 m. (1 balas)

-       Iki 1 m. (0 balų)

Jeigu neturi vadovaujamo darbo patirties einant padalinio vadovo patirties, tai skiriama 0 balų.

5. Vadovaujamo darbo patirtis einant padalinio vadovo pareigas:

-     Turi (1 balas)

-     Neturi (0 balų)

6. Vadovaujamo darbo patirtis einant padalinio vadovo pareigas padalinyje, turinčiame:

-     250 ir daugiau darbuotojų (3 balai)

-     Mažiau kaip 250 darbuotojų (2 balai)

-     Mažiau kaip 50 darbuotojų (1 balas)

-     Mažiau kaip 10 darbuotojų (0 balų)

Jeigu neturi vadovaujamo darbo patirties einant padalinio vadovo patirties, tai skiriama 0 balų.

 

7. Vadovaujamo darbo patirtis einant padalinio vadovo pareigas trukmė:

-       >5 m. (3 balai)

-       3-5 m. (2 balai)

-       1-3 m. (1 balas)

-       Iki 1 m. (0 balų)

Jeigu neturi vadovaujamo darbo patirties einant padalinio vadovo patirties, tai skiriama 0 balų.

 

8. Didžiausias pavaldžių darbuotojų skaičius, einant vadovaujamo darbo pareigas:

-     250 ir daugiau darbuotojų (3 balai)

-     Mažiau kaip 250 darbuotojų (2 balai)

-     Mažiau kaip 50 darbuotojų (1 balas)

-     Mažiau kaip 10 darbuotojų (0 balų)

-    

9. Strateginio planavimo patirtis:

-     Turi patirtį formuojant organizacijos strategiją ir užtikrinant jos įgyvendinimą (1 balas)

-     Neturi organizacijos strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo patirties (0 balų)

-    

10. Organizacinių pokyčių įgyvendinimo patirtis:

-     Turi patirtį įgyvendinant organizacinius pokyčius, peržiūrint ir pertvarkant organizacijos veiklos procesus, siekiant didesnio efektyvumo ir geresnio tikslų įgyvendinimo (1 balas)

-     Neturi organizacinių pokyčių įgyvendinimo patirties (0 balų)

-    

11. Inovacijų diegimo organizacijoje patirtis:

-     Turi patirtį identifikuojant ir diegiant inovacijas / naujoves organizacijoje, siekiant didesnio efektyvumo ir geresnio tikslų įgyvendinimo (1 balas)

-     Neturi inovacijų / naujovių diegimo organizacijoje patirties (0 balų)

-    

12. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis:

-     Turi patirtį bendradarbiaujant su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis (1 balas)

-     Neturi tarptautinio bendradarbiavimo patirties (0 balų)

 

Pretendentų vertinimo kriterijai pagal kompleksinio vertinimo rezultatus, jų vertinimo reikšmės ir balai:

 

1. Visų kompetencijų raiškos lygis ne mažesnis kaip vidutinis:

-     Visų kompetencijų raiškos lygis yra vidutinis arba aukštas (1 balas)

-     Bent vienos kompetencijos raiškos lygis yra silpnas (0 balas)

2. Komisijos pasirinktos (-ų) kompetencijos (-ų) raiškos lygis, esant visų kompetencijų raiškos lygiui ne mažesniam nei vidutiniam:  

-     Pasirinktos kompetencijos raiškos lygis yra aukštas (2 balai)

-     Pasirinktos kompetencijos raiškos lygis yra vidutinis (1 balas)

-     Bent vienos iš visų vertinamų kompetencijų raiškos lygis yra silpnas (0 balas)

3. Vadybinių ir lyderystės kompetencijų, kurių raiškos lygis yra aukštas, skaičius, esant visų kompetencijų raiškos lygiui ne mažesniam nei vidutiniam:

-     3 kompetencijų raiškos lygis yra aukštas (3 balai)

-     2 kompetencijos raiškos lygis yra aukštas (2 balai)

-     1 kompetencijos raiškos lygis yra aukštas (1 balas)

-     Nėra kompetencijų, kurių raiškos lygis yra aukštas (0 balų)

-     Bent vienos iš visų vertinamų kompetencijų raiškos lygis yra silpnas (0 balas)

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priėmimo į valstybės tarnautojo

pareigas organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pirminio pretendentų vertinimo anketos pagal kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijus forma)

 

PIRMINIO PRETENDENTŲ VERTINIMO ANKETA PAGAL KVALIFIKACIJOS IR DARBO PATIRTIES VERTINIMO KRITERIJUS

 

 

Anketos klausimai pildomi pagal konkurso komisijos nustatytus pirminio vertinimo kriterijus.

 

1.   Ar turite vadovaujamo darbo patirties vadovaujant organizacijai ir (ar) padaliniui? (Jeigu taip – ši informacija turi būti nurodyta gyvenimo aprašymo skiltyje „Darbo patirtis“)

________________________________________________________________________________

 

2.   Ar turite vadovaujamo darbo patirties einant organizacijos vadovo ar organizacijos vadovo pavaduotojo pareigas? (Jeigu taip – ši informacija turi būti nurodyta gyvenimo aprašymo skiltyje „Darbo patirtis“)

________________________________________________________________________________

 

3.   Jei turite vadovaujamo darbo patirties einant organizacijos vadovo ar organizacijos vadovo pavaduotojo pareigas, tai kokio dydžio organizacijoje: mažiau kaip 10 darbuotojų; mažiau kaip 50 darbuotojų; mažiau kaip 250 darbuotojų; 250 ir daugiau darbuotojų. (Jeigu taip – pasirinkite iš pateiktų atsakymų variantų, taip pat ši informacija turi būti nurodyta gyvenimo aprašymo skiltyje „Darbo patirtis“)

_______________________________________________________________________________

 

4.   Jei turite vadovaujamo darbo patirties einant organizacijos vadovo ar organizacijos vadovo pavaduotojo pareigas, tai kokios trukmės: iki 1 m.; 1-3 m.; 3-5 m.; >5 m. (Jeigu taip – pasirinkite iš pateiktų atsakymų variantų, taip pat ši informacija turi būti nurodyta gyvenimo aprašymo skiltyje „Darbo patirtis“)

________________________________________________________________________________

 

5.   Ar turite vadovaujamo darbo patirties einant padalinio vadovo pareigas? (Jeigu taip – ši informacija turi būti nurodyta gyvenimo aprašymo skiltyje „Darbo patirtis“)

________________________________________________________________________________

 

6.   Jei turite vadovaujamo darbo patirties einant padalinio vadovo pareigas, tai kokio dydžio padalinyje: mažiau kaip 10 darbuotojų; mažiau kaip 50 darbuotojų; mažiau kaip 250 darbuotojų; 250 ir daugiau darbuotojų. (Jeigu taip – pasirinkite iš pateiktų atsakymų variantų, taip pat ši informacija turi būti nurodyta gyvenimo aprašymo skiltyje „Darbo patirtis“)

_______________________________________________________________________________

 

7.   Jei turite vadovaujamo darbo patirties einant padalinio vadovo pareigas, tai kokios trukmės: iki 1 m.; 1-3 m.; 3-5 m.; >5 m. (Jeigu taip – pasirinkite iš pateiktų atsakymų variantų, taip pat ši informacija turi būti nurodyta gyvenimo aprašymo skiltyje „Darbo patirtis“)

________________________________________________________________________________

 


 

 

 

8.   Koks didžiausias pavaldžių darbuotojų skaičius, einant vadovaujamo darbo pareigas: mažiau kaip 10 darbuotojų; mažiau kaip 50 darbuotojų; mažiau kaip 250 darbuotojų; 250 ir daugiau darbuotojų.  (Pasirinkite iš pateiktų atsakymų variantų, taip pat ši informacija turi būti nurodyta gyvenimo aprašymo skiltyje „Darbo patirtis“)

________________________________________________________________________________

 

9.   Ar turite strateginio planavimo patirtį? (Jeigu taip, – kokią? (apibrėžkite, kokioje (-iose) organizacijoje (-ose), ką darėte, kokį rezultatą pasiekėte))

 

Kada? (Laikotarpis)

Kur? (Organizacija)

Ką darėte?

Kokį rezultatą pasiekėte?

 

 

 

 

 

10. Ar turite organizacinių pokyčių įgyvendinimo patirtį? (Jeigu taip, – kokią? (apibrėžkite, kokioje (-iose) organizacijoje (-ose), ką darėte, kokį rezultatą pasiekėte))

 

Kada? (Laikotarpis)

Kur? (Organizacija)

Ką darėte?

Kokį rezultatą pasiekėte?

 

 

 

 

 

11. Ar turite inovacijų diegimo organizacijoje patirtį? (Jeigu taip, – kokią? (apibrėžkite, kokioje (-iose) organizacijoje (-ose), ką darėte, kokį rezultatą pasiekėte))

 

Kada? (Laikotarpis)

Kur? (Organizacija)

Ką darėte?

Kokį rezultatą pasiekėte?

 

 

 

 

 

12. Ar turite tarptautinio bendradarbiavimo patirtį? (Jeigu taip, – kokią? (apibrėžkite, kokioje (-iose) organizacijoje (-ose), ką darėte, kokį rezultatą pasiekėte))

 

Kada? (Laikotarpis)

Kur? (Organizacija)

Ką darėte?

Kokį rezultatą pasiekėte?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

(parašas)

_____________________

(pretendento vardas, pavardė)

 

 

_____________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m.            d. nutarimu Nr.

 

 

(Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas, išskyrus į įstaigos vadovo pareigas, forma)

 

ATITIKTIES NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA PRETENDENTAMS Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS, IŠSKYRUS Į ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGAS

 

______________________________________________

(vardas, pavardė)

______________________________________________

(data)

______________________________________________

(vieta)

 

1. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 10 metų arba pripažintas kaltu dėl sunkaus nusikaltimo padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 8 metai, arba pripažintas kaltu dėl apysunkio nusikaltimo padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 4 metai, arba pripažintas kaltu dėl nesunkaus nusikaltimo padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 3 metai? Jeigu taip, – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

________________________________________________________________________________

 

 

2. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 3 metai? Jeigu taip, – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

________________________________________________________________________________

 

 

3. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už labai sunkaus nusikaltimo padarymą ir nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos nepraėjo 4 metai arba atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už sunkaus nusikaltimo padarymą (išskyrus atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą) ir nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos nepraėjo 3 metai, arba buvote atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už apysunkio nusikaltimo padarymą (išskyrus atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą arba dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo) ir nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos nepraėjo 2 metai ar nėra pasibaigęs laidavimo terminas, arba buvote atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nesunkaus nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams padarymą (išskyrus atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą arba dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo) ir nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos nepraėjo vieni metai ar nėra pasibaigęs laidavimo terminas? Jeigu taip, – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

 

________________________________________________________________________________

 

 

4. Ar buvote atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 punktuose nurodytus šiurkščius tarnybinius nusižengimus arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju pripažintas padariusiu šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai?

 

________________________________________________________________________________

 

 

5. Ar buvote atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis tam tikra veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis tam tikra veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai?

 

________________________________________________________________________________

 

 

6. Ar buvote atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai?

 

________________________________________________________________________________

 

 

7. Ar esate arba buvote įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai?

________________________________________________________________________________

 

 

 

_________________________

(parašas)

____________________________

(pretendento vardas, pavardė)

 

________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m.            d. nutarimu Nr.

 

 

(Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos pretendentams į įstaigos vadovo pareigas forma)

 

ATITIKTIES NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA PRETENDENTAMS Į ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGAS

 

______________________________________________

(vardas, pavardė)

______________________________________________

(data)

______________________________________________

(vieta)

 

1. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 11 metų arba pripažintas kaltu dėl sunkaus nusikaltimo padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 9 metai, arba pripažintas kaltu dėl apysunkio nusikaltimo padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 5 metai, arba pripažintas kaltu dėl nesunkaus nusikaltimo padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 4 metai? Jeigu taip, – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

________________________________________________________________________________

 

 

2. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 4 metai? Jeigu taip, – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

________________________________________________________________________________

 

 

3. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už labai sunkaus nusikaltimo padarymą ir nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos nepraėjo 5 metai arba atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už sunkaus nusikaltimo padarymą (išskyrus atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą) ir nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos nepraėjo 4 metai, arba buvote atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už apysunkio nusikaltimo padarymą (išskyrus atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą arba dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo) ir nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos nepraėjo 3 metai ar nėra pasibaigęs laidavimo terminas, arba buvote atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nesunkaus nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams padarymą (išskyrus atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą arba dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo) ir nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos nepraėjo 2 metai ar nėra pasibaigęs laidavimo terminas? Jeigu taip, – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

 

________________________________________________________________________________

 

 

4. Ar buvote atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 punktuose nurodytus šiurkščius tarnybinius nusižengimus arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju pripažintas padariusiu šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 4 metai?

 

________________________________________________________________________________

 

 

5. Ar buvote atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis tam tikra veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis tam tikra veikla praradimo dienos nepraėjo 4 metai?

 

________________________________________________________________________________

 

 

6. Ar buvote atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų dienos nepraėjo 4 metai?

 

________________________________________________________________________________

 

 

7. Ar esate arba buvote įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 4 metai?

________________________________________________________________________________

 

 

 

_________________________

(parašas)

____________________________

(pretendento vardas, pavardė)

 

________________