Projektas Nr. TSP-254

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

ADOMYNĖS KAIMO BENDRUOMENEI

 

2021 m. rugsėjo       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 7 punktu, 3 ir 4 dalimis, 26 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis“, 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Adomynės kaimo bendruomenės 2021 m. rugsėjo 10 d. prašymą „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto panaudos“, Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo 2021 m. rugsėjo 15 d. klausimyną Nr. 7, Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų apžiūros           2021 m. rugsėjo 14 d.  pažymą Nr. E14-24, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti nereikalingomis Kupiškio rajono savivaldybės funkcijoms įgyvendinti Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 301,15 kv. m  administracines patalpas Adomo Vilėniškio g. 4, Adomynės k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.

2. Perduoti pagal panaudos sutartį Adomynės kaimo bendruomenei (kodas 160328038) neatlygintinai naudotis Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 301,15 kv. m  administracines patalpas (patalpų indeksai: nuo 1-3 iki 1-11, nuo 1-18 iki 1-29, 1-33, 1-35; pastatas kadastrinių matavimų byloje pažymėtas 1B1m, unikalus Nr. 5772-60000-1014, statybos metai – 1726), Adomo Vilėniškio g. 4, Adomynės k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., penkeriems metams Adomynės kaimo bendruomenės veiklai vykdyti.

3. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 2 punkte nurodytų patalpų panaudos sutartį.

4. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio     28 d. sprendimą Nr. TS-178 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Adomynės kaimo bendruomenei“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas