Projektas

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

Dėl DALIES GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS PERVEDIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMĄ PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS organizacijoms TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

 

Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 ir 4 dalimis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1367 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą“ 2.2 papunkčiu bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu:

1. Tvirtinu Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršininkas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2023 m.                             d. įsakymu Nr. VA-

 

 

DALIES GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS PERVEDIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMĄ PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS organizacijoms TVARKOS

APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama:

1.1. dalies nuolatinio Lietuvos gyventojo (toliau – gyventojas) gyventojų pajamų mokesčio (toliau – pajamų mokestis) sumos pervedimo paramos gavėjams, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – paramos gavėjai), tvarka;

1.2. dalies gyventojo pajamų mokesčio sumos pervedimo politinėms organizacijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kurios atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra (toliau – politinės organizacijos), tvarka.

2. Gyventojas, nusprendęs dalį pajamų mokesčio sumos paskirti paramos gavėjams ir (ar) politinėms organizacijoms, turi užpildyti ir pateikti mokesčio administratoriui Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prašymas).

 

II SKYRIUS

DALIES GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMAS PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS ORGANIZACIJOMS

 

3. Prašymą gyventojas gali pateikti, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), už kurį nuo gautų pajamų pageidauja paskirti sumokėto pajamų mokesčio dalį (toliau – ataskaitiniai metai), iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos.

4. Gyventojas, nusprendęs paskirti dalį pajamų mokesčio paramos gavėjams ir (ar) politinėms organizacijoms, turi pateikti Prašymą, kad dalis pajamų mokesčio būtų pervesta:

4.1. 2024 metais (nuo 2023 m. mokestinio laikotarpio pajamų):

4.1.1. vienam ar keliems paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) – iki 1,2 procento (įskaitant 1,2 procento) pajamų mokesčio sumos ir (ar)

4.1.2. vienai ar kelioms politinėms organizacijoms – iki 0,6 procento (įskaitant 0,6 procento) pajamų mokesčio sumos; ir (ar)

4.1.3. vienam ar keliems paramos gavėjams – profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 0,6 procento (įskaitant 0,6 procento) pajamų mokesčio sumos;

4.2. 2025 m. (nuo 2024 m. mokestinio laikotarpio pajamų) ir vėlesniais metais:

4.2.1 vienai (-am) ar kelioms (-iems) nevyriausybinėms organizacijoms, Juridinių asmenų registre įregistravusioms nevyriausybinės organizacijos žymą, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytoms užsienyje įsteigtoms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms, kurios gali būti priskiriamos nevyriausybinėms organizacijoms, tačiau kurioms nevyriausybinės organizacijos žyma Juridinių asmenų registre nėra suteikiama ir (ar) meno kūrėjams, turintiems paramos gavėjo statusą iki 1,2 procento (įskaitant 1,2 procento) pajamų mokesčio sumos; ir (ar)

4.2.2. vienai ar kelioms politinėms organizacijoms – iki 0,6 procento (įskaitant 0,6 procento) pajamų mokesčio sumos; ir (ar)

4.2.3. vienam ar keliems paramos gavėjams – profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 0,6 procento (įskaitant 0,6 procento) pajamų mokesčio sumos.

5. Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

6. Paramos gavėjas ar politinė organizacija, pageidaujantys gauti pajamų mokesčio dalį, iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, birželio 30 d. turi pateikti mokesčio administratoriui laisvos formos Prašymą, kuriame nurodomi Lietuvoje registruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje turimos sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenys. Prašymo nereikia teikti, jeigu paramos gavėjas ar politinė organizacija jau buvo nurodžiusi sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenis ir jie nėra pasikeitę.

7. Prašyme nurodytam paramos gavėjui ir (ar) politinei organizacijai pervestina suma, atitinkanti paskirtą pajamų mokesčio sumos dalį, apskaičiuojama nuo gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, pateiktoje už ataskaitinius metus, bendros apskaičiuotos pajamų mokesčio sumos, pridėjus savivaldybių tarybų nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį, sumokėtą už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, bei atėmus užsienio valstybėse išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio sumą, o jei gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, tai – nuo mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos, pridėjus savivaldybių tarybų nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį, sumokėtą už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

8. Apskaičiuota paramos gavėjui ir (ar) politinei organizacijai tenkanti pajamų mokesčio dalis pervedama nuo kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, liepos 1 d. iki lapkričio 15 d.

9. Pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ir (ar) politinei organizacijai nepervedama, jeigu:

9.1. politinė organizacija kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių metų, gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio sumos pervedimo dieną neatitinka įstatymų reikalavimų dėl politinės organizacijos narių skaičiaus arba politinei organizacijai yra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;

9.2. paramos gavėjas (išskyrus tradicines religines bendruomenes, bendrijas, centrus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytos užsienyje įsteigtos lietuvių bendruomenės ir kitos lietuviškos įstaigos ar organizacijos) 2024 m. gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną neturi paramos gavėjo statuso; 

9.3. paramos gavėjas (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytos užsienyje įsteigtos lietuvių bendruomenės ir kitos lietuviškos įstaigos ar organizacijos) 2025 m. ir vėlesnių metų, einančių po ataskaitinių metų, gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio sumos pervedimo dieną nėra įregistravęs nevyriausybinės organizacijos žymos Juridinių asmenų registre;

9.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodyta užsienyje įsteigta lietuvių bendruomenė ir kita lietuviška įstaiga ar organizacija 2025 m. ir vėlesnių metų, einančių po ataskaitinių metų, gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio sumos pervedimo dieną neatitinka įstatymų reikalavimų dėl nevyriausybinės organizacijos statuso;

9.5. Nevyriausybinės organizacijos 2025 m. ir vėlesnių metų, einančių po ataskaitinių metų, gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio sumos pervedimo dieną veikla yra sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;  nevyriausybinei organizacijai taikomas turto areštas ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į lėšas, atitinkančias gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį; nevyriausybinė organizacija yra likviduojama arba pradėtos nevyriausybinės organizacijos bankroto procedūros ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į lėšas, atitinkančias gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį, arba nevyriausybinė organizacija teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikusi finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai neskelbia informacijos apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus;

9.6. profesinė sąjunga ir (ar) profesinės sąjungos susivienijimas, ir (ar) meno kūrėjas kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių metų, gegužės 1 d. neturi paramos gavėjo statuso arba jo nebeturi pajamų mokesčio sumos pervedimo dieną;

9.7. gyventojas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas privalėjo pateikti ataskaitinių metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos iki įstatyme nustatyto termino nepateikė;

9.8. konkrečiam paramos gavėjui ar konkrečiai politinei organizacijai pervestina pajamų mokesčio suma už ataskaitinį laikotarpį yra mažesnė nei 3 (trys) eurai.

10. Jeigu šio Aprašo 9.5 papunktyje išvardytos aplinkybės atsiranda arba paaiškėja, jau pervedus lėšas, atitinkančias gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį, ar dalį lėšų, pervedimas sustabdomas, o pervestų lėšų suma turi būti grąžinama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Jeigu šio Aprašo 9.5 papunktyje išvardytos aplinkybės išnyksta, nevyriausybinėms organizacijoms paskirtų sumų pervedimas atnaujinamas ir pervedama nuo kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, liepos 1 d. iki lapkričio 15 d.

11. Kai, perskaičiavus ankstesnių metų paramos sumas, paaiškėja, kad:

11.1. paramos gavėjui ar politinei organizacijai ankstesnį mokestinį laikotarpį buvo pervesta nevisa pajamų mokesčio suma, tai papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama kartu su kito ataskaitinio laikotarpio pajamų mokesčio suma. Jei kitu ataskaitiniu laikotarpiu paramos gavėjui ar politinei organizacijai pajamų mokesčio suma iš viso nebuvo skirta, papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama nuo tų kitų ataskaitinių metų liepos 1 d. iki lapkričio 15 d.;

11.2. paramos gavėjui ar politinei organizacijai ankstesniais metais buvo pervesta per didelė pajamų mokesčio suma, tai per didelė pervesto pajamų mokesčio suma mažinama paskutinių ataskaitinių metų apskaičiuota pervestina suma. Jeigu paskutinių ataskaitinių metų apskaičiuotos pervestinos pajamų mokesčio sumos nepakanka, tai ankstesniu laikotarpiu per didelė pervesta pajamų mokesčio suma išieškoma iš atitinkamo paramos gavėjo ar politinės organizacijos įstatymų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Paramos gavėjai ir politinės organizacijos, po kalendorinių metu lapkričio 15 d. pateikę laisvos formos prašymą mokesčio administratoriui, turi teisę gauti duomenis apie jiems apskaičiuotas ir pervestas pajamų mokesčio sumas. Informacija apie gyventojus, skyrusius dalį pajamų mokesčio paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms, neteikiama.

 

______________