Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimO Nr. T-475 „DĖL TRŪKSTAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRITRAUKIMO DIRBTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE FINANSAVIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. _________ Nr. __

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 27 straipsnio 2 dalies 3 ir 26 punktais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-475 „Dėl Trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – sprendimas) 1 punktu patvirtintą Trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. pakeisti sprendimo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės vykdomąją instituciją kiekvienų metų savivaldybės biudžete suplanuoti tikslines lėšas finansavimui teikti.“;

3. pakeisti sprendimo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Pavesti šio sprendimo vykdymo kontrolę Šiaulių miesto savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotam atstovui.“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 5 punktą, įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

5. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras