Prienai

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Projektas                                                                                            

 

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO  PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2021 m.  kovo     d. Nr.

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  19 punktu ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-298 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 189 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba                     n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras