ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                         d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472  „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T-4 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“:

1.1. pakeisti 2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.3. rinkos pataisos koeficientą R = 2,5, kuris taikomas savivaldybės būsto (išskyrus  savivaldybės būstą bendrabučio pastate ir socialinį būstą) nuomininkams;“;

1.2. papildyti 2.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

2.4. rinkos pataisos koeficientą R = 1,5, kuris taikomas savivaldybės būsto bendrabučio pastate nuomininkams.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Reginų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras