Projektas

Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 753 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.       d. Nr.

Vilnius

 

 

1    straipsnis. 753 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 753 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pagal palyginamojo ekspertinio vertinimo suminius įverčius universitetams ir mokslinių tyrimų institutams paskirstoma 70 procentų visoms mokslo sritims tenkančių lėšų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai. Lėšos kiekvienos mokslo srities moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai skiriamos universitetams ir mokslinių tyrimų institutams proporcingai jų vertinamųjų vienetų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ekspertinio vertinimo suminių įverčių ir šių vertinamųjų vienetų dydžių, išreikštų jų mokslininkų ir menininkų visos darbo dienos atitikmenimis, sandaugoms. Mokslininkų ir menininkų visos darbo dienos atitikmuo skaičiuojamas kaip tam tikros mokslo srities ar krypties visų institucijos dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, visos darbo dienos atitikmens, padalinto iš 2, ir visų mokslo darbuotojų, turinčių mokslo laipsnį, visos darbo dienos atitikmens suma.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 753 straipsnio 2 dalis meno veiklai taikoma nuo 2029 m. sausio 1 d. Lėšų skyrimo tvarką iki meno veiklos pirmojo ekspertinio vertinimo atliekamo 2029 m. nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija pagal  iki šio įstatymo galiojusias Mokslo ir studijų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                              Artūras Žukauskas