Projektas Nr. TSP-304

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ  PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio   d. Nr. TS-

Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 1 punktu, 29 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 m. lapkričio 23 d. prašymą „Dėl įstatų projekto“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatus (pridedama).

2. Įpareigoti viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro l. e. direktoriaus pareigas Dovilę Kulbokienę pasirašyti ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti šio sprendimo 1 punkte nurodytus įstatus Juridinių asmenų registre.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d.  sprendimą Nr. TS-208 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“;

3.2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 17 d.  sprendimą Nr. TS-259 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-208 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

4. Nustatyti, kad sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

5. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                            

Parengė

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Karina Vasiljeva