Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3-200 „Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2023 m.                  d. Nr. O3-    

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu,
69 straipsnio 10 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba)
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2023 m.         d. pažymą
Nr. O5-   „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. liepos 27 d. nutarimo
Nr. O3-200 „Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1.  Pakeisti Tarybos 2012 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3-200 „Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

„DĖL PAPILDOMŲ PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO DEDAMOSIOS PRIE PERDAVIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“;

2.  Pakeisti Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodiką, patvirtintą Tarybos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-200 „Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama);

3.  Nustatyti, kad:

3.1. Šis nutarimas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.;

3.2. Šio nutarimo 2 punktu nauja redakcija išdėstyta Metodika taikoma nustatant papildomų paslaugų įsigijimo dedamąją prie perdavimo paslaugos kainos 2024 ir vėlesniems metams.

 

 

 

Tarybos pirmininkas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-200

(Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos 2023 m.         . nutarimo

Nr. O3E-         redakcija)

 

papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios prie perdavimo paslaugos kainos NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios prie perdavimo paslaugos kainos nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja balansavimo ir su dažnio reguliavimu nesusijusiu papildomų paslaugų (toliau kartu – Papildomos paslaugos) įsigijimo dedamosios prie perdavimo paslaugos kainos nustatymo tvarką.

2. Vadovaudamasi Metodika Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) nustato perdavimo sistemos operatoriaus Papildomų paslaugų, kurios yra būtinos perdavimo sistemos operatoriaus elektros energetikos sistemos valdymo ir darbo užtikrinimo paslaugoms (galios ir dažnio valdymas, reaktyviosios galios ir įtampos valdymas, avarijų, sutrikimų prevenciją ir jų likvidavimas, elektros energetikos sistemos operatyvinis valdymas, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimas) (toliau – Sisteminės paslaugos) teikti, įsigijimo dedamosios prie perdavimo paslaugos kainos dydį.

3. Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius principus papildomų paslaugų įsigijimo dedamajai prie perdavimo paslaugos kainos nustatyti.

4. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo
8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo  9 straipsnio 3 dalies 4 punktu.

5. Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatyme (toliau – Sinchronizacijos įstatyme), Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše, patvirtintame Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Elektros tinklų naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d.
įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos apraše, patvirtintame Tarybos 2022 m. lapkričio 25 nutarimu Nr. O3E-1614 “Dėl prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 

II SKYRIUS

PAPILDOMŲ PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO DEDAMOSIOS PRIE PERDAVIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO TVARKA.

 

6. Taryba nustato papildomų paslaugų įsigijimo dedamąją prie perdavimo paslaugos kainos t metams (PPDt):

6.1. įvertinusi Tarybos nustatytų perdavimo sistemos operatoriaus Sisteminių paslaugų prognozuojamų pajamų dydį t metams (Pt, Tarybos nustatytas);

6.2. įvertinusi perdavimo sistemos operatoriaus prognozuojamą vartotojų suvartoti elektros energijos kiekį per t kalendorinius metus (Qt);

6.3. papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos t metams yra nustatoma, kaip Tarybos nustatytų perdavimo sistemos operatoriaus Sisteminių paslaugų prognozuojamų pajamų t metams santykis su perdavimo sistemos operatoriaus prognozuojamu vartotojų suvartoti elektros energijos kiekiu per t kalendorinius metus pagal formulę:

 

PPDt= Pt, Tarybos nustatytas / Qt;                                                                              (1)

 

čia:

PPDt  – papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos t metams;

Pt, Tarybos nustatytas – Tarybos nustatytos perdavimo sistemos operatoriaus Sisteminių paslaugų prognozuojamos pajamos t metams;

Qt; – perdavimo sistemos operatoriaus prognozuojamas vartotojų suvartotas elektros energijos kiekis per t kalendorinius metus, kuriam taikytini mokėjimai už elektros energijos Sistemines paslaugas.

 

7. Taryba nustato perdavimo sistemos operatoriaus Sisteminių paslaugų prognozuojamą pajamų dydį t metams, vadovaudamasi:

7.1. Perdavimo sistemos operatoriaus t metams prognozuojama Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų suma (St), kuri skaičiuojama pagal formulę:

 

St=s1+s2+s3+…sn                                                                                             (2)

 

čia:

StPerdavimo sistemos operatoriaus t metams prognozuojama Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų suma;

s1, s2, s3…snPerdavimo sistemos operatoriaus t metams prognozuojamos Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudos.

 

7.2. Perdavimo sistemos operatoriui t-2 metams Tarybos nustatyto Sisteminių paslaugų pajamų dydžio (Pt-2, tarybos nustatytos) ir perdavimo sistemos operatoriaus t-2 metais už Sisteminių paslaugų teikimą faktiškai gautų pajamų dydžio (Pt-2, faktinės) (pagal auditoriaus patikrintas t-2 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas) skirtumu (ΔPt-2), kuris skaičiuojamas pagal formulę:

 

ΔPt-2= Pt-2, tarybos nustatytos – Pt-2, faktinės                                                                 (3)

 

čia:

ΔPt-2 – Perdavimo sistemos operatoriui t-2 metams Tarybos nustatyto Sisteminių paslaugų pajamų dydžio ir perdavimo sistemos operatoriaus t-2 metais už Sisteminių paslaugų teikimą faktiškai gautų pajamų dydžio skirtumas;

Pt-2, tarybos nustatytos Perdavimo sistemos operatoriui t-2 metams Tarybos nustatytas Sisteminių paslaugų pajamų dydis;

Pt-2, faktinėsperdavimo sistemos operatoriaus t-2 metais už Sisteminių paslaugų teikimą faktiškai gautų pajamų dydis (pagal auditoriaus patikrintas t-2 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas).

 

7.3. Perdavimo sistemos operatoriui t-2 metams Tarybos nustatyto sąnaudų dydžio
(St-2, tarybos nustatytos) ir perdavimo sistemos operatoriaus t-2 metais faktiškai patirtų Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų dydžio (St-2, faktinės) (pagal audito patikrintas t-2 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas) skirtumu (ΔSt-2), kuris skaičiuojamas pagal formulę:

 

ΔSt-2= St-2, tarybos nustatytos – St-2, faktinės                                                                   (4)

 

čia:

ΔSt-2Perdavimo sistemos operatoriui t-2 metams Tarybos nustatyto sąnaudų dydžio
ir perdavimo sistemos operatoriaus t-2 metais faktiškai patirtų Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų dydžio skirtumas;

St-2, tarybos nustatytos Perdavimo sistemos operatoriui t-2 metams Tarybos nustatytas Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų dydis;

St-2, faktinėsperdavimo sistemos operatoriaus t-2 metais faktiškai patirtų Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų dydis (pagal auditoriaus patikrintas t-2 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas).

 

7.4. perdavimo sistemos operatoriaus Sisteminių paslaugų prognozuojamą pajamų dydis t metams (Pt, Tarybos nustatytas) nustatomas pagal formulę:

 

Pt, Tarybos nustatytas=St – ΔSt-2 + ΔPt-2                                                                    (5)

 

čia:

Pt, Tarybos nustatytasperdavimo sistemos operatoriaus Sisteminių paslaugų prognozuojamą pajamų dydis t metams;

StPerdavimo sistemos operatoriaus t metams prognozuojama Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų suma;

ΔSt-2Perdavimo sistemos operatoriui t-2 metams Tarybos nustatyto sąnaudų dydžio
ir perdavimo sistemos operatoriaus t-2 metais faktiškai patirtų Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų dydžio  skirtumas

ΔPt-2 – Perdavimo sistemos operatoriui t-2 metams Tarybos nustatyto Sisteminių paslaugų pajamų dydžio ir perdavimo sistemos operatoriaus t-2 metais už Sisteminių paslaugų teikimą faktiškai gautų pajamų dydžio skirtumas.

 

8. Esant nuo perdavimo sistemos operatoriaus valios nepriklausantiems veiksniams, kurie neleidžia patikimai prognozuoti t metų sąnaudas ir šie veiksniai kelia grėsmę Sisteminių paslaugų pinigų srauto gyvybingumui, atsižvelgiant į Sisteminių paslaugų t-1 metų laukiamą neigiamą finansinį rezultatą ir gavus motyvuotą perdavimo sistemos operatoriaus prašymą, Taryba gali skirti t metų Sisteminių paslaugų prognozuojamų pajamų papildomą dedamąją (PD) Sisteminių paslaugų pinigų srauto gyvybingumui užtikrinti. Tokiu atveju perdavimo sistemos operatoriaus Sisteminių paslaugų prognozuojamas pajamų dydis t metams
(Pt, Tarybos nustatytas) nustatomas pagal formulę:

 

Pt, Tarybos nustatytas=St – ΔSt-2 + ΔPt-2 + PD                                                           (6)

 

čia:

Pt, Tarybos nustatytasperdavimo sistemos operatoriaus Sisteminių paslaugų prognozuojamą pajamų dydis t metams;

StPerdavimo sistemos operatoriaus t metams prognozuojama Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų suma;

ΔSt-2Perdavimo sistemos operatoriui t-2 metams Tarybos nustatyto sąnaudų dydžio
ir perdavimo sistemos operatoriaus t-2 metais faktiškai patirtų Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų dydžio  skirtumas

ΔPt-2 – Perdavimo sistemos operatoriui t-2 metams Tarybos nustatyto Sisteminių paslaugų pajamų dydžio ir perdavimo sistemos operatoriaus t-2 metais už Sisteminių paslaugų teikimą faktiškai gautų pajamų dydžio skirtumas.

PD t metų Sisteminių paslaugų prognozuojamų pajamų papildoma dedamoji Sisteminių paslaugų pinigų srauto gyvybingumui užtikrinti.

 

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ PAPILDOMŲ PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO DEDAMOSIOS PRIE PERDAVIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMU

 

9. Siekiant, kad būtų tinkamai nustatyta papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos ateinantiems kalendoriniams (t) metams, perdavimo sistemos operatorius ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių (t-1) metų rugpjūčio 15 d. raštu Tarybai privalo pateikti Metodikos 2 priedą, Metodikos 3 priedą, kiekvienai įsigyjamai papildomai paslaugai atskirai užpildytą Metodikos 1 priedą ir pateiktą informaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuose perdavimo sistemos operatorius nurodo:

9.1 Perdavimo sistemos operatoriaus Sisteminių paslaugų prognozuojamą pajamų dydį t metams;

9.2. Perdavimo sistemos operatoriaus t metams prognozuojamas Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudas ir prognozės pagrindimą;

9.3. Perdavimo sistemos operatoriui t-2 metams Tarybos nustatyto Sisteminių paslaugų pajamų dydžio ir perdavimo sistemos operatoriaus t-2 metais už Sisteminių paslaugų teikimą faktiškai gautų pajamų dydžio (pagal auditoriaus patikrintas t-2 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas) skirtumą, pateikiant skirtumo susidarymo paaiškinimus;

9.4. Perdavimo sistemos operatoriui t-2 metams Tarybos nustatyto Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų dydžio ir perdavimo sistemos operatoriaus t-2 metais faktiškai patirtų Papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų dydžio (pagal auditoriaus patikrintas t-2 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas) skirtumą, pateikiant skirtumo susidarymo paaiškinimus.

9.5. informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie prognozuojamą vartotojų suvartoti elektros energijos kiekį per t kalendorinius metus, kuriam taikytini mokėjimai už elektros energijos Sistemines paslaugas.

9.6. Siekiant, kad būtų tinkamai apskaičiuotos bei nustatyta papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos, elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorius Metodikos 16 punkte nurodytoms sąnaudoms nustatyti ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 15 d. raštu privalo pateikti Tarybai faktiškai patirtas būtinąsias elektros energijos kaupimo įrenginių techninio palaikymo ir saugos užtikrinimo sąnaudas laikotarpiu nuo Sinchronizacijos įstatymo 61 straipsnio 5 dalyje numatyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus paskyrimo atšaukimo įsigaliojimo dienos iki elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatoriaus valdomų elektros energijos kaupimo įrenginių perleidimo, numatyto minėto įstatymo 61 straipsnio 6 dalyje, sandorio įsigaliojimo dienos.

10. Papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos gali būti koreguojama tik Elektros energetikos įstatyme nustatytais atvejais ir ne dažniau, nei nustatyta Elektros energetikos įstatyme.

11. Einamųjų metų papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios prie perdavimo paslaugos kainos neeilinio koregavimo atveju yra peržiūrimos tik papildomų paslaugų įsigijimo sąnaudų pokytis, dėl kurių buvo inicijuotas neeilinis papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios prie perdavimo paslaugos kainos koregavimas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Įmonė, turinti elektros energijos perdavimo veiklos licenciją, per 40 dienų nuo ataskaitinio pusmečio ir ataskaitinių metų pabaigos privalo Tarybai pateikti pusmetinę (išskaidant ketvirčiais) ir metinę perdavimo sistemos operatoriaus papildomų paslaugų įsigijimo ataskaitą (Metodikos 4 priedą).

13. Taryba, nustatydama papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos, turi teisę naudoti visą teisės aktų nustatyta tvarka Tarybos turimą ir Tarybai prieinamą informaciją.

14. Asmenys, pažeidę Metodikos nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Tarybos veiksmai arba neveikimas, įgyvendinant šią Metodiką, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________