Projektas TP-8
2021-09-30
 

 

 


PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-392 „ DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. T-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-392 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 67.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

67.6. pensijos (išskyrus socialinio draudimo našlių pensijas), pensijų išmokos ir vietoj pensijų mokamos kompensacijos, rentos (valstybinė socialinio draudimo pensija, valstybinė pensija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, valstybinė signataro renta, valstybinė signataro našlių ir našlaičių renta, artistų renta, profesoriaus emerito mėnesinė išmoka, kitos išmokos, mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų; pensijų išmokos, gaunamos pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą)“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

Įtraukti į darbotvarkę rajono

sav. meras

 

 

 

Saulius

Margis

2021-09-

Pakruojo r. sav.  admin.

direktorė

 

 

 

Ilona Gelažnikienė

2021-09-

Pakruojo r. sav.  admin. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

 

 

Jovita

Kirdeikienė

2021-09-

Pakruojo r. sav. admin. Socialinės rūpybos skyriaus vedėja

 

 

 

Daiva Rutkevičienė

2021-09-

 

 

 

 

Pakruojo r. sav. admin. Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. kalbos tvarkytoja

 

Rita

Nikalajevienė

2021-09-

 

 

 

-

 

Parengė

Pakruojo r. sav. administracijos

Socialinės rūpybos skyriaus

Vedėjo pavaduotoja

Alma Stankevičienė

2021-09-

Neatliktinas

antikorupcinis           vertinimas

Pakruojo r. sav. admin. Socialinės rūpybos sk. vedėja

 

Daiva

Rutkevičienė

2021-09-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-392 „ DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021-09-14

Pakruojis

1.   Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-392, (toliau – Tvarkos aprašas) keičiamas dėl Socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio pakeitimo (2021 m. gegužės 27 d. įstatymas Nr. XIV – 359). Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, neįskaitomos socialinio draudimo našlių pensijos, todėl keičiamas Tvarkos aprašo 67.6 papunktis ir jis išdėstomas taip:

„67.6. pensijos (išskyrus socialinio draudimo našlių pensijas), pensijų išmokos ir vietoj pensijų mokamos kompensacijos, rentos (valstybinė socialinio draudimo pensija, valstybinė pensija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, valstybinė signataro renta, valstybinė signataro našlių ir našlaičių renta, artistų renta, profesoriaus emerito mėnesinė išmoka, kitos išmokos, mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų; pensijų išmokos, gaunamos pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą).“

2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir rengėjai.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus pavaduotoja Alma Stankevičienė.

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, Socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 5 punktas.

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų laukiama.

Patvirtinus Sprendimo projektą, Tvarkos aprašas atitiks šiuo metu galiojančius teisės aktus.

5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nėra.

6. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios priėmus sprendimo projektą.

Nėra.

7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo šaltiniai.

Finansavimo šaltiniai – Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir valstybės biudžeto lėšos.

8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Nėra.

9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 nutarimu „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“.

10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

Neatliktinas.

11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

12. Pridedami dokumentai.

Nėra.

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Alma StankevičienėRAŠTAS