Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO

 

2022 m. spalio 6 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“, įgyvendindama Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-369 „Dėl Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šiaulių Jovaro progimnazijos 2022-06-15 raštą Nr. S-181 „Dėl pasirašytų dokumentų pateikimo“, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 2022-06-03 raštą Nr. S-139 „Prašymas dėl turto nurašymo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022-07-07 raštą Nr. SR-2633 „Dėl valstybės turto nurašymo“ ir 2022-07-07 raštą Nr. SR-2620 „Dėl valstybės turto nurašymo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Leisti nurašyti netinkamą (negalimą) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį:

1.1. Šiaulių Jovaro progimnazijos materialųjį turtą (1 priedas);

1.2. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos materialųjį turtą (2 priedas).

2. Nustatyti, kad:

2.1. už šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodyto turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą yra atsakingas Šiaulių Jovaro progimnazijos direktorius;

2.2. už šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodyto turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą yra atsakingas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktorius

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras