Projektas Nr. TSP-283

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2021 m. lapkričio            d.  Nr.  TS-

Kupiškis

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 12 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-124 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-176 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2021–2023 metų plėtotės strategijos patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. TS-216 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2021 m. spalio 13 d. raštą Nr. S-332 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo – priėmimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                     1. Sutikti perimti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn savivaldybių funkcijoms įgyvendinti Savivaldybės nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro  patikėjimo teise valdomą ilgalaikį  ir trumpalaikį materialųjį  turtą pagal šio sprendimo 1 ir 2 priedus.

                    2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1  punkte nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktą.

    Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės  meras                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas