Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR.XI-242 82 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2018 m.            d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 82 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 82 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Paramos aukštųjų mokyklų doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo tvarką nustato Vyriausybė.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas.

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                        Jonas Varkalys

Juozas Baublys