Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. SPALIO 3 D. NUTARIMO NR. O3-432 „DĖL centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų NUSTATYMO metodikos patvirtinimo PAKEITIMO

 

2021 m.   d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 1 punktu bei atsižvelgdama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento 2021 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, (toliau – Metodika):

1.   Pakeisti Metodikos 26.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

26.7. Remonto darbų planą, kuriame būtų nurodyti planuojami atlikti darbai bei prognozuojamos darbų kainos ateinantiems metams, ir faktiškai atliktų remontų įgyvendinimo ataskaitą;“;

2.   Papildyti Metodiką 26.8 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

26.8. Metodikos 9 priedą, užpildytą pagal faktinius praėjusių metų duomenis.“;

3.   Papildyti Metodiką 9 priedu (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkas