Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

akcizų įstatymo NR. IX-569 1, 2, 3, 30 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO SEPTINTUOJU SKIRSNIU

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Apmokestinant akcizais kaitinamojo tabako produktus, kaip jie apibrėžti šio įstatymo 3 straipsnio 18¹ dalyje, taikomos tik šio įstatymo 4, 5, 6, 11, 13 straipsnių, 14 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 dalių, 17 straipsnio, 18 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalių, 19 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių, 20, 21, 22 straipsnių ir II skyriaus septintojo skirsnio nuostatos.“

2. Papildyti 1 straipsnį nauja 7 dalimi:

7. Apmokestinant akcizais elektroninių cigarečių skystį, kaip jis apibrėžtas šio įstatymo 3 straipsnio 11¹ dalyje, taikomos tik šio įstatymo 11, 13 straipsnių, 19 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių, 20, 21, 22 straipsnių ir II skyriaus septintojo skirsnio nuostatos.“

2. Buvusią 1 straipsnio 6 dalį laikyti 8 dalimi.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Akcizais yra apmokestinamos šios prekės, kaip jos apibrėžtos šio įstatymo 3 straipsnyje:

1) etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;

2) apdorotas tabakas;

3) kaitinamojo tabako produktai;

4) elektroninių cigarečių skystis;

5) energiniai produktai;

6) elektros energija.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį  11¹ dalimi:

„11¹. Elektroninių cigarečių skystis elektroninėms cigaretėms skirtas skystas gaminys su nikotinu ar jo dariniais, 2018 metų KN versijoje klasifikuojamas 3824 99 56 subpozicijoje (įskaitant tuos atvejus, kai šis gaminys yra gaminio, klasifikuojamo KN 8543 70 70 subpozicijoje, sudėtinė dalis).“

2. Papildyti 3 straipsnį  18¹ dalimi:

„18¹. Kaitinamojo tabako produktai prie cigarų ir cigarilių, cigarečių ir rūkomojo tabako, kaip jie apibrėžti šio straipsnio 10, 11 ir 27 dalyse, nepriskiriami tabako gaminiai, paruošti vartoti tik specialiame elektroniniame kaitinimo įrenginyje jų nepridegant.“

 

4 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 30 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) specifinis elementas – 62,25 euro;“.

2. Pakeisti 30 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 dalyje cigaretėms nustatytas kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 102 eurai už 1 000 cigarečių.“

3. Pakeisti 30 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) specifinis elementas –  65,7 euro;“.

4. Pakeisti 30 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 dalyje cigaretėms nustatytas kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 108,5 euro už 1 000 cigarečių.“

5. Pakeisti 30 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) specifinis elementas – 69,4 euro;“.

6. Pakeisti 30 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 dalyje cigaretėms nustatytas kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 115,5 euro už 1 000 cigarečių.“

 

5 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

31 straipsnis. Kitam apdorotam tabakui taikomi akcizų tarifai

1. Cigarams ir cigarilėms taikomas  42 eurų už kilogramą produkto akcizų tarifas.

2. Rūkomajam tabakui taikomas 68,6 euro už kilogramą produkto akcizų tarifas.“

2. Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

31 straipsnis. Kitam apdorotam tabakui taikomi akcizų tarifai

1. Cigarams ir cigarilėms taikomas  48 eurų už kilogramą produkto akcizų tarifas.

2. Rūkomajam tabakui taikomas 78,5 euro už kilogramą produkto akcizų tarifas.“

3. Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

31 straipsnis. Kitam apdorotam tabakui taikomi akcizų tarifai

1. Cigarams ir cigarilėms taikomas 55 eurų už kilogramą produkto akcizų tarifas.

2. Rūkomajam tabakui taikomas 90 eurų už kilogramą produkto akcizų tarifas.“

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju skirsniu

1. Papildyti Įstatymą septintuoju skirsniu:

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

KAITINAMOJO TABAKO PRODUKTŲ IR ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ SKYSČIO APMOKESTINIMAS AKCIZAIS

 

61 straipsnis. Prievolė mokėti akcizus už kaitinamojo tabako produktus

1. Prievolė mokėti akcizus atsiranda už šiuos kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai nesumokėti:

1) kaitinamojo tabako produktus, kuriems Lietuvos Respublikoje panaikinamas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (t. y. už iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio išgabentus kaitinamojo tabako produktus, kuriems netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, už kaitinamojo tabako produktus, pristatytus į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, gaunančio kaitinamojo tabako produktus, nurodytą tiesioginio pristatymo vietą). Šio punkto nuostatos taikomos ir tiems kaitinamojo tabako produktams, kuriems akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas panaikinamas pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus, arba

2) kaitinamojo tabako produktus, prarastus Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, už Lietuvos Respublikoje gabenimo metu prarastus kaitinamojo tabako produktus, taip pat už dėl Lietuvos Respublikoje įvykusių ar nustatytų (jei nėra įrodymų, kad šie pažeidimai įvyko kitoje valstybėje narėje) gabenimo pažeidimų nepristatytus į paskirties vietą kaitinamojo tabako produktus. Kaitinamojo tabako gabenimo pažeidimu laikomi atvejai, kai kaitinamojo tabako produktų gavimas nėra patvirtinamas vadovaujantis šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Kaitinamojo tabako produktų gabenimo pažeidimu nelaikoma ir akcizai neskaičiuojami už prarastą kaitinamojo tabako produktų kiekį, neviršijantį Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų natūralios netekties normų, taip pat už kaitinamojo tabako produktus, prarastus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, taip pat už kitus negrįžtamai prarastus ar visiškai sunaikintus kaitinamojo tabako produktus (jeigu jų negalima panaudoti kaip akcizais apmokestinamų prekių), jeigu tai įrodyta Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, arba

3) kaitinamojo tabako produktus, sunaudotus Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, išskyrus atvejus, kai kaitinamojo tabako produktai panaudoti kitoms prekėms, kurios pagal šį įstatymą yra akcizų objektas, gaminti arba šio įstatymo nustatytiems tikslams, kuriems naudojamos prekės atleidžiamos nuo akcizų, arba

4) kaitinamojo tabako produktus, kurie buvo įsigyti ar importuoti be akcizų šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams, tačiau Lietuvos Respublikoje panaudoti kitiems tikslams, arba

5) kaitinamojo tabako produktus, gautus iš kitos valstybės narės (išskyrus kaitinamojo tabako produktus, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nugabentus į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį), arba

6) kaitinamojo tabako produktus, pagamintus (įskaitant neteisėtai pagamintus) Lietuvos Respublikoje ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, arba

7) laikomus specialiais ženklais – banderolėmis – nepaženklintus kaitinamojo tabako produktus, kurie šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti paženklinti banderolėmis.

2. Be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atvejų, prievolė mokėti akcizus atsiranda už Lietuvos Respublikoje importuojamus (įskaitant neteisėto importo atvejus) kaitinamojo tabako produktus (išskyrus importuojamus kaitinamojo tabako produktus, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nugabentus į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį). Laikoma, kad kaitinamojo tabako produktai importuojami Lietuvos Respublikoje, kai:

1) ne Europos Sąjungos kaitinamojo tabako produktai yra Lietuvos Respublikos teritorijoje tuo metu, kai jie įvežami į Europos Sąjungos teritoriją. Jeigu į Europos Sąjungos teritoriją įvežtiems ne Europos Sąjungos kaitinamojo tabako produktams pradedama taikyti sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra arba priemonė, laikoma, kad ne Europos Sąjungos kaitinamojo tabako produktai yra importuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje tuo atveju, jeigu, nustojus taikyti šias procedūras arba priemones, kaitinamojo tabako produktai  yra Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2) Europos Sąjungos kaitinamojo tabako produktai yra Lietuvos Respublikos teritorijoje tuo metu, kai jie įvežami į Europos Sąjungos teritoriją iš trečiųjų teritorijų. Jeigu į Europos Sąjungos teritoriją įvežtiems šiems produktams taikomas toks režimas, kuris, jeigu jie būtų ne Europos Sąjungos prekės, leistų joms taikyti sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūrą arba priemonę, arba vidinio tranzito muitinės procedūra, laikoma, kad šie Europos Sąjungos kaitinamojo tabako produktai importuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją tuo atveju, jeigu, nustojus taikyti minėtą režimą arba vidinio tranzito muitinės procedūrą, šie produktai yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. Prievolė mokėti akcizus už šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kaitinamojo tabako produktus atsiranda tuo metu, kai susidaro šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Prievolė mokėti akcizus už šio straipsnio 2 dalyje nurodytus kaitinamojo tabako produktus, kuriems pagal Europos Sąjungos atitinkamus teisės aktus yra taikomi importo muitai, atsiranda tuo metu, kai pagal teisės aktus, reguliuojančius importo muitų apskaičiavimą, atsiranda prievolė už jas apskaičiuoti importo muitus. Jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems kaitinamojo tabako produktams netaikomi jokie importo muitai, prievolė mokėti akcizus už juos atsiranda tada, jeigu pagal atitinkamas Sąjungos muitinės kodekso nuostatas atsirastų importo skola muitinei ir jeigu jiems šie muitai būtų nustatyti.

4. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytais atvejais prievolė mokėti akcizus tenka akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui arba bet kuriam kitam asmeniui, kuriam arba kurio vardu kaitinamojo tabako produktams panaikinamas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, o tais atvejais, kai kaitinamojo tabako produktai, kuriems akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas panaikinamas pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus, – bet kuriam kitam asmeniui, dalyvavusiam darant šį pažeidimą.

5. Šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais prievolė mokėti akcizus už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje prarastus ar sunaudotus kaitinamojo tabako produktus tenka akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, kuriame jie prarasti ar sunaudoti, savininkui, o už dėl Lietuvos Respublikoje įvykusių ar nustatytų gabenimo pažeidimų prarastus kaitinamojo tabako produktus – akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, iš kurio jie išgabenti, savininkui ar asmeniui, laidavusiam ar garantavusiam akcizų sumokėjimą, ar kaitinamojo tabako produktų siuntėjui.

6. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu atveju prievolė mokėti akcizus tenka asmeniui, kaitinamojo tabako produktus panaudojusiam kitaip, negu nustato akcizų lengvatos taikymo sąlygos.

7. Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu atveju prievolė mokėti akcizus tenka asmeniui, gaunančiam kaitinamojo tabako produktus.

8. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu atveju prievolė mokėti akcizus tenka asmeniui, pagaminusiam kaitinamojo tabako produktus.

9. Šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu atveju prievolė mokėti akcizus tenka asmeniui, laikančiam šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytus kaitinamojo tabako produktus.

10. Prievolė mokėti akcizus šio straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju tenka importuotojui. Importuotoju laikomas asmuo, kuris turi sumokėti už prekes nustatytą importo skolą muitinei arba turėtų sumokėti importo skolą muitinei, jeigu prekėms būtų nustatyti importo muitai. Kai kaitinamojo tabako produktai importuojami neteisėtai, prievolė mokėti akcizus tenka bet kuriam asmeniui, dalyvavusiam neteisėtai importuojant šiuos kaitinamojo tabako produktus.

11. Asmenys, gaunantys kaitinamojo tabako produktus ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojais registruojami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka. 

12. Tais atvejais, kai prievolė mokėti akcizus už kaitinamojo tabako produktus tenka keliems asmenims, jie solidariai atsako už akcizų sumokėjimą.

 

62 straipsnis. Prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį

1. Prievolė mokėti akcizus atsiranda už šį elektroninių cigarečių skystį, už kurį akcizai nesumokėti:

1) verslo reikmėms gaunamą iš kitos valstybės narės elektroninių cigarečių skystį arba

2) verslo reikmėms Lietuvos Respublikoje pagamintą elektroninių cigarečių skystį, arba

3) importuojamą elektroninių cigarečių skystį, arba

4) verslo reikmėms Lietuvos Respublikoje įsigyjamą elektroninių cigarečių skystį.

2. Prievolė mokėti akcizus už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą elektroninių cigarečių skystį atsiranda tuo metu, kai susidaro šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės.

3. Šiame įstatyme elektroninių cigarečių skysčio naudojimas verslo reikmėms suprantamas kaip jo naudojimas asmens, kuris vykdo ekonominę veiklą, kaip ji apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme.

4. Asmenys, verslo reikmėms gaunantys iš kitos  valstybės narės,  Lietuvos Respublikoje gaminantys ir (arba) įsigyjantys elektroninių cigarečių skystį, privalo įsiregistruoti akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojais centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

 

63 straipsnis. Akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojai

Akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojai yra registruoti akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojai ir elektroninių cigarečių skysčio importuotojai.

 

64 straipsnis. Kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio atleidimas nuo akcizų

1. Be šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodytų atvejų, nuo akcizų už kaitinamojo tabako produktus ir elektroninių cigarečių skystį atleidžiami:

1) į kitą valstybę narę išgabenti kaitinamojo tabako produktai ir elektroninių cigarečių skystis;

2) kaitinamojo tabako produktai ir elektroninių cigarečių skystis, panaudoti būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai kaitinamojo tabako produktų ir (ar) elektroninių cigarečių skysčio pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat kaitinamojo tabako produktai ir (arba) elektroninių cigarečių skystis, skirti moksliniams tyrimams. Ši nuostata įgyvendinama centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

2. Tais atvejais, kai akcizai už kaitinamojo tabako produktus ir elektroninių cigarečių skystį, kurie vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis yra atleidžiami nuo akcizų, yra sumokėti, jie grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

 

65 straipsnis. Kaitinamojo tabako produktams ir elektroninių cigarečių skysčiui taikomi akcizų tarifai

1. Kaitinamojo tabako produktams taikomas 68,6 euro už kilogramą tabako akcizų tarifas.

2. Elektroninių cigarečių skysčiui taikomas 0,2 euro už mililitrą skysčio akcizų tarifas.

 

66 straipsnis. Akcizų už kaitinamojo tabako produktus ir elektroninių cigarečių skystį mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimas

1. Mokestinių prievolių, galinčių atsirasti už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomus ir tarp Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlių gabenamus kaitinamojo tabako produktus, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, įvykdymas užtikrinamas šio įstatymo 18 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytais būdais ir tvarka.

2. Šio įstatymo 62 straipsnio 4 dalyje nurodytų registruotų akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojų galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrina akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojas, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pateikdamas vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje yra registruotas akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, piniginį užstatą arba laidavimo (garantijos) dokumentą. Šioje dalyje nurodyto piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) dydį nustato vietos mokesčių administratorius, kurio veiklos teritorijoje yra registruotas akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojas, atsižvelgdamas į centrinio mokesčių administratoriaus patvirtintą piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) sumos dydžio nustatymo metodiką.

3. Tais atvejais, kai akcizai už importuotus kaitinamojo tabako produktus ir elektroninių cigarečių skystį nesumokami iš anksto ar iš karto atsiradus prievolei juos mokėti ir kai tai reikalinga tinkamam įsipareigojimų muitinei įvykdymui užtikrinti, atsiradusios mokestinės prievolės įvykdymas užtikrinamas ta pačia tvarka, kokia užtikrinami įsipareigojimai, susiję su importo skola muitinei, kaip tai nustatyta Sąjungos muitinės kodekse, jį papildančiuose ir įgyvendinančiuose Europos Sąjungos teisės aktuose.

 

67 straipsnis. Akcizų už kaitinamojo tabako produktus deklaracijos pateikimas ir mokesčio sumokėjimas

1. Akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Jam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos asmuo, kuriam šio įstatymo 61 straipsnyje nustatytais pagrindais atsiranda prievolė mokėti akcizus, privalo vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, arba asmuo yra registruotas kaitinamojo tabako produktų mokėtoju, pateikti akcizų deklaraciją. Deklaracijos formą, jos pildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.

2. Jeigu vienas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas turi kelis akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, deklaracija pateikiama dėl kiekvieno sandėlio atskirai.

3. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko pateikiamoje akcizų deklaracijoje turi būti deklaruojama akcizų suma, kurią mokėti prievolė pagal šio įstatymo 61 straipsnį atsirado tą mokestinį laikotarpį, kurio akcizų deklaracija pateikiama, kartu su einamojo mokestinio laikotarpio avansine akcizų suma, kurią mokėti prievolė atsirado pagal šio straipsnio 6 dalį.

4. Panaikinus leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, akcizų deklaracijoje, pateikiamoje už mokestinį laikotarpį, kurį panaikintas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, be šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuotos akcizų sumos, turi būti deklaruota ir akcizų suma, mokėtina už visas kitą dieną po leidimo panaikinimo šiame sandėlyje buvusius kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai dar nebuvo sumokėti, ir iš sandėlio išgabentus kaitinamojo tabako produktus, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, tačiau kurių pristatymo į paskirties vietą faktas nebuvo patvirtintas iki leidimo panaikinimo dienos, išskyrus atvejus, kai už šiuos produktus pagal šį įstatymą akcizai neturi būti skaičiuojami. Ši suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius leidimo panaikinimo dieną. Tuo atveju, kai po leidimo panaikinimo dienos gaunama įrodymų, kad kaitinamojo tabako produktai pristatyti į paskirties vietą, permokėta akcizų suma įskaitoma arba grąžinama Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, tačiau tik tuo atveju, jeigu nuo kaitinamojo tabako produktų išgabenimo dienos praėjo ne ilgiau kaip 3 metai.

5. Mokėtina akcizų suma privalo būti sumokėta ne vėliau kaip iki šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodyto akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos į mokesčių administratoriaus surenkamąją sąskaitą. Jeigu buvo sumokėta mokestinio laikotarpio avansinė akcizų suma, kurią mokėti prievolė atsirado pagal šio straipsnio 6 dalį, mokėtina to mokestinio laikotarpio akcizų suma mažinama sumokėtos avansinės akcizų sumos dydžiu.

6. Jeigu už konkretų akcizais apmokestinamų prekių sandėlį šio sandėlio savininko  vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą akcizų suma 3 praėjusius mokestinius laikotarpius iš eilės viršijo 15 000 eurų, pradedant kitu mokestiniu laikotarpiu po to, kurį paaiškėjo šios aplinkybės, iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 dienos į biudžetą mokama avansinė akcizų suma. Ši avansinė akcizų suma yra lygi 1/3 vidutinės mokėtinos į biudžetą akcizų sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota šioje dalyje nurodytų 3 praėjusių mokestinių laikotarpių deklaracijose.

7. Už importuotus kaitinamojo tabako produktus akcizai mokami tokiais pačiais terminais, kaip būtų mokami importo muitai už šiuos produktus (jeigu jie joms būtų nustatyti), kaip tai nustatyta Sąjungos muitinės kodekse, jį papildančiuose ir įgyvendinančiuose Europos Sąjungos teisės aktuose.

 

 

68 straipsnis. Akcizų už elektroninių cigarečių skystį deklaracijos pateikimas ir mokesčio sumokėjimas

1. Akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Jam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos asmuo, kuriam šio įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nustatytais pagrindais atsiranda prievolė mokėti akcizus, privalo vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jis yra registruotas, pateikti akcizų deklaraciją, kurioje privalo būti deklaruota akcizų suma, apskaičiuota už elektroninių cigarečių skystį, už kurį šio įstatymo 62 straipsnyje nustatytais pagrindais atsirado prievolė tą mokestinį laikotarpį sumokėti akcizus. Deklaracijos formą, jos pildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius. Akcizai privalo būti sumokėti iki šioje dalyje nustatyto deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

2. Jeigu asmuo netenka elektroninių cigarečių skysčio mokėtojo statuso, jis privalo šio straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais pateikti mokesčių administratoriui akcizų už elektroninių cigarečių skystį deklaraciją, kurioje turi būti deklaruoti akcizai už visą verslo reikmėms gautą ir (arba) Lietuvos Respublikoje įsigytą, ir (arba) pagamintą elektroninių cigarečių skystį, už kurį dar nesumokėti akcizai, ir akcizus sumokėti iki šio straipsnio 1 dalyje nustatyto deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

3. Tais atvejais, kai prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį tenka keliems asmenims, jie solidariai atsako už akcizų sumokėjimą.

4. Už importuotą elektroninių cigarečių skystį akcizai mokami tokiais pačiais terminais, kaip būtų mokami importo muitai už šiuos produktus (jeigu jie joms būtų nustatyti), kaip tai nustatyta Sąjungos muitinės kodekse, jį papildančiuose ir įgyvendinančiuose Europos Sąjungos teisės aktuose.

 

69 straipsnis. Kaitinamojo tabako ženklinimas banderolėmis

Kaitinamojo tabako produktai, skirti parduoti Lietuvos Respublikoje, turi būti paženklinti specialiais ženklais – banderolėmis. Ženklinimo tvarką ir atvejus, kai ženklinti nereikalaujama, nustato Vyriausybė.“

 

2. Buvusį Įstatymo 61 straipsnį laikyti 70 straipsniu.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo  4 straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalis, 5 straipsnio 2 ir 3 dalis ir šio straipsnio 8 dalį, įsigalioja 2019 m. kovo 1 d.

2. Šio įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalys, 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020 m. kovo 1 d.

3. Nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2021 m. vasario 28 d. galioja tokia šio įstatymo 6 straipsnyje išdėstyto Akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalies redakcija:

1. Kaitinamojo tabako produktams taikomas 78,5 euro už kilogramą tabako akcizų tarifas.“

4. Šio įstatymo 4 straipsnio 5 ir 6 dalys, 5 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.

5. 2021 m. kovo 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 6 straipsnyje išdėstyto Akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalies redakcija:

1. Kaitinamojo tabako produktams taikomas 90 eurų už kilogramą tabako akcizų tarifas.“

6. Asmenys, prekiaujantys elektroninių cigarečių skysčiu ir 2019 m. kovo 1 d. laikantys elektroninių cigarečių skystį, privalo centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. kovo 1 d. jiems nuosavybės teise priklausantį elektroninių cigarečių skystį ir pateikti inventorizacijos aktą vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtojais. Šioje dalyje nurodyti asmenys  iki 2019 m. balandžio 15 d. privalo vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtojais, pateikti Akcizų įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų deklaraciją.

7. Asmenys, kiti nei akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, turintys teisę verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, ir 2019 m. kovo 1 d. laikantys  kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai nesumokėti, privalo centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. kovo 1 d. jiems  nuosavybės teise priklausančius kaitinamojo tabako produktus ir pateikti inventorizacijos aktą vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtojais. Šioje dalyje nurodyti asmenys  iki 2019 m. balandžio 15 d. privalo vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtojais, pateikti Akcizų įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų deklaraciją.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, centrinis mokesčių administratorius iki 2019 m. vasario 28 d.  priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas