LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-508 „DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS IR PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠO, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR PERKANTIEJI SUBJEKTAI TURI TAIKYTI PIRKDAMOS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą:

1.1. Pakeičiu 19  punktą ir jį išdėstau taip:

19. Gyvenamųjų ir biuro pastatų projektavimo paslaugos, statybos darbai, renovacijos darbai, griovimo darbai, statybinės medžiagos:

19.1. gyvenamųjų ir biuro pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai;

19.2. renovacijos darbai;

19.3. griovimo darbai;

19.4. statybinės medžiagos.“

1.2. Papildau 31 punktu:

31. Alternatyvieji degalai;“.

1.3 Papildau 32 punktu:

32. Elektra.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus:

2.1. Pakeičiu 7.2.2 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas (toliau – pirkimo vykdytojas) vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.2. Pakeičiu 8.2.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Žaliojo rakto diplomas arba EMAS, arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.3. Papildau 9.1.6 papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Energy Star ženklas, gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.4. Pakeičiu 9.2.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.5. Papildau 11.1.4 papunktį antrąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Energy Star ženklas, gamintojo techniniai dokumentai arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.6. Papildau 15.1.2 papunktį antrąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Energy Star ženklas, gamintojo techniniai dokumentai arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.7. Papildau 16.1.2 papunktį antrąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Energy Star ženklas, gamintojo techniniai dokumentai arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.8. Papildau 17.1.2 papunktį antrąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Energy Star ženklas, gamintojo techniniai dokumentai arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.9. Papildau 18.1.2 papunktį antrąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Energy Star ženklas, gamintojo techniniai dokumentai arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.10. Papildau 19.1.2 papunktį antrąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Energy Star ženklas, gamintojo techniniai dokumentai arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.11. Papildau 20.1.2 papunktį antrąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Energy Star ženklas, gamintojo techniniai dokumentai arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.12. Papildau 21.1.2 papunktį antrąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Energy Star ženklas, gamintojo techniniai dokumentai arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.13. Pakeičiu 31.2.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.14. Pakeičiu 33.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

33.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

33.1.1. transporto priemonė atitinka vieną iš žemiau nurodomų kriterijų:

33.1.1.1. transporto priemonė yra netarši pagal Alternatyviųjų degalų įstatymą ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas ir (arba);

33.1.1.2. transporto priemonė atitinka nurodomas išmetamųjų teršalų vertes:

33.1.1.2.1. transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, neturi viršyti šių dydžių:

Nr.

Transporto priemonės klasė

CO2, g/km

1.

Lengvasis keleivinis automobilis (M1)

99

2.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė neviršija 1760 kg, varomas dyzelinu

113

3.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė neviršija 1760 kg, varomas kitu kuru

131

4.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė viršija 1760 kg

153

 

33.1.1.2.2. realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių / matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (33.1.1.1–33.1.1.2 papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.15. Pakeičiu 34.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

34.1.1. transporto priemonė atitinka vieną iš žemiau nurodomų kriterijų:

34.1.1.1. transporto priemonė yra netarši pagal Alternatyviųjų degalų įstatymą ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas ir (arba);

34.1.1.2 transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.16. pakeičiu 35.1.1. papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.17. Pakeičiu 44.1.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.18. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Naujai projektuojamų gyvenamųjų ir biuro pastatų projektavimo paslaugos, statybos darbai, renovacijos darbai, griovimo darbai:

45.1. Naujai projektuojamų gyvenamųjų ir biurų pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai:

45.1.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

45.1.1.1. naujai statomų pastatų energetinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip A++.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai, „Passivhaus“ sertifikatas, BREEAM sertifikatas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

45.1.1.2. teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones: veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas; bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas ir kt.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

45.1.1.3. statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (46 produktas „Statybinės medžiagos“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba sertifikatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

45.1.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

45.1.2.1. pirkimo procese negali dalyvauti tiekėjas, kuris:

45.1.2.2. yra pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą aplinkos apsaugos įpareigojimų ir už tai tiekėjui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

45.2. Renovacijos darbai:

45.2.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

45.2.1.1. energinio efektyvumo priemonių pasiektas šiluminės ir elektros energijos vartojimo sumažėjimas ir jį atitinkantis CO2 emisijų sumažėjimas siekia ne mažiau 30 proc.;

45.2.1.2. pirminės energijos vartojimo sumažėjimas bei CO2 emisijų sumažėjimas siekia ne mažiau 30 proc.;

45.2.1.3. renovacijoje naudojamos statybinės medžiagos atitinka minimalius statybinėms medžiagoms taikomus kriterijus (46 produktas „Statybinės medžiagos“);

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (45.2.1.1–45.2.1.3) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

45.2.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

45.2.2.1. pirkimo procese negali dalyvauti tiekėjas, kuris:

45.2.2.2. yra pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos ir už tai tiekėjui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

45.3. Griovimo darbai:

45.3.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

45.3.1.1. tiekėjas užtikrina, kad griovimo darbams bus naudojami minimalūs vandens, elektros energijos kiekiai;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija, BREEAM sertifikatas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

45.3.1.2. tiekėjas užtikrina, kad visos griovimo darbų atliekos bus rūšiuojamos, išsaugant antriniam naudojimui tinkančias statybines medžiagas ir konstrukcijas;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija, BREEAM sertifikatas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.19. Pakeičiu 48.1.6 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba EMAS ar LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas (parengtas pagal Aprašo reikalavimus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.20. Pakeičiu 49.1.6 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba EMAS ar LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas (parengtas pagal Aprašo reikalavimus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.21. Pakeičiu 50.2.11.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas sertifikatas, arba parengtų taikomų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas (parengtas pagal Aprašo reikalavimus), arba gamintojo pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.22. Pakeičiu 51.2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas (parengtas pagal Aprašo reikalavimus), arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.23. Pakeičiu 51.2.9 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba EMAS sertifikatas, arba gamintojo parengtų taikomų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas (parengtas pagal Aprašo reikalavimus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.24. Pakeičiu 52.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Energy Star ženklas, gamintojo techniniai dokumentai arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.25. Pripažįstu  netekusiu galios 53.1.1 papunktį.

2.26. Pripažįstu netekusiu galios 54.1.1 papunktį.

2.27. Papildau 59.1.13 papunktį antrąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Energy Star ženklas, gamintojo techniniai dokumentai arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.28. Papildau 60.1.3 papunktį antrąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Energy Star ženklas, gamintojo techniniai dokumentai arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.29. Papildau XXXI ir XXXII skyriais:

 

XXXI SKYRIUS

ALTERNATYVIEJI DEGALAI

 

68. Alternatyvieji degalai:

68.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

68.1.1. alternatyvieji degalai atitinka Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kitas lygiavertis įrodymas.

 

XXXII SKYRIUS

ELEKTRA

 

69. Elektra

69.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

69.1.1. elektra yra pagaminta iš atsinaujinančių išteklių energijos;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: „Žalia lietuviška energija“, „Žalia energija“, „Green Choice“, „Baltic Green Energy“ ar kitas lygiavertis įrodymas.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Duomenis apie pirkimo vykdytojų atliktus žaliuosius pirkimus kaupia Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri kiekvienais metais per II kalendorinių metų ketvirtį stebėsenos duomenis pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.“

 

 

Aplinkos ministras