Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINĖS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS IR ELEKTRONINIO ŽEMĖS SKLYPO PLANO RENGIMO, TEIKIMO TIKRINTI IR DERINTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m.                 d. Nr.  

Vilnius 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 631 punktu, siekdamas aiškaus elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos ir elektroninio žemės sklypo plano parengimo bei jų pateikimo per Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“ ir šių elektroninių dokumentų tikrinimo, derinimo minėtoje posistemėje tvarką,

t v i r t i n u Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos ir elektroninio žemės sklypo plano rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

part_c5e8591632784051a7ddf610ac41772b_end

part_6fb051af417e403b84958d878567cdcf_end

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2023 m.          d. įsakymu Nr.

 

 

ELEKTRONINĖS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS IR ELEKTRONINIO ŽEMĖS SKLYPO PLANO RENGIMO, TEIKIMO TIKRINTI IR DERINTI TVARKOS APRAŠAS


I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos ir elektroninio žemės sklypo plano rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentų parengimo pasirašyti elektroniniu parašu (toliau – el. parašas), elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos (toliau – el. byla) ir elektroninio žemės sklypo plano (toliau – el. planas) sukūrimo bei pateikimo tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) struktūriniam padaliniui (toliau – teritorinis padalinys) ir (ar) valstybės įmonei Registrų centrui (toliau – kadastro tvarkytojas), taip pat šių institucijų tikrinimo ir derinimo Nekilnojamojo turto registro (toliau – NTR) posistemėje „GeoMatininkas“ reikalavimus.

2Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-41 „Dėl Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose.

3NTR posistemėje „GeoMatininkas“ sukurti el. bylą (šios bylos dokumentus) ir ją pateikti tikrinti teritoriniam padaliniui ir (ar) kadastro tvarkytojui gali NTR posistemėje „GeoMatininkas“ registruoti matininkai, sudarę sutartis su kadastro tvarkytoju dėl NTR posistemės „GeoMatininkas“ paslaugos teikimo.

4El. bylos dokumentų turinys turi atitikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), nurodytą žemės sklypo kadastro duomenų byloje komplektuojamų dokumentų (skaitmeninių duomenų) turinį ir aplinkos ministro nustatytoje tvarkoje nurodytą žemės sklypų, grąžinamų natūra, perduodamų neatlygintinai nuosavybėn ar naudotis, parduodamų iš valstybės, suteikiamų nuosavybėn neatlygintinai ar patikėjimo teise valdyti, kadastro duomenų bylose komplektuojamų dokumentų (skaitmeninių duomenų) turinį, taip pat Skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijoje, patvirtintoje valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl Skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijos patvirtinimo“ (toliau – Specifikacija), nurodytus žemės sklypų vektorinius duomenis.

NTR posistemėje „GeoMatininkas“ rengiami dokumentai atitinka Elektroninio dokumento specifikaciją PDF-RC-V1.0, patvirtintą valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. v-220 „Dėl Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0 patvirtinimo“.

5Teritorinio padalinio ir (ar) kadastro tvarkytojo darbuotojas per NTR posistemę „GeoMatininkas“ gautas el. bylas ar šios bylos dokumentus tikrina NTR posistemėje „GeoMatininkas“ įdiegtais įrankiais. Teritorinio padalinio ir (ar) kadastro tvarkytojo darbuotojas, patikrinęs el. bylos dokumentus ir nustatęs, kad jie parengti pagal Nuostatų reikalavimus, NTR posistemėje „GeoMatininkas“ kvalifikuotu el. parašu pasirašo kiekvieną el. bylos dokumentą.

 

II SKYRIUS

El. BYLOS DOKUMENTŲ PARENGIMAS

 

6Per NTR posistemę „GeoMatininkas“ teritoriniam padaliniui ar kadastro tvarkytojui teikiami el. bylos dokumentai ir duomenys gali būti parengti:

6.1.      NTR posistemėje „GeoMatininkas“;

6.2.      CAD (angl. Computer Aided Design) programine įranga;

6.3.      dalis el. bylos dokumentų ir duomenų – CAD programine įranga, dalis – NTR posistemėje „GeoMatininkas“.

7El. bylos dokumentai per NTR posistemę „GeoMatininkas“ parengiami taip:

7.1.      Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nurodytu atveju:

7.1.1.   žemės sklypo planas parengiamas NTR posistemėje „GeoMatininkas“;

7.1.2.   įkeliamas skenuotas ir PDF formatu išsaugotas žemės sklypo planas (plano pirma pusė), parengtas Nuostatų nustatyta tvarka ir pasirašytas planą parengusio matininko, savininko (-ų) ar jo (jų) patikėtinio (-ių) bei derinančių institucijų atstovų (jeigu šis derinimas būtinas). Iš šio skenuoto žemės sklypo plano (plano pirmos pusės) ir NTR posistemėje „GeoMatininkas“ įrašytų duomenų, išdėstomų žemės sklypo plano antroje pusėje, sukuriamas el. žemės sklypo planas, kuris išsaugomas PDF formatu;

7.1.3.   iš NTR posistemėje „GeoMatininkas“ įrašytų žemės sklypo kadastro duomenų sugeneruojama žemės sklypo kadastro duomenų forma, sukuriamas ir PDF formatu išsaugomas žemės sklypo kadastro duomenų formos dokumentas;

7.1.4.   įkeliami kiti skenuoti ir PDF formatu išsaugoti žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentai.

7.2.      Tvarkos aprašo 6.2 papunktyje nurodytu atveju:

7.2.1.   į NTR posistemę „GeoMatininkas“ įkeliama pagal Specifikacijos reikalavimus parengta žemės sklypo plano ir žemės sklypo kadastro duomenų forma DWG formatu;

7.2.2.   įkeliamas skenuotas ir PDF formatu išsaugotas žemės sklypo planas (plano pirma pusė), parengtas Nuostatų nustatyta tvarka ir pasirašytas planą parengusio matininko, savininko (-ų) ar jo (jų) patikėtinio (-ių) bei derinančių institucijų atstovų (jeigu šis derinimas būtinas). Iš šio skenuoto žemės sklypo plano (plano pirmos pusės) ir Tvarkos aprašo 7.2.1 papunktyje nurodytų į NTR posistemę „GeoMatininkas“ įkeltų duomenų, išdėstomų žemės sklypo plano antroje pusėje, sukuriamas el. žemės sklypo planas, kuris išsaugomas PDF formatu;

7.2.3.   iš Tvarkos aprašo 7.2.1 papunktyje nurodytos žemės sklypo kadastro duomenų formos sukuriamas žemės sklypo kadastro duomenų formos dokumentas, kuris  išsaugomas PDF formatu;

7.2.4.   įkeliami kiti skenuoti ir PDF formatu išsaugoti žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentai.

7.3.      Tvarkos aprašo 6.3 papunktyje nurodytu atveju:

7.3.1.   į NTR posistemę „GeoMatininkas“ įkeliamas pagal Specifikacijos reikalavimus parengtas žemės sklypo planas DWG formatu;

7.3.2.   įkeliamas skenuotas ir PDF formatu išsaugotas žemės sklypo planas (plano pirma pusė), parengtas Nuostatų nustatyta tvarka ir pasirašytas planą parengusio matininko, savininko (-ų) ar jo (jų) patikėtinio (-ių) bei derinančių institucijų atstovų (jeigu šis derinimas būtinas). Iš šio skenuoto žemės sklypo plano (plano pirmos pusės) ir Tvarkos aprašo 7.3.1 papunktyje nurodyto į NTR posistemę „GeoMatininkas“ įkelto žemės sklypo plano antroje pusėje esančių duomenų sukuriamas el. žemės sklypo planas, kuris išsaugomas PDF formatu;

7.3.3.   iš NTR posistemėje „GeoMatininkas“ įrašytų žemės sklypo kadastro duomenų sukuriamas ir PDF formatu išsaugomas žemės sklypo kadastro duomenų formos dokumentas;

7.3.4.   įkeliami kiti skenuoti ir PDF formatu išsaugoti žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentai.

8Nuostatų 64.11 ir 64.13 papunkčiuose nurodyti dokumentai, susiję su žemės sklypo ženklinimo procedūra (kvietimai dalyvauti ženklinant žemės sklypą, pašto kvitai, laikraščio skelbimai ir kt.), į NTR posistemę „GeoMatininkas“ įkeliami skenuoti ir vienu PDF formatu išsaugotu elektroniniu dokumentu, išskyrus Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą atvejį.

9Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas, užpildytas ir pasirašytas pagal Nuostatų reikalavimus, į NTR posistemę „GeoMatininkas“ įkeliamas skenuotas ir išsaugotas PDF formatu.

10.       El. planas išankstinei patikrai NTR posistemėje „GeoMatininkas“ gali būti parengiamas taip:

10.1.    Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nustatytu atveju iš NTR posistemėje „GeoMatininkas“ parengto žemės sklypo plano koordinačių žiniaraščio (plano antros pusės) ir į posistemę įkelto skenuoto ir PDF formatu išsaugoto žemės sklypo plano (plano pirmos pusės), Nuostatų nustatyta tvarka pasirašyto planą parengusio matininko, savininko (-ų) ar jo (jų) patikėtinio (-ių) bei derinančių institucijų atstovų (jeigu šis derinimas būtinas), sukuriamas ir PDF formatu išsaugomas žemės sklypo plano dokumentas.

10.2.    Tvarkos aprašo 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nustatytais atvejais iš į NTR posistemę įkelto pagal Specifikacijos reikalavimus parengto žemės sklypo plano koordinačių žiniaraščio (plano antros pusės) ir į posistemę įkelto skenuoto ir PDF formatu išsaugoto žemės sklypo plano (plano pirmos pusės), Nuostatų nustatyta tvarka pasirašyto planą parengusio matininko, savininko (-ų) ar jo (jų) patikėtinio (-ių) bei derinančių institucijų atstovų (jeigu šis derinimas būtinas), sukuriamas ir PDF formatu išsaugomas žemės sklypo plano dokumentas.

11.       Su išankstinei patikrai teikiamu Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytu el. planu privalomai teikiamas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas, užpildytas ir pasirašytas pagal Nuostatų reikalavimus, į NTR posistemę „GeoMatininkas“ įkeliamas skenuotas ir išsaugotas PDF formatu.

12.       Nuostatų 541 punkte nurodytu atveju ir sąlygomis, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotame žemės sklype, kurio ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje, įveistas miškas ar ne miško žemės plotas yra apaugęs medžių savaiminukais, šio žemės sklypo kadastro duomenys – žemės sklypo ploto sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis (žemės ūkio ar kitas ne miško žemės naudmenas keičiant į miško žemės naudmenas), nekeičiant kitų žemės sklypo kadastro duomenų, gali būti keičiami papildant žemės sklypo kadastro duomenų  bylą naujai užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma, kuri parengiama NTR posistemėje „GeoMatininkas“. Tokiu atveju iš NTR posistemėje „GeoMatininkas“ įrašytų žemės sklypo kadastro duomenų sukuriamas ir PDF formatu išsaugomas žemės sklypo kadastro duomenų formos dokumentas.

13.       Į NTR posistemę „GeoMatininkas“ įkeliami skenuoti žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentai turi būti užpildyti ir pasirašyti pagal Nuostatų reikalavimus. Kiekvienas įkeltas, taip pat NTR posistemėje „GeoMatininkas“ sukurtas žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentas, prieš pateikiant teritoriniam padaliniui ar kadastro tvarkytojui, posistemėje pasirašomas kvalifikuotu el. parašu.

14.       Vieno elektroninio dokumento, išsaugoto PDF formatu, dydis negali viršyti 10 MB. Jeigu elektroninio dokumento dydis viršija 10 MB, šio dokumento informacija (skenuoti dokumentai) turi būti išsaugoma keliuose atskiruose iki 10 MB dydžio PDF formatu elektroniniuose dokumentuose.

15.       NTR posistemėje „GeoMatininkas“ rengiant žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentus, kiekvienam kuriamam dokumentui iš posistemėje įdiegto dokumentų klasifikatoriaus parenkamas pavadinimas, o kuriamo dokumento data posistemėje nurodoma dokumente įrašyta (pvz., skenuoto dokumento) arba dokumento pildymo data.

16.       Į NTR posistemę „GeoMatininkas“ įkeliami skenuoti dokumentai turi atitikti šiuos reikalavimus:

16.1.    Žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentai skenuojami PDF formatu, 200 dpi nespalvotu skenavimo režimu (priklausomai nuo skenerio tipo – black / white text, black / white picture, binary, line art ir pan.). Seni, neryškūs, spausdinimo mašinėle spausdinti dokumentai, jei jie nėra aiškiai įskaitomi, skenuojami 200 dpi color režimu. Skenuojamas lapas visada dedamas su pagrindinio teksto kryptimi sutampančia kryptimi (planas – horizontaliai, kiti dokumentai – vertikaliai).

16.2.    Įkeliamo skenuoto žemės sklypo plano (plano pirma pusė), pasirašyto matininko, savininko (-ų) ar jo (jų) patikėtinio (-ių) ir derinančių institucijų atstovų (jeigu šis derinimas būtinas), formatas (A3 ar A2 / A1 ar A0) turi sutapti su koordinačių žiniaraščio (plano antros pusės) formatu.

 

III SKYRIUS

EL. BYLOS DOKUMENTŲ PATEIKIMAS PER NTR POSISTEMĘ „GEOMATININKAS“

 

17.       Per NTR posistemę „GeoMatininkas“ pateikus el. bylos dokumentus (išskyrus Nuostatų 541 punkte nurodytą dokumentą, kuriuo bus papildyta žemės sklypo kadastro duomenų byla) kadastro tvarkytojui, Paslaugų apskaitos sistemoje (toliau – PAS) automatizuotai sukuriamas prašymas patikrinti el. bylos dokumentus ir nuo to momento el. bylos dokumentai tampa prieinami kadastro tvarkytojui.

18.       PAS sugeneruoto prašymo numerio ir pateiktų dokumentų peržiūra galima NTR posistemėje „GeoMatininkas“ pasirinkus paslaugą „Kadastro duomenų bylų tikrinimo žurnalas“ arba „Išankstinių patikrų žurnalas“. Matininkas kadastro tvarkytojui pateikto prašymo būseną gali stebėti kadastro tvarkytojo interneto svetainėje (http://www.registrucentras.lt/pas/).

19.       Teritoriniam padaliniui pateiktus tikrinti el. bylos dokumentus matininkas gali peržiūrėti NTR posistemėje „GeoMatininkas“, o matyti el. bylos derinimo eigą – elektroniniame nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų registravimo žurnale (toliau – el. žurnalas), skelbiamame kadastro tvarkytojo interneto svetainėje, NTR posistemėje „GeoMatininkas“. Teritoriniai padaliniai informaciją apie el. bylos dokumentų derinimo eigą el. žurnale skelbia vadovaudamiesi Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka.

20.       Matininkas, teikdamas patikrinti el. bylą teritoriniam padaliniui, kartu turi pateikti PDF formato rinkmenoje išsaugotą ir el. parašu pasirašytą savo prašymą patikrinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą. Kartu gali pateikti ir žemės sklypo savininko (-ų) ar jo (-jų) įgalioto asmens pasirašytą (-tus) prašymą (-us) patvirtinti ar pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis, kurį matininkas, nuskenavęs ir išsaugojęs PDF formatu, įkelia į NTR posistemę „GeoMatininkas“ bei pasirašo kvalifikuotu el. parašu.

21.       Matininkui per NTR posistemę „GeoMatininkas“ pateikus teritoriniam padaliniui patikrinti el. bylą (el. bylos dokumentus), Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymo sistemoje automatiškai sukuriamas atitinkamas užsakymas patikrinti el. bylą. Pateikta el. byla (el. bylos dokumentai) tampa prieinama teritoriniam padaliniui.

22.       Matininkas, ištaisęs el. bylos dokumentuose nustatytus trūkumus, patikslintą el. bylą (el. bylos dokumentus) teritoriniam padaliniui ar kadastro tvarkytojui, taip pat išankstinei patikrai teikiamą el. bylą ar el. planą kadastro tvarkytojui pakartotinai pateikia NTR posistemėje „GeoMatininkas“ sukurdamas naują (patikslinto turinio) el. bylą arba el. planą Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

KADASTRO TVARKYTOJO ATLIEKAMI EL. BYLOS DOKUMENTŲ PATIKRINIMO AR IŠANKSTINEI PATIKRAI PATEIKTOS EL. BYLOS AR EL. PLANO DERINIMO VEIKSMAI

 

23.       Kadastro tvarkytojas per NTR posistemę „GeoMatininkas“ gautą el. bylą ar Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytą dokumentą patikrina Nuostatų 88–93 punktuose nustatyta tvarka, o el. bylą, gautą Nuostatų 651 punkte nustatytu atveju, – vadovaudamasis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo patvirtintomis taisyklėmis. Per NTR posistemę „GeoMatininkas“ išankstinei patikrai pateiktą el. bylą ar el. planą kadastro tvarkytojas tikrina Nuostatų 74–82 punktuose nustatyta tvarka.

24.       Kadastro tvarkytojas žemės sklypo kadastro duomenų įrašymo ar pakeitimo pagal el. bylą, taip pat el. bylos patikrinimo ir išankstinės patikros NTR posistemėje „Geomatininkas“ darbus atlieka valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus nustatyta tvarka.

25.       Kadastro tvarkytojo darbuotojas:

25.1.    patikrinęs el. bylą ir priėmęs sprendimą pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis nekilnojamojo turto kadastre, el. parašu pasirašo el. bylos dokumentus;

25.2.    patikrinęs el. bylą ir dėl Nuostatų 125 punkte nurodytų priežasčių priėmęs sprendimą atsisakyti įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti (arba sprendimo priėmimą atidėti), per NTR posistemę „GeoMatininkas“ pateikia prašymą teritoriniam padaliniui pateikti sprendimą dėl būtinumo tikslinti žemės sklypo kadastro duomenis.

25.3.    nustatęs, kad išankstinei patikrai pateikta el. byla atitinka Nuostatų 78.1 papunktyje išdėstytas sąlygas, el. parašu pasirašo el. byloje esančius el. bylos dokumentus;

25.4.    nustatęs, kad išankstinei patikrai pateiktas el. planas ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas atitinka Nuostatų 76.1 papunktyje išdėstytas sąlygas, el. parašu pasirašo šiuos dokumentus;

25.5.    nustatęs, kad išankstinei patikrai pateiktas el. planas ar el. byla neatitinka Nuostatų reikalavimų, parengia išvadą (nurodydamas trūkumus), kurią, išsaugojęs PDF formatu, įkelia į NTR posistemę „GeoMatininkas“ ir pasirašo el. parašu.

26.       Kadastro tvarkytojo darbuotojas, patikrinęs el. bylos dokumentus, priimtą Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nustatytą sprendimą išsaugo PDF formatu ir įkelia į NTR posistemę „GeoMatininkas“ bei pasirašo el. parašu.

27.       Informaciją apie kadastro tvarkytojo atliktus Tvarkos aprašo 25 ir 26 punktuose nurodytus veiksmus matininkas gali stebėti NTR posistemėje „Geomatininkas“.

28.       Kadastro tvarkytojas, patikrinęs per NTR posistemę „GeoMatininkas“ pateiktą el. bylą (el. bylos dokumentus) ar el. planą, PAS pažymi apie atliktą darbą ir įrašo apskaičiuotą atlyginimą už šių dokumentų patikrinimą.

29.       Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodyto asmens prašymas įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti kadastro tvarkytojui teikiamas suderinus el. bylą. Prašymas tenkinamas, jei pagal minėtame prašyme nurodytą informaciją NTR posistemėje „GeoMatininkas“ yra kadastro tvarkytojo patikrinta ir suderinta el. byla.

V SKYRIUS

TERITORINIO PADALINIO ATLIEKAMI EL. BYLOS DOKUMENTŲ PATIKRINIMO IR DERINIMO VEIKSMAI

 

30.       Teritorinio padalinio darbuotojas per NTR posistemę „GeoMatininkas“ gautą el. bylą patikrina vadovaudamasis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo patvirtintomis taisyklėmis.

31.       Teritorinio padalinio darbuotojas, patikrinęs el. bylą, žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą ir žemės sklypo kadastrinių matavimų ir žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimo vietovėje aktą (jei tikrinta vietovėje) užregistruoja el. žurnale bei paskelbia NTR posistemėje „GeoMatininkas“.

32.       Teritorinio padalinio darbuotojas NTR posistemėje „GeoMatininkas“ patikrinęs:

32.1.    el. bylą ir nenustatęs aplinkybių, trukdančių suderinti žemės sklypo planą, posistemėje atlieka šiuos veiksmus:

32.1.1. el. parašu pasirašo visus el. bylos dokumentus;

32.1.2. el. parašu pasirašo NTR posistemėje „GeoMatininkas“ sugeneruotą žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą ir žemės sklypo kadastrinių matavimų ir žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimo vietovėje aktą (jei tikrinta vietovėje);

32.2.    el. bylą ir nustatęs, kad pateikta el. byla tikslintina, NTR posistemėje „GeoMatininkas“ užpildo žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akto bei žemės sklypo kadastrinių matavimų ir žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimo vietovėje akto (jei tikrinta vietovėje) duomenis. Šiuos NTR posistemėje „GeoMatininkas“ sugeneruotus dokumentus pasirašo el. parašu.

33.       Teritorinio padalinio darbuotojui patikrinus el. bylą ir el. parašu pasirašius visus el. bylos dokumentus, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas el. parašu pasirašo (suderina) patikrintoje el. byloje esantį žemės sklypo planą ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą.

34.       Nacionalinės žemės tarnybos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimas patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą), pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis arba pertvarkyti žemės sklypą (-us) ir patvirtinti pertvarkyto (-ų) žemės sklypo (-ų) kadastro duomenis į NTR posistemę „GeoMatininkas“ gali būti įkeliamas:

34.1.    skenuotas dokumentas arba elektroninio dokumento nuorašas, išsaugotas PDF formatu. Šį Nacionalinės žemės tarnybos sprendimą gali įkelti teritorinio padalinio vadovo paskirtas teritorinio padalinio darbuotojas;

34.2.    parengtas „MS Word“ („doc“, „docx“) formatu ir išsaugotas PDF formatu. Šį sprendimą į posistemę gali įkelti ir kvalifikuotu el. parašu pasirašyti Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas.

35.       Kai su el. byla teritoriniam padaliniui nebuvo pateiktas žemės sklypo savininko (-ų) (naudotojo (-ų)) ar jo įgalioto asmens prašymas patvirtinti ar pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis, šis prašymas gali būti teikiamas atskirai. Prašymas tenkinamas, jei pagal minėtame prašyme nurodytą informaciją NTR posistemėje „GeoMatininkas“ yra teritorinio padalinio darbuotojo patikrinta el. byla.

36.       Teritorinis padalinys, Nuostatų 125 punkte nustatyta tvarka išnagrinėjęs kadastro tvarkytojo prašymą pateikti sprendimą dėl būtinumo tikslinti žemės sklypo kadastro duomenis, priima:

36.1.    sprendimą dėl būtinumo tikslinti žemės sklypo kadastro duomenis ir surašo žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo aktą, jį nuskenuoja, išsaugo PDF formatu ir įkelia į NTR posistemę „GeoMatininkas“;

36.2.    sprendimą dėl būtinumo tikslinti besiribojančių žemės sklypų planus ir parengia išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, nurodydamas, kurių besiribojančių žemės sklypų planai tikslintini. Parengtą išvadą nuskenuoja, išsaugo PDF formatu ir įkelia į NTR posistemę „GeoMatininkas“. Kadastro tvarkytojas ir matininkas (jeigu reikia) teritorinio padalinio parengtus dokumentus suranda NTR posistemėje „GeoMatininkas“ – atitinkamo žemės sklypo byloje.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37.       Per NTR posistemę „GeoMatininkas“ pateikus patikrinti el. bylas (el. bylos dokumentus) ar išankstinei patikrai teikiamą el. planą, šių pateiktų elektroninių dokumentų anuliuoti, pridėti papildomų dokumentų ar jų koreguoti nebegalima.

38.       Kadastro tvarkytojui prašymą įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti teikiantis asmuo, nurodytas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje, kartu nebeteikia NTR posistemėje „GeoMatininkas“ esančios teritorinio padalinio darbuotojo ar kadastro tvarkytojo patikrintos ir suderintos (el. parašu pasirašytos) el. bylos.

39.       Visi per NTR posistemę „GeoMatininkas“ įkelti ir teritorinio padalinio ar kadastro tvarkytojo darbuotojo patikrinti (suderinti) el. bylos dokumentai kartu su teritorinio padalinio ir (ar) kadastro tvarkytojo priimtais sprendimais saugomi NTR posistemės „GeoMatininkas“ archyve.

40.       Matininkas, parengęs ir per NTR posistemę „GeoMatininkas“ pateikęs el. bylą teritoriniam padaliniui ir (ar) kadastro tvarkytojui, turimus popierinius šios el. bylos dokumentus privalo saugoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

41.       Visos el. bylos ar atskirų el. bylos dokumentų nuorašai formuojami automatizuotai NTR posistemėje „GeoMatininkas“.

42.       Elektroninių dokumentų nuorašai ir išrašai spausdinami vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

__________________________