Projektas  

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS IR VALSTYBĖS DUOMENŲ VALDYSENOS ĮSTATYMO NR. I-270 5, 21, 23 ir 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMas

 

2024 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 3 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) atlikti darbus, kurių atlikimo sąnaudas padengia valstybės duomenų vartotojas, jeigu šie darbai netrukdo atlikti Oficialiosios statistikos programos I dalyje nurodytų statistinių tyrimų ir Valstybės duomenų valdysenos programoje nurodytų darbų ir nepažeidžia oficialiosios statistikos organizavimo ir valstybės duomenų valdysenos principų. Šie darbai gali būti atliekami naudojant valstybės duomenis, taip pat valstybės duomenų vartotojo pateiktus duomenis, dokumentus ir (arba) jų kopijas. Valstybės duomenys šiems darbams atlikti gali būti naudojami tik darbus atliekant šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais;“.

 

2 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybės duomenų agentūra valdo, tvarko ir užtikrina valstybės duomenų teikimą tik šio straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams. Tvarkant valstybės duomenis šio straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams, valstybės duomenys teikiami pagal Valstybės duomenų agentūros patvirtintus standartizuotus duomenų teikimo sąlygų aprašus.“

 

3 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) prašydami asmens duomenų, nurodyti asmens duomenų tvarkymo tikslą, pagrindą pagal įstatymą (-us) arba Vyriausybės nutarimą (-us), teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygas, nurodytas Reglamente (ES) 2016/679, taip pat aiškiai nurodyti prašomų asmens duomenų apimtį, būtiną konkrečiam tikslui pasiekti, ir kitą teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų gavimą ir teikimą, nustatytą informaciją, prašydami kitų valstybės duomenų – nurodyti valstybės duomenų naudojimo tikslą, teisinį pagrindą ir kitą teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės duomenų gavimą ir teikimą, nustatytą informaciją;“.

 

4 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 25 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės duomenų valdymo platformos paslaugos informacinių technologijų paslaugų gavėjams centralizuotai teikiamos kaip viena iš Vyriausybės nustatytų grupių informacinių technologijų paslaugų. Valstybės duomenų valdymo platformos saugumas užtikrinamas Valstybės duomenų agentūros nustatytomis administracinėmis ir techninėmis priemonėmis, kuriomis užtikrinama tvarkomų duomenų, įskaitant asmens duomenis, apsauga ir užkertamas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam jų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, atskleidimui, kitokiam neteisėtam jų tvarkymui.“

2. Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybės duomenų valdymo platforma gali būti naudojama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų, kurios Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą, teikia viešąsias paslaugas ar atlieka kitas įstatymuose nustatytas funkcijas, statutinių įstaigų ir kitų biudžetinių įstaigų, regionų plėtros tarybų funkcijoms atlikti, įgyvendinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus uždavinius, taip pat kitų subjektų funkcijoms atlikti, jiems įgyvendinant visuomenės interesams svarbius uždavinius, vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 37 straipsnio 1 ir 2 dalimis.“

3. Pripažinti netekusia galios 25 straipsnio 4 dalį.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. birželio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Valstybės duomenų agentūros generalinis direktorius iki 2024 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                              Raimundas Lopata