Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 5, 6, 11, 13, 14 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2017 m.                                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) nustato Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto pavyzdinę formą ir Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto išdavimo, paėmimo ir grąžinimo tvarką;“.

2. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teikimu sudaro Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas:“.

3. Pakeisti 5 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Medžiotojų visuomeninės organizacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius:

1) teikia institucijoms, priimančioms medžioklę reglamentuojančius teisės aktus, pasiūlymus dėl šių teisės aktų rengimo ir tobulinimo;

2) organizuoja asmenims, kurie rengiasi medžioklės egzaminui, stažuotes ir medžiotojų mokymo kursus;

3) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuoja medžiotojų selekcininkų, medžioklės trofėjų ekspertų, ekspertų kinologų rengimą ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją;

4) organizuoja medžioklės trofėjų apžiūras, rengia medžioklės trofėjų parodas, medžiotojų varžybas, simpoziumus, konferencijas.“.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai turi teisę Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka gauti finansinę paramą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti. Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka iš medžioklės plotų naudotojų mokamų mokesčių finansuojamoms priemonėms turi būti skiriama ne mažiau kaip 30 procentų lėšų, surinktų iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.“.

 

3 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį, kuriam buvo išduotas leidimas, arba leidimą turėjęs fizinis ar juridinis asmuo atsisakė šio leidimo;“.

2. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeisdamas arba (jei naudotojas yra juridinis asmuo – jo narys ar nariai) ne mažiau kaip du kartus per vienerius metus nubaudžiamas už medžiojimą, kai tai daro neblaivus;“.

 

4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 3 dalią ir ją išdėstyti taip:

3. Žemės sklypo ar keleto susisiekiančių sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta ir kurių bendras plotas yra didesnis kaip 1 000 ha, savininkas, kaip fizinis asmuo, arba savininkai, įsteigę juridinį asmenį – medžiotojų klubą arba būrelį – gali pateikti šio Įstatymo 8 straipsnyje numatytai komisijai prašymą, kad savininkų suformuotas naujas medžioklės plotų vienetas, kuriame daugiau nei 70 proc. žemės sklypų bendro ploto priklauso naują medžioklės plotų vienetą formuojantiems savininkams, būtų pripažinti medžioklės plotų vienetu, atitinkančiu šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Jeigu žemės sklypai pripažįstami medžioklės plotų vienetu ir tokio medžioklės plotų vieneto sudarymas nesuardo gretimų medžioklės plotų vienetų, ir jų savininkui, kaip fiziniam asmeniui, arba savininkų įsteigtam juridiniam asmeniui – medžiotojų būreliui arba klubui – pagal šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus gali būti išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, medžioklės plotų vieneto sudarymo projektas sudaromas ir patvirtinamas vadovaujantis šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka, o leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso.“.

 

5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti ją taip:

3. Medžioklės egzaminą organizuoja ir teisę medžioti suteikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija. Už laikomą Medžioklės egzaminą turi būti sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.“.

2. Pripažinti 14 straipsnio 6 dalies 2 punktą netekusiu galios.

3. Pakeisti 14 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Asmenys, turintys užsienio šalyse išduotus analogiškus medžiotojo bilietui dokumentus, turi šio straipsnio 5 ir 6 dalyse numatytas teises ir pareigas.“.

 

6 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Medžiotojų mokymas

1. Asmenims, kurie rengiasi medžioklės egzaminui, medžiotojų mokymo kursus rengia medžiotojų visuomeninės organizacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, ir biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigos.

2. Medžiotojų visuomeninės organizacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigos pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas mokymo programas ir tvarką ruošia medžiotojus selekcininkus, medžioklės trofėjų ekspertus, ekspertus kinologus ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją.“.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2  dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                        Kęstutis Mažeika