Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMOS VALSTYBĖS PAGALBOS PIENO GAMINTOJAMS DĖL COVID-19 VIRUSO PROTRŪKIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLių patvirtinimo

 

 

2020 m.                            d. Nr. 3D-

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos Komunikatą Nr. (C(2020) 1863) „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais ir 2020 m. XX d. Europos Komisijos sprendimą Nr. (C (2020) XX) Lietuvai dėl papildomos valstybės pagalbos pieno gamintojams dėl Covid-19 viruso protrūkio, 

t v i r t i n u  Papildomos valstybės pagalbos pieno gamintojams dėl Covid-19 viruso protrūkio administravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras