Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

švietimo įstatymo nr. I-1489 2 ir 60 straipsnių pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2023 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį 161 dalimi:

161. Mokinių taryba – viena iš mokyklos savivaldos institucijų, sudaroma iš rinkimų būdu išrinktų mokinių, atstovaujanti mokinių interesams, sprendžianti mokiniams aktualias problemas, kartu prisidedanti prie jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo.“

2. Papildyti 2 straipsnį 162 dalimi:

162. Mokytojų taryba – viena iš mokyklos savivaldos institucijų, sudaroma iš rinkimų būdu išrinktų mokytojų, atstovaujanti mokytojų interesams, sprendžianti mokytojams aktualias problemas.“

3. Papildyti 2 straipsnį 341 dalimi:

341. Tėvų (globėjų, rūpintojų) taryba – viena iš mokyklos savivaldos institucijų, sudaroma demokratinių rinkimų būdu išrinktų tėvų (globėjų, rūpintojų), atstovaujanti tėvų (globėjų, rūpintojų) interesams, sprendžianti tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualias problemas.“

 

2 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 60 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai į mokyklos tarybą yra renkami mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.“

2. Pakeisti 60 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Bendrojo ugdymo mokykloje veikia, o profesinio mokymo įstaigoje ir neformaliojo švietimo mokykloje gali veikti mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka išrinktos mokinių taryba, mokytojų taryba ir tėvų (globėjų, rūpintojų) taryba  Mokykloje gali veikti ir kitos mokyklos savivaldos institucijos mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.

2. Švietimo, mokslo ir sporto ministras iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas                   (Parašas)                      Artūras Žukauskas