Projektas XIIIP-3971(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ĮSTATYMO NR. IX-938 22 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Specialaus leidimo nereikia Respublikos Prezidentui, Seimo nariams, Vyriausybės nariams, taip pat atitinkamoje teritorijoje savo įgaliojimus vykdantiems savivaldybių tarybų nariams, savivaldybių administracijų direktoriams, savivaldybių kontrolieriams, seniūnams, teisėjams, vidaus reikalų sistemos ir prokuratūros pareigūnams, krašto apsaugos sistemos institucijų kariams ir tarnautojams, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams.

 

2 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) draudimas išduoti leidimus civilinės apyvartos ginklams įsigyti ir jais prekiauti, taip pat laikyti šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias, nuodingąsias ir kitokias pavojingas medžiagas ar priemones, sprogmenis, laikinas jų paėmimas iš Lietuvos gyventojų, įstaigų ir organizacijų (išskyrus krašto apsaugos sistemos institucijų karius ir tarnautojus, Lietuvos šaulių sąjungos narius (šaulius), prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, vidaus reikalų sistemos pareigūnus, Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamentą prie Teisingumo ministerijos, Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos ir Lietuvos banką);“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas