Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMO NR. I-1232 9, 11, 12 IR 25 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 9 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (jeigu auditas privalomas pagal šį įstatymą, numatytas fondo įstatuose arba atliktas fondo narių iniciatyva) arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir visuotiniam dalininkų susirinkimui;“.

2.   Pakeisti 9 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) metinių finansinių ataskaitų rinkinio, metinio pranešimo ir auditoriaus išvados (jeigu auditas privalomas pagal šį įstatymą, numatytas fondo įstatuose arba atliktas fondo narių iniciatyva) arba metinės ataskaitos paskelbimą fondo interneto svetainėje, jeigu fondas ją turi;“.

3.   Pakeisti 9 straipsnio 3 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jeigu auditas privalomas pagal šį įstatymą, numatytas fondo įstatuose arba atliktas fondo narių iniciatyva) arba metine ataskaita fondo buveinėje sudarymą;“.

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 11 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą (nefinansinei paramai priskiriant ir turtą, gautą naudotis panaudos teise) ir jos panaudojimą. Pateikiant informaciją apie paramos teikėjus juridinius asmenis, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė. Jeigu paramos teikėjo per ataskaitinius finansinius metus suteiktos paramos vertė neviršija 2 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių ir sudaro ne daugiau kaip 10 procentų fondo per ataskaitinius finansinius metus visos gautos paramos, paramą suteikęs juridinis asmuo gali būti nenurodomas;“.

2.   Pakeisti 11 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Fondo metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliekamas, kai fondas tenkina bent vieną iš šių kriterijų:

1) fondas valdo neliečiamąjį kapitalą;

2) fondą kontroliuoja akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise;

3) gauta arba panaudota parama ir (arba) gautas finansavimas iš valstybės ir (arba) savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) per ataskaitinius finansinius metus viršija 500 000 (1 000 000) eurų.

 

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio, metinio pranešimo ir metinės ataskaitos pasirašymas, skelbimas ir teikimas, kokybės stebėsena

1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas ir metinė ataskaita turi būti pasirašyti fondo įstatuose nurodyto valdymo organo nario. Šiuose dokumentuose turi būti nurodytos pasirašančio asmens pareigos, vardas ir pavardė.

2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (jeigu auditas privalomas pagal šį įstatymą, numatytas fondo įstatuose arba atliktas fondo narių iniciatyva), taip pat metinė ataskaita yra vieši dokumentai. Šie dokumentai ne mažiau kaip už paskutinius 3 finansinius metus, išskyrus fizinių asmenų asmens duomenis, kurie pagal įstatymus, reglamentuojančius fizinių asmenų asmens duomenų apsaugą, viešai neskelbiami, turi būti paskelbti fondo interneto svetainėje, jeigu fondas ją turi. Be to, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šiais dokumentais susipažinti fondo buveinėje.

3. Fondo metinis pranešimas, taip pat fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinys, o jeigu auditas privalomas pagal šį įstatymą, numatytas fondo įstatuose arba atliktas fondo narių iniciatyva, audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Fondas, valdantis neliečiamąjį kapitalą, Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi pateikti duomenis ir apie neliečiamojo kapitalo dydį paskutinę finansinių metų dieną. Fondas, kuris rengia metinę ataskaitą, kaip nustatyta šio įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje, metinę ataskaitą turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti dokumentai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo dienos neatlygintinai skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje.

4. Fondo, kuris priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų, metinių finansinių ataskaitų rinkinys, o tais atvejais, kai auditas atliktas, audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiami Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, o fondo, kuris nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų, metinių finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas, metinė ataskaita teikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui Vyriausybės nustatyta tvarka.

5. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų ir (arba) metinio pranešimo kokybės stebėsenos tvarką ir paskiria instituciją, atliksiančią šią stebėseną (toliau šiame straipsnyje – stebėsenos institucija).

6. Stebėsenos institucija, atlikdama fondo finansinių ataskaitų ir (arba) metinio pranešimo kokybės stebėseną, turi teisę kreiptis į fondą dėl papildomos informacijos, reikalingos finansinių ataskaitų ir (arba) metinio pranešimo kokybės stebėsenai atlikti, pateikimo.

7. Fondas, gavęs stebėsenos institucijos kreipimąsi dėl papildomos informacijos, reikalingos finansinių ataskaitų ir (arba) metinio pranešimo kokybės stebėsenai atlikti, pateikimo, turi pateikti stebėsenos institucijos prašomą informaciją.

8. Stebėsenos institucija, atlikusi fondo finansinių ataskaitų ir (arba) metinio pranešimo kokybės stebėseną, pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui stebėsenos ataskaitą, kurios pagrindu Juridinių asmenų registre įregistruojamas faktas apie atliktą stebėseną ir nustatytus arba nenustatytus finansinių ataskaitų ir (arba) metinio pranešimo trūkumus. Praėjus vieniems metams nuo fakto įregistravimo dienos, šis faktas iš Juridinių asmenų registro išregistruojamas.“

 

4 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Fondas gali būti reorganizuojamas Civilinio kodekso nustatytais jungimo ir skaidymo būdais ir tvarka. Jeigu fondas yra reorganizuojamas, jis turi parengti reorganizavimo pabaigos finansinę ataskaitą pagal paskutinės fondo veiklos dienos iki reorganizavimo pabaigos dienos duomenis. Šios ataskaitos turinys detalizuojamas Lietuvos finansinės atskaitomybės standarte.

2.   Pakeisti 25 straipsnio 6 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) parengti likvidavimo pabaigos finansinę ataskaitą pagal paskutinės fondo veiklos dienos iki likvidavimo pabaigos dienos duomenis. Šios ataskaitos turinys detalizuojamas Lietuvos finansinės atskaitomybės standarte. Jeigu nuo finansinių metų pabaigos iki paskutinės fondo veiklos dienos iki likvidavimo pabaigos dienos praėjo ne daugiau negu 30 dienų, paskutinių iki likvidavimo pasibaigusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys gali būti nerengiamas, jei visa reikšminga finansinių metų informacija pateikiama likvidavimo pabaigos finansinėje ataskaitoje;“.

3.   Pakeisti 25 straipsnio 6 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui fondo likvidavimo aktą ir likvidavimo pabaigos finansinę ataskaitą bei kitus dokumentus, reikalingus fondui išregistruoti.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki 2024 m. sausio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos atliekant 2024 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių fondų metinių finansinių ataskaitų auditą ir finansinių ataskaitų bei metinio pranešimo kokybės stebėseną.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas