Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO IR FINANSAVIMO KONTROLĖS

ĮSTATYMO NR. IX-2428 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 ir 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2018 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Politinės kampanijos laikotarpis – laikotarpis, kuris prasideda įstatymų nustatyta tvarka paskelbus rinkimų datą arba Vyriausiojoje rinkimų komisijoje įregistravus piliečių referendumo iniciatyvinę grupę, arba  Seimui pagal Seimo narių grupės siūlymą priėmus nutarimą paskelbti referendumą ir baigiasi praėjus 100 dienų nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo dienos arba Vyriausiajai rinkimų komisijai įstatymų nustatyta tvarka priėmus sprendimą pripažinti referendumo paskelbimo iniciatyvą nutraukta ir (ar) pripažinti parašų rinkimą nutrauktu arba pripažinus Seimo nutarimą paskelbti referendumą negaliojančiu.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Referendumo oponentai – įstatymų nustatyta tvarka Vyriausiojoje rinkimų komisijoje įregistruoti asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai, jų grupės, taip pat politinės partijos – oponuojantys referendumo iniciatoriams ir referendumo šalininkams.“

3Papildyti 2 straipsnį 19 dalimi ir ją išdėstyti taip:

19. Referendumo šalininkai – įstatymų nustatyta tvarka Vyriausiojoje rinkimų komisijoje įregistruoti asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip 15 Lietuvos Respublikos piliečių grupės, Lietuvos Respublikos įregistruotos nevyriausybinės organizacijos, taip pat politinės partijos – palaikantys referendumo idėją.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tik savarankišku politinės kampanijos dalyviu gali būti registruojami:

1) politinė partija;

2) pretendentas;

3) išsikėlęs kandidatas;

4) referendumo iniciatoriai;

5) referendumo šalininkai; 

6) referendumo oponentai;

7) visuomeninis rinkimų komitetas.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Rinkimų (referendumo) agitacijos kampanijos etapas prasideda įstatymų nustatyta tvarka paskelbus rinkimų (referendumo) datą ir baigiasi prasidėjus įstatymų nustatytam terminui, kurio metu draudžiama rinkimų (referendumo) agitacija. Vykstant pakartotiniam balsavimui, šis etapas taip pat apima laikotarpį nuo rinkimų agitacijos draudimo pabaigos iki pakartotinio balsavimo agitacijos draudimo pradžios. Referendumo agitacijos kampanijos etapas prasideda Vyriausiojoje rinkimų komisijoje įregistravus piliečių referendumo iniciatyvinę grupę ar Seimui priėmus nutarimą paskelbti referendumą pagal Seimo narių grupės siūlymą ir baigiasi prasidėjus Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo nustatytam terminui, kurio metu referendumo agitacija draudžiama.“

 

4    straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vyriausioji rinkimų komisija šio įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų asmenų prašymus registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais priimti pradeda prasidėjus politinės kampanijos laikotarpiui ir priimti baigia tą dieną (įskaitytinai), kurią pagal atitinkamus įstatymus pradedamas pareiškinių dokumentų įteikimas. Terminas, per kurį šie asmenys turi teisę kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją registruoti juos savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų, referendumo atveju – ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo Seimo nutarimo dėl referendumo paskelbimo įsigaliojimo.“

2. Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2–67 punktuose nurodyti asmenys, norintys registruotis savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, Vyriausiajai rinkimų komisijai privalo pateikti:

1) prašymą registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu;

2) savo (referendumo iniciatorių, referendumo šalininkų, referendumo oponentų ar visuomeninio rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3) šio įstatymo nustatyta tvarka pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašą ir gali pateikti sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi nuorašą;

4) politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5) dokumentą, patvirtinantį, kad yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra. Referendumo iniciatorių, referendumo šalininkų, referendumo oponentų ar visuomenino rinkimų komiteto politinės kampanijos sąskaitą atidaro koordinatorius.“

3. Pakeisti 5 straipsnio 7 dalį ir išdėstyti jas taip:

7. Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje skelbiami:

1) savarankiško politinės kampanijos dalyvio pavadinimas arba vardas, pavardė, jo statusas politinėje kampanijoje (pretendentas, kandidatas, referendumo iniciatorius, referendumo šalininkas ar referendumo oponentas), telefonas, elektroninio pašto adresas;

2) politinės kampanijos iždininko vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas;

3) politinės kampanijos audito įmonės, jeigu ji yra, pavadinimas, įmonės kodas, telefonas, elektroninio pašto adresas arba auditoriaus vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas;

4) politinės partijos atstovaujamieji politinės kampanijos dalyviai ir, jeigu to prašo ši politinė partija, jiems politinės partijos nustatyti išlaidų limitai.“

 

5 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kitų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos finansuojamos iš:

1) pagal šį įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukų ir politinių partijų aukų kandidatams ir kandidatų sąrašams, referendumo iniciatoriams, referendumo šalininkams arba referendumo oponentams;

2) nuosavų (asmeninių) lėšų;

3) palūkanų už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.“

 

6 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Politinės partijos turi teisę aukoti kandidatų, kandidatų sąrašų, referendumo iniciatorių, referendumo šalininkų  ar referendumo oponentų politinėms kampanijoms.“

 

7 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 14 straipsnio 4  dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Politinės kampanijos išlaidomis pripažįstami politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos ir prisiimti įsipareigojimai, skirti:

1) politinei reklamai ar kitai agitacinei medžiagai gaminti ar platinti bet kokiomis visuomenės informavimo priemonėmis ar bet kokiu kitu viešu būdu;

2) politinės kampanijos iždininko atlyginimui mokėti ir funkcijoms atlikti;

3) politinės kampanijos audito įmonės arba auditoriaus paslaugoms apmokėti;

4) nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, reikalingų vykdant politinę kampaniją, nuomai;

5) politinei kampanijai naudojamoms transporto priemonėms nuomoti, eksploatuoti;

6) politinės kampanijos savanorių, politinės partijos ar kandidato atstovų rinkimams ar rinkimų (referendumo) stebėtojų ryšio, maitinimo, apgyvendinimo ir transporto paslaugoms apmokėti;

7) politinių partijų, pretendentų, kandidatų, referendumo iniciatorių, referendumo šalininkų, referendumo oponentų, visuomeninių rinkimų komitetų išlaidoms, turėtoms pagal teisinių paslaugų sutartis;

8) politinių partijų, pretendentų, kandidatų, referendumo iniciatorių, referendumo šalininkų, referendumo oponentų, visuomeninių rinkimų komitetų išlaidoms, turėtoms pagal politinės kampanijos organizavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugų sutartis;

9) pretendento, kandidato kelionėms (transporto ir apgyvendinimo išlaidoms) į rinkimų apygardą;

10) kitoms šiame įstatyme nustatytoms reikmėms, susijusioms su politine kampanija.“

2. Pakeisti 14 straipsnio 9  dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Politinėms partijoms, pretendentams, kandidatams, referendumo iniciatoriams, referendumo šalininkams, referendumo oponentams, visuomeniniams rinkimų komitetams šio straipsnio 4 dalies 7 ir 8 punktuose nurodytas paslaugas gali teikti tik Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – nustatytos valstybės) piliečiai, taip pat nustatytose valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, organizacijos, padaliniai, išskyrus atvejus, kai 1/4 ar daugiau balsavimo teisių tokio juridinio asmens ar kitos organizacijos dalyvių susirinkime priklauso ne nustatytai valstybei, ne nustatytose valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ir (ar) jų piliečiams. Paslaugų teikėjai, su politinėmis partijomis, pretendentais, kandidatais, referendumo iniciatoriais, referendumo šalininkais, referendumo oponentais, visuomeniniais rinkimų komitetais sudarę sutartis šio straipsnio 4 dalies 7 ir 8 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, gali pasitelkti tik tokius pačius kaip ir jiems patiems keliamus reikalavimus atitinkančius subjektus. Šis reikalavimas taip pat taikomas šio straipsnio 4 dalies 7 ir 8 punktuose nurodytų paslaugų, kurios buvo suteiktos iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios, tačiau skirtos politinei kampanijai, teikėjams.“

 

 

8 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Politinės kampanijos iždininku gali būti tik Lietuvos Respublikos pilietis ar nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, išskyrus:

1) pretendentą ar kandidatą;

2) referendumo iniciatorius, referendumo šalininkus ir referendumo oponentus;

3) rinkimų ar referendumo komisijos narį;

4) šio įstatymo nustatyta tvarka politinės partijos ar savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomą patikrinimą atliekantį auditorių;

5) fizinį asmenį, teismo pripažintą neveiksniu ar ribotai veiksniu arba nebaigusį atlikti bausmės pagal teismo nuosprendį;

6) visuomeninio rinkimų komiteto narį.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia

Seimo narys

Ramūnas Karbauskis