Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-901 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.04:2015 „STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS. NACIONALINIAI TECHNINIAI ĮVERTINIMAI IR TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. D1-901 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 1–3, 6–9 priedai nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-901 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.04:2015 „STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS. NACIONALINIAI TECHNINIAI ĮVERTINIMAI, TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 7 ir 8 dalimis, 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.27 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo atlikti techniniuose reglamentuose nustatytas atitikties vertinimo procedūras ir notifikavimo bei notifikuotųjų įstaigų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo atlikti techniniuose reglamentuose nustatytas atitikties vertinimo procedūras ir notifikavimo bei notifikuotųjų įstaigų veiklos priežiūros taisyklių 3.3 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nuostatas,

t v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

  

 

 

part_266f8843f1874d09b1c1af9fc0548714_end

part_3ce7a2445bdb4fee99eaca60712dbbfd_end

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2023 m.             d. įsakymo Nr.                 redakcija)

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.01.04:2015

STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS. NACIONALINIAI TECHNINIAI ĮvertinimaI, TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (toliau – Reglamentas) nustato statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo, tikrinimo ir deklaravimo reikalavimus, bandymų laboratorijų [4.3] ar sertifikavimo įstaigų [4.3] paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą tvarką, pagrindinius statybos produktų nacionalinių techninių įvertinimų (toliau – NTĮ) rengimo, įforminimo, tvirtinimo, registravimo, dauginimo ir informacijos apie juos skelbimo reikalavimus, techninio vertinimo įstaigų (toliau – TVĮ), pageidaujančių Lietuvos Respublikoje būti paskirtomis pagal Reglamentą ir (arba) 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, [4.4] (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) Europos techninius įvertinimus (toliau – ETĮ), paskyrimo, paskelbimo, jų veiklos ir kompetencijos stebėsenos, paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ir paskyrimo panaikinimo tvarką.

2. Reglamentas nereguliuoja statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4], pateikimo ar tiekimo rinkai.

3. Reglamentas privalomas visiems statybos dalyviams, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas [4.1], visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, gaminantiems ir tiekiantiems Lietuvos Respublikos rinkai statybos produktus, atliekantiems ar dalyvaujantiems atliekant jų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, rengiantiems, išduodantiems, užsakantiems ir naudojantiems statybos produktų NTĮ, ir TVĮ, pageidaujančioms būti ir esančioms paskirtomis pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

4. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

4.2. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą;

4.3. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą;

4.4. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, 2014 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 568/2014, kuriuo dėl statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] V priedas, ir 2014 m. vasario 21 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 574/2014, kuriuo dėl naudotino statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos pavyzdžio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] III priedas (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011);

4.5. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr.  793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006);

4.6. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008);

4.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“;

4.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

4.9. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą;

4.10. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą.

 

 

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Reglamente vartojamos sąvokos:

5.1. Techninis vertinimas – statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimo, atsižvelgiant į jo esmines charakteristikas, procesas, kuris baigiasi techninio įvertinimo išdavimu;

5.2. Gamybos kontrolė  nuolatinė vidaus produkcijos kontrolė gamykloje laikantis atitinkamų techninių specifikacijų reikalavimų, kontrolės tvarką, eigą ir rezultatus fiksuojant dokumentuose;

5.3. kitos Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Statybos įstatyme [4.1], Standartizacijos įstatyme [4.2], Atitikties įvertinimo įstatyme [4.3], Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pateiktas sąvokas.

 

IV SKYRIUS

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas

 

6. Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal vieną iš Reglamento V skyriuje nurodytų sistemų.

7. Gamintojas, remdamasis pagal Reglamento V skyriuje nurodytas sistemas atliktais eksploatacinių savybių pastovumo vertinimais ir tikrinimais, nustato produkto tipą ir parengia Lietuvos Respublikos valstybine kalba statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją (Reglamento 1 priedas) (toliau – eksploatacinių savybių deklaracija).

8. Kai taikytina, su eksploatacinių savybių deklaracija teikiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 [4.5] 31 straipsnyje nurodytas saugos duomenų lapas ir (ar) 33 straipsnyje nurodyta informacija.

 

V SKYRIUS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMOS

 

9. Gamintojas nustato produkto tipą pagal Reglamento 10–14 punktuose nurodytas sistemas atliktais eksploatacinių savybių pastovumo vertinimais ir tikrinimais.

10. Sistema 1+:

10.1. gamintojas:

10.1.1. vykdo gamybos kontrolę;

10.1.2. atlieka gamykloje paimtų mėginių bandymus pagal bandymų planą;

10.2. paskirtoji sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo, sustabdymo ar panaikinimo atsižvelgdama į atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatus;

10.2.1. statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimu pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

10.2.2. pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu;

10.2.3. tęstine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu;

10.2.4. mėginių, kuriuos paskirtoji sertifikavimo įstaiga paėmė gamykloje, gamintojo, platintojo saugykloje, prieš tai suderinus su gamintoju, auditiniais bandymais.

11. Sistema 1:

11.1. gamintojas:

11.1.1. vykdo gamybos kontrolę;

11.1.2. atlieka gamykloje paimtų mėginių bandymus pagal bandymų planą;

11.2. paskirtoji sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo, sustabdymo ar panaikinimo atsižvelgdama į atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatus:

11.2.1. statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimu pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

11.2.2. pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu;

11.2.3. tęstine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu.

12. Sistema 2+:

12.1. gamintojas:

12.1.1. statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

12.1.2. vykdo gamybos kontrolę;

12.1.3. atlieka gamykloje paimtų mėginių bandymus pagal bandymų planą;

12.2. paskirtoji sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl gamybos kontrolės atitikties sertifikato išdavimo, sustabdymo ar panaikinimo atsižvelgdama į atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatus:

12.2.1. pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu;

12.2.2. tęstine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu.

13. Sistema 3:

13.1. gamintojas vykdo gamybos kontrolę;

13.2. paskirtoji bandymų laboratorija eksploatacines savybes vertina pagal statybos produkto bandymus (grindžiamus gamintojo paimtais mėginiais), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją.

14. Sistema 4:

14.1. gamintojas:

14.1.1. statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal statybos produkto bandymus, skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

14.1.2. vykdo gamybos kontrolę.

15. Kai statybos produktui išduotas NTĮ, paskirtoji sertifikavimo įstaigos, bandymų laboratorijos ir gamintojai neatlieka 10.2.1, 11.2.1, 12.1.1, 13.2 ir 14.1.1 papunkčiuose nurodytų užduočių.

16. Kai reikalavimai statybos produktams nustatyti Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, išskyrus atvejus, kai aplinkos ministro įsakymuose, reglamentuojančiuose šią sritį, nenustatyta kitaip, statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus išduoda paskirtosios įstaigos, atlikusios visus eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistemose joms numatytus veiksmus.

17. Kai statybos produkto nėra Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir jam nėra parengto darniojo standarto ar Europos techninio įvertinimo, gamintojas pasirenka statybos produktui taikytiną techninę specifikaciją (jeigu kituose teisės aktuose nėra reikalavimo taikyti konkrečią techninę specifikaciją arba nenustatytos vertintinos statybos produkto esminės charakteristikos ar jų eksploatacinės savybės, bandymo metodai, sąlygojantys konkrečios techninės specifikacijos taikymą), kurioje privalo būti nurodytos visos su esminiais statinių reikalavimais susijusios esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį, ir taiko techninėje specifikacijoje nurodytą eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą, atitinkančią vieną iš Reglamento V skyriuje nurodytų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų.

Jeigu eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema taikomoje techninėje specifikacijoje nenustatyta ar jos turinys tiksliai neatitinka vienos iš Reglamento V skyriuje nurodytų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų, gamintojas pasirenka vieną iš Reglamento V skyriuje nurodytų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų.

 

VI SKYRIUS

BANDYMŲ LABORATORIJOS AR SERTIFIKAVIMO

ĮSTAIGOS PASKYRIMAS

 

18. Bandymų laboratorija ar sertifikavimo įstaiga (toliau – įstaiga), pageidaujanti tapti paskirtąja įstaiga, pateikia viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai (toliau – VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra) Lietuvos Respublikos valstybine kalba, laisva forma parengtą ir įstaigos direktoriaus ar įgaliotojo atstovo pasirašytą prašymą būti paskirtąja įstaiga, pateikia Nacionalinio akreditacijos biuro išduotą akreditavimo pažymėjimą, patvirtinantį įstaigos akreditavimą ir akreditavimo sritį, įstaigos veiklos civilinės atsakomybės draudimo kopiją ir informaciją apie darbuotojų nešališkumą.

19. Jei konkrečioje srityje Lietuvoje nėra akredituotos įstaigos, gali būti paskirta neakredituota įstaiga. Tokiu atveju įstaiga, pageidaujanti tapti paskirtąja įstaiga, pateikia VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai prašymą būti paskirtąja įstaiga ir dokumentus, įrodančius jos atitiktį Reglamento VII skyriuje nustatytiems reikalavimams.

Įstaiga, akredituota statybos produktų, kuriems reikalavimai nustatyti Europos vertinimo dokumente (toliau EVD) (arba ETAG, naudojamame kaip EVD), srityje, pageidaujanti tapti paskirtąja įstaiga, kai šios srities produktai turi nacionalinius techninius įvertinimus, vietoje dokumentų, įrodančių jos atitiktį Reglamento VII skyriuje nustatytiems reikalavimams, gali pateikti Nacionalinio akreditacijos biuro išduotą akreditavimo pažymėjimą, patvirtinantį, kad Įstaiga akredituota atlikti tokių statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūras pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] reikalavimus, įstaigos veiklos civilinės atsakomybės draudimo kopiją ir informaciją apie darbuotojų nešališkumą.

20. Įstaiga negali būti paskirta atlikti dalį eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos procedūrų.

21. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra per 30 darbo dienų, gavusi 21 punkte išvardintus dokumentus, išnagrinėja juos ir priima sprendimą dėl įstaigos paskyrimo arba sprendimą, kuriuo atsisakoma paskirti įstaigą ir nurodo, kokių Reglamento VII skyriaus reikalavimų įstaiga neatitinka, ir per 3 darbo dienas jai išsiunčia sprendimo kopiją.

22. Jeigu VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai pateikti ne visi reikalingi dokumentai ar kyla abejonių dėl pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo, įstaigai nurodoma, per kiek laiko turi būti pateikti trūkstami ar patikslinti dokumentai ar informacija, ir prašymo nagrinėjimas sustabdomas ir atnaujinamas gavus trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei įstaiga nepateikia ir (ar) nepatikslina reikalaujamų dokumentų ar informacijos per nurodytą terminą, prašymas su dokumentais nebenagrinėjamas ir per 5 darbo dienas, pasibaigus terminui pašalinti trūkumus, grąžinamas įstaigai.

23. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, gavusi asmenų skundus, prašymus ar kilus pagrįstų abejonių, kad paskirtoji įstaiga neatitinka Reglamento VII skyriaus reikalavimų, išnagrinėja gautą informaciją. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, nustačiusi, kad paskirtoji įstaiga neatitinka Reglamento VII skyriuje nustatytų reikalavimų ir tai nesusiję su neatitiktimi akreditavimo reikalavimams, atsižvelgdama į reikalavimų pažeidimų pobūdį ir svarbą, priima sprendimą, kad paskirtoji įstaiga per nurodytą terminą, kuris neturi būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų, pašalintų pažeidimus. Jeigu paskirtoji įstaiga per nurodytą terminą reikalavimų pažeidimų nepašalina, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra priima motyvuotą sprendimą sustabdyti paskirtosios įstaigos paskyrimo galiojimą atlikti tą veiklą ir nustato ne trumpesnį kaip mėnesio ir ne ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą pašalinti nustatytus pažeidimus. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra sprendimo kopiją per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo dienos išsiunčia paskirtajai įstaigai.

24. Jeigu paskirtoji įstaiga per nurodytą terminą nustatytų pažeidimų nepašalina ir nepateikia VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai pažeidimų pašalinimą įrodančių dokumentų ar informacijos, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra priima sprendimą panaikinti paskirtosios įstaigos paskyrimo galiojimą.

25. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, gavusi asmenų skundus, prašymus ar kilus pagrįstų abejonių dėl paskirtosios įstaigos atitikties akreditavimo reikalavimams, per 5 darbo dienas šią informaciją perduoda Nacionaliniam akreditacijos biurui ir sprendimą dėl paskirtosios įstaigos paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, paskyrimo galiojimo panaikinimo priima gavusi Nacionalinio akreditacijos biuro informaciją raštu apie jo priimtus sprendimus.

26. Sprendimas dėl įstaigos paskyrimo, paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimo iš dalies, paskyrimo galiojimo panaikinimo įforminamas VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymu.

27. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, atlikdama šiame skyriuje nurodytas funkcijas, turi teisę prašyti valstybės ar savivaldybės institucijų ar įstaigų, organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų pateikti dokumentus, kitą rašytinę ir žodinę informaciją, kitų asmenų pranešimus ar informaciją, naudotis ekspertų paslaugomis ar gauti kitų asmenų žodinius paaiškinimus.

 

 

VII SKYRIUS

PASKIRTOSIOMS ĮSTAIGOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

28. Paskirtoji įstaiga turi būti Lietuvos Respublikoje įsisteigęs juridinis asmuo, būti apdraudusi veiklą civilinės atsakomybės draudimu.

29. Jeigu paskirtosios įstaigos paskyrimo galiojimas panaikinamas ar įstaiga, kaip paskirtoji įstaiga, veiklos nebevykdo ir nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, ji užtikrina dokumentų, susijusių su paskirtosios įstaigos sritimis ir funkcijomis, patvirtintomis VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymu, saugojimą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka [4.10], kad ne trumpiau kaip 10 metų nuo dokumentų nagrinėjimo ar išdavimo dienos būtų galima su jais susipažinti prašymą pateikusiai rinkos priežiūros institucijai ar VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai. Paskirtoji įstaiga ne vėliau kaip per mėnesį nuo paskyrimo galiojimo panaikinimo ar paskirtosios įstaigos veiklos nutraukimo informuoja VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą apie dokumentų saugojimo būdą ir vietą.

30. Paskirtoji įstaiga turi būti nepriklausoma nuo organizacijos ar statybos produkto, kuriuos vertina:

30.1. Paskirtoji įstaiga, jos vadovai ir už trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant eksploatacinių savybių pastovumą atsakingi darbuotojai negali būti jų vertinamų statybos produktų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar techninės priežiūros paslaugų teikėjai, negali būti bet kurios iš tų šalių įgaliotieji atstovai (tai netrukdo naudoti vertinamus produktus, kurie būtini paskirtosios įstaigos veiklai arba produktų naudojimui asmeniniams tikslams).

30.2. Paskirtoji įstaiga, priklausanti verslo asociacijai ar profesinei sąjungai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su šios įstaigos vertinamų statybos produktų projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu arba technine priežiūra, gali būti pripažįstama tokia įstaiga su sąlyga, jei įrodoma, jog ji yra nepriklausoma priimant sprendimus dėl statybos produktų eksploatacinių savybių vertinimo ir nekyla interesų konfliktų (pateikiama nešališkumo deklaracija).

31. Paskirtoji įstaiga kiekvienai eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemai, kiekvienai statybos produktų esminių charakteristikų ir užduočių rūšiai ar kategorijai, dėl kurių ji paskirta, turi turėti:

31.1. darbuotojų, pasižyminčių profesiniu sąžiningumu, turinčių techninių žinių ir pakankamai patyrusių (turinčių tinkamą techninį ir profesinį išsilavinimą, išmanančių jų atliekamo vertinimo ir tikrinimo reikalavimus), vykdyti trečiųjų šalių užduotis;

31.2. reikalingas procedūras, pagal kurias atliekamas eksploatacinių savybių vertinimas, ir jų aprašymą, užtikrinant šių procedūrų skaidrumą ir galimybę jas kartoti;

31.3. priemones ir įrangą, būtinas tinkamai atlikti technines ir administracines užduotis.

32. Paskirtoji įstaiga užtikrina gautos informacijos konfidencialumą.

33. Jeigu paskirtoji įstaiga sudaro subrangos sutartį atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant eksploatacinių savybių pastovumą arba naudojasi subrangovų ar paskirtosios įstaigos filialo paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovas arba paskirtosios įstaigos filialas atitiktų Reglamento 30–32 punktuose nustatytus reikalavimus.

Paskirtoji įstaiga prisiima atsakomybę už subrangovų ar paskirtosios įstaigos filialų atliktas užduotis.

34. Paskirtoji įstaiga informuoja VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą (išskyrus 25 punkte nurodytus atvejus) apie akreditavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, kai Nacionalinis akreditacijos biuras priima sprendimą.

35. Paskirtoji įstaiga interneto svetainėje skelbia informaciją apie jos išduotus, sustabdytus ar panaikintus sertifikatus ar bandymų protokolus, nurodo sertifikato ar protokolo numerį (žymenį), gamintoją, techninės specifikacijos žymenį, produkto pavadinimą.

 

VIII SKYRIUS

NTĮ RENGIMAS

 

36. Nacionaliniai techniniai įvertinimai rengiami, kad gamintojai galėtų Statybos įstatyme [4.1] nustatytais atvejais Lietuvos Respublikoje įteisinti statybos produktus.

37. NTĮ rengimą inicijuoja gamintojas TVĮ pateikdamas patvirtintos formos paraišką išduoti NTĮ.

38. Atsižvelgdama į Statybos įstatyme [4.1] nustatytas NTĮ rengimo sąlygas ir (ar) atvejus, produktų sritį (-is), kuriai (-ioms) ji paskirta pagal Reglamentą, TVĮ sprendžia, ar galima rengti NTĮ.

39. NTĮ statybos produktui arba statybos produktų sritims turi būti pagrįstas tyrimais, bandymais, skaičiavimais ir įvertinimu vadovaujantis nacionalinių teisės aktų ir, kiek tinkama konkrečiu atveju, standartų, Europos vertinimo dokumentų (ar Europos techninio įteisinimo rekomendacijų – ETAG) nuostatomis.

40. Gamintojas atsako, kad jo statybos produktai atitiktų NTĮ reikalavimus.

41. Įvertinusi gamintojo paraišką pagal 42 punkto reikalavimus, TVĮ ją registruoja.

42. Gamintojo TVĮ teikiamoje paraiškoje turi būti nurodyta:

42.1. gamintojo pavadinimas ir adresas, gamintojo atstovų, atsakingų už statybos produkto vertinimą, vardai ir pavardės, telefono, fakso numeris, el. paštas, interneto svetainė;

42.2. bendrasis statybos produkto apibūdinimas, tipas ir naudojimo paskirtis;

42.3. techninės statybos produkto charakteristikos ir duomenys, reikalingi įvertinti jo eksploatacines savybes įvertinti ir deklaruojamos arba planuojamos deklaruoti eksploatacinės savybės;

42.4. prekinis statybos produkto pavadinimas;

42.5. duomenys apie gamintojo statybos produktui taikomą gamybos kontrolę;

42.6. visos statybos produkto gamybos vietos;

42.7. informacija, ar paraiška pateikta kitoms TVĮ, ir jų atsakymai;

42.8. leidimas TVĮ ekspertams prireikus lankytis visose gamybos vietose;

42.9. leidimas teikti informaciją apie gautą paraišką ir jos turinį kitoms TVĮ arba su NTĮ rengimu susijusiems subrangovams;

42.10. sutikimas apmokėti techninio vertinimo išlaidas.

43. Gamintojas atsako už reikiamos ir teisingos informacijos pateikimą TVĮ.

44. TVĮ, gavusi paraišką, ne ilgiau kaip per 2 mėnesius ją išnagrinėja, priima sprendimą rengti NTĮ arba sprendimą atsisakyti rengti NTĮ ir raštu informuoja gamintoją apie sprendimą. Priėmus sprendimą nerengti NTĮ, TVĮ rašte pateikia motyvus.

45. Jeigu gamintojas TVĮ pateikė netinkamai užpildytą paraišką ar kyla abejonių dėl pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo, gamintojui raštu nurodoma, per kiek laiko turi būti pateikta patikslinta paraiška ar informacija; gamintojo paraiškos nagrinėjimas sustabdomas ir atnaujinamas gavus patikslintą paraišką ar informaciją. Gavus gamintojo motyvuotą prašymą raštu, TVĮ nustatytas patikslintos paraiškos ar informacijos teikimo terminas gali būti pratęsiamas. Patikslintos paraiškos ar informacijos teikimo terminas nustatomas ar pratęsiamas atsižvelgus į protingumo principą ir turi būti ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo rašto pateikti patikslintą paraišką ar trūkstamą informaciją išsiuntimo dienos. Jei gamintojas nepateikia ir (ar) nepatikslina paraiškos ar informacijos per nurodytą terminą, paraiška nebenagrinėjama ir per 5 darbo dienas, pasibaigus terminui pašalinti trūkumus, grąžinama gamintojui.

46. TVĮ priėmus sprendimą rengti NTĮ, pradedama jo rengimo procedūra:

46.1. NTĮ parengimo sutarties sudarymas nurodant sutarties objektą, darbų programą ir jos įgyvendinimo tvarkaraštį, darbų vertę ir atsiskaitymo tvarką, darbų perdavimo ir priėmimo tvarką, šalių atsakomybę, atsiskaitymo už NTĮ keitimą ir NTĮ galiojimo laiko pratęsimą sąlygas, kitas sąlygas, sutarties priedus ir šalių rekvizitus;

46.2. produkto charakteristikų ir duomenų, reikalingų įvertinti eksploatacines savybes, nustatymas ir bandymų programos parengimas;

46.3. tyrimų, bandymų, skaičiavimų atlikimas, jų rezultatų ir gamintojo paaiškinimų įvertinimas;

46.4. NTĮ projekto parengimas, suderinimas ir tvirtinimas.

47. TVĮ parengia NTĮ projektą ir raštu teikia derinti jį užsakiusiam gamintojui. Gamintojas, gavęs NTĮ projektą, per 15 darbo dienų raštu atsako TVĮ pateikdamas pastabas ar siūlymus dėl NTĮ projekto arba pritarimą NTĮ projektui. Jei gamintojas per nurodytą terminą neatsako TVĮ, laikytina, kad jis pritaria NTĮ projektui. NTĮ projektas turi būti suderintas ir patvirtintas Reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo gamintojui numatyto pastabų ar siūlymų teikimo termino pabaigos.

48. TVĮ atsako už parengto ir išduoto NTĮ teisingumą ir statybos produkto techniniu vertinimu metu gautos informacijos konfidencialumą.

49. TVĮ juridinius ir fizinius asmenis informuoja apie Reglamento 46 punkte nurodytus NTĮ rengimo procedūros etapus ir jų turinį.

50. Kilus neaiškumų dėl statybos produkto techninio vertinimo, techninių charakteristikų arba jo panaudojimo, gamintojas TVĮ prašymu per jos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, turi pateikti prašomą informaciją.

51. Visas NTĮ rengimo išlaidas apmoka gamintojas.

52. NTĮ įforminami pagal Reglamento 2 ir 3 prieduose nustatytus reikalavimus.

 

IX SKYRIUS

NTĮ TVIRTINIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

53. NTĮ projektą įvertina ir siūlo tvirtinti arba pakeisti TVĮ taryba (toliau – taryba). Tarybos sudėtį, teises ir pareigas tvirtina TVĮ vadovas. Įvertinus tarybos pastabas ir siūlymus, parengiama galutinė NTĮ projekto redakcija ir teikiama įstaigos vadovui tvirtinti. NTĮ tvirtinamas TVĮ vadovo įsakymu.

54. NTĮ registruojami ir jų galiojimo laikas nustatomas TVĮ nustatyta tvarka.

55. Įregistruoto NTĮ galiojimo laikas – ne ilgesnis kaip 5 metai. NTĮ galiojimo laikas gali būti pratęstas iki 5 metų. Pratęsiant NTĮ galiojimą, turi būti įvertinta: statybos produkto, kuriam jis skirtas, atitiktis Statybos įstatyme [4.1] nustatytoms NTĮ rengimo sąlygoms ir (ar) atvejams; NTĮ nuostatų atitiktis aktualiems teisės aktų, standartų ir Europos vertinimo dokumentų (ar ETAG) reikalavimams. Į šio įvertinimo rezultatus, išskyrus aktualius standartų ir Europos vertinimo dokumentų (ar ETAG) reikalavimus, turi būti atsižvelgta. Ar reikia atsižvelgti į aktualius standartų ir Europos vertinimo dokumentų (ar ETAG) reikalavimus, sprendžia TVĮ.

56. Jei per nustatytą NTĮ galiojimo laiką statybos produktui, kuriam skirtas NTĮ, priimtas originalusis Lietuvos standartas, tarptautinis ar Europos standartas, TVĮ sprendžia, tokį NTĮ reikia pakeisti ar pripažinti netekusiu galios.

57. NTĮ turi būti pripažįstamas netekusiu galios įsigaliojus statybos produkto darniajam Lietuvos standartui ir pasibaigus šio standarto bendro taikymo laikotarpiui arba gamintojo prašymu.

58. Teisę keisti NTĮ, pratęsti jo galiojimo laiką ar pripažinti netekusiu galios turi jį patvirtinusi ir įregistravusi TVĮ, išskyrus atvejus, kai NTĮ patvirtinusi ir įregistravusi TVĮ veiklos šioje srityje nebevykdo (įstaigai panaikintas paskyrimas pagal Reglamentą statybos produktų sričiai, į kurią patenka statybos produktas, kuriam parengtas NTĮ, įstaiga likviduota ar bankrutavo).

59. Kai Reglamento 58 punkte nurodytais atvejais TVĮ veiklos nebevykdo ir nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, ji per 10 darbo dienų nuo atitinkamų sprendimų priėmimo dienos perduoda NTĮ dokumentus ir NTĮ registrus VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai, kuri juos perduoda kitai ar kitoms pagal Reglamentą paskirtoms TVĮ arba saugo iki Reglamento 63 punkte nurodyto termino pabaigos. TVĮ, kuriai panaikintas paskyrimas pagal Reglamentą tik daliai statybos produktų sričių, kurioms ji paskirta, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai perduoda tik paskyrimo panaikinimo sričių parengtų ir išduotų NTĮ dokumentus.

60. Kai Reglamento 58 punkte nurodytais atvejais TVĮ veiklos nebevykdo, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra priima sprendimą dėl TVĮ paskyrimo statybos produktų sričiai (-ims) panaikinimo. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gamintojams, kuriems TVĮ panaikintoje (-ose) paskyrimo srityje (-se) parengė ir išdavė NTĮ, išsiunčia sprendimo kopiją ir siūlymus perduoti NTĮ dokumentus kitai ar kitoms pagal Reglamentą paskirtoms TVĮ (jeigu tokių yra), kurios gali šiame skyriuje nustatyta tvarka pakeisti NTĮ, pratęsti jo galiojimo laiką ar pripažinti netekusiu galios.

61. Gamintojas gali raštu prašyti VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros perduoti NTĮ dokumentus kitai pagal Reglamentą paskirtai ir pasirinktai TVĮ (kai gautas jos raštiškas sutikimas šiame skyriuje nustatyta tvarka pakeisti NTĮ, pratęsti jo galiojimo laiką ar pripažinti netekusiu galios). VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra gavusi gamintojo prašymą, per 10 darbo dienų perduoda NTĮ dokumentus gamintojo pasirinktai TVĮ.

62. Keičiant NTĮ, gamintojo prašymu parengiamas NTĮ pakeitimo projektas, kuris tvirtinamas ir registruojamas Reglamento 53–61 punktuose nustatyta tvarka. Keičiant NTĮ, jo žymuo NTĮ registre nekeičiamas, prie NTĮ tvirtinimo datos nurodoma pakeitimo data.

63. NTĮ dokumentai saugomi 5 metus pasibaigus NTĮ galiojimo laikui ar pripažinus netekusiu galios.

 

X SKYRIUS

NTĮ DAUGINIMAS IR INFORMACIJOS APIE JUOS SKELBIMAS

 

64. Gali būti dauginamas ir platinamas (įskaitant ir platinimą elektroniniu būdu) tik visas NTĮ tekstas. NTĮ dauginimas ir platinimas dalimis galimas tik esant raštiškam TVĮ sutikimui. Dauginama ir platinama dalis turi būti aiškiai pažymėta pagal NTĮ numerį ir produkto prekinį pavadinimą. Atitinkamas reklaminių leidinių tekstas ir brėžiniai negali prieštarauti NTĮ nuostatoms.

65. Skelbti visą NTĮ tekstą TVĮ gali tik gamintojui leidus.

66. TVĮ interneto svetainėje skelbia informaciją apie jos patvirtintus ir pripažintus netekusiais galios NTĮ.

 

XI SKYRIUS

TVĮ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS

 

67. Teisę Lietuvos Respublikoje rengti ir išduoti ETĮ turi Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytus reikalavimus atitinkančios ir šiame Reglamento skyriuje nustatyta tvarka paskirtos ir paskelbtos TVĮ.

68. Teisę Lietuvos Respublikoje rengti ir išduoti NTĮ turi šiame Reglamento skyriuje nustatyta tvarka paskirtos TVĮ, kurios yra Lietuvos Respublikoje įsisteigę juridiniai asmenys, atitinkantys Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 2 lentelėje nustatytus nepriklausomumo, nešališkumo, darbuotojų kompetencijos (išskyrus būtinųjų užsienio kalbos įgūdžių), bendros administracinės tvarkos, turėtinų priemonių ir įrenginių, būtinų vertinti statybos produktų eksploatacines savybes tose produktų srityse, kurioms paskirta įstaiga, reikalavimus.

69. TVĮ paskiriamos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 1 lentelėje nurodytoms statybos produktų sritims. TVĮ gali būti paskiriamos vienai arba kelioms Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 1 lentelėje nurodytoms statybos produktų sritims.

70. TVĮ, norinti Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ (toliau – pareiškėjas), VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai teikia Reglamento 4 ir (arba) 5 prieduose nustatytos formos Lietuvos Respublikos valstybine kalba parengtą ir TVĮ vadovo pasirašytą prašymą (-us) ir šiuos atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus:

70.1. pareiškėjo įregistravimo pažymėjimo kopiją;

70.2. pareiškėjo veiklos nuostatų ar įstatų kopiją;

70.3. dokumentą, kuriame būtų pateikta informacija apie pareiškėjo savininkus (dalininkus) ir jų nuosavybės dalį;

70.4. dokumentą, kuriame būtų pateikta ir aprašyta pareiškėjo organizacinė struktūra, nurodant struktūrinius vienetus ir jų pavaldumą;

70.5. informaciją apie pareiškėjo darbuotojų, susijusių su statybos produktų techninio vertinimo veikla toje produktų srityje ar srityse, kurioms pareiškėjas pageidauja būti paskirtas (toliau – pareiškėjo darbuotojai), pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu, pagal Reglamento 6 priede nustatytą formą;

70.6. pareiškėjo darbuotojų gyvenimo aprašymus, pareiginių instrukcijų ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

70.7. Reglamento 7 priede nustatytos formos pareiškėjo darbuotojų nešališkumo deklaracijas dėl nedalyvavimo jų vertinamus statybos produktus projektuojančių, gaminančių, importuojančių, platinančių, montuojančių, perkančių, naudojančių (išskyrus atvejus, kai šie produktai buvo ar yra naudojami pareiškėjo darbuotojų asmeniniams tikslams) ar su šiais produktais susijusias techninės priežiūros paslaugas teikiančių šalių veikloje, ir nebuvimo bet kurios iš tų šalių įgaliotuoju atstovu;

70.8. pareiškėjo darbuotojų dokumentų, įrodančių jų dalyvavimą su statybos produktų techniniu vertinimu, statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymo darbais susijusiuose mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokymų pažymėjimų, sertifikatų, protokolų) per pastaruosius 5 metus, ir kitų kompetencijos tobulinimą įrodančių dokumentų kopijas;

70.9. pareiškėjas, norintis pirmą kartą būti paskirtas pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/20112011 [4.4] rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, – svarbiausių jo per paskutiniuosius 5 metus atliktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų toje statybos produktų srityje ar srityse, kurioms jis pageidauja būti paskirtas (toliau – pageidaujamos paskyrimo sritys), laisvos formos sąrašą, nurodydamas darbų užsakovus ir trumpai aprašydamas rezultatus (atlikti vertinimai, skaičiavimai, parengti dokumentai ir kita). Jeigu pareiškėjas tokių darbų neatliko, – pareiškėjo darbuotojų svarbiausių pageidaujamose paskyrimo srityse per paskutiniuosius 10 metų atliktų statybos produktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašą, nurodydamas darbų užsakovus ir trumpai aprašydamas rezultatus (atlikti vertinimai, skaičiavimai, parengti dokumentai ir kita);

70.10. TVĮ, norinti Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ, – mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų Europass kalbų pasus, kuriuose nurodytas anglų kalbos mokėjimo lygis pagal visas kalbos mokėjimo kategorijas (skaitymas, klausymas, bendravimas žodžiu, informacijos teikimas žodžiu, rašymas) turi būti ne žemesnis kaip pažengusio vartotojo B1 lygmuo;

70.11. kai nė vienas iš pareiškėjo darbuotojų neturi jų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie įgijo trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Valstybinių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 [4.8] (toliau – Nutarimas), 10 punktą, – mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų, patvirtinančių jų įgytą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Nutarimu [4.8] patvirtintas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, kopijas;

70.12. individualių ar kolektyvinių darbo sutarčių tarp pareiškėjo ir jo darbuotojų kopijos. Jeigu iš šių sutarčių neaišku, ar užtikrinamas Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 2 lentelėje nustatytas reikalavimas, kad TVĮ darbuotojų atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo tokių vertinimų rezultatų, pateikiami kiti pareiškėjo atitiktį šiam reikalavimui patvirtinantys dokumentai;

70.13. pareiškėjo ir (arba) jo subrangovų dokumentų, įrodančių kompetenciją atlikti tyrimus, bandymus, skaičiavimus, įvertinimus pageidaujamose paskyrimo srityse, kopijas ir pareiškėjo sutarčių su subrangovais kopijas. Jei pareiškėją ir (arba) jo subrangovus akreditavo Nacionalinis akreditacijos biuras ar kitos Europos Sąjungos šalių nacionalinės akreditavimo įstaigos (Reglamento (EB) Nr.765/2008 [4.6] 7 straipsnyje nustatytais atvejais), pateikiamos akreditavimo pažymėjimų kopijos. Jei pareiškėjas ir (arba) jo subrangovai paskirti vykdyti tyrimų, bandymų, skaičiavimų, įvertinimų veiklą, pateikiamos tos įstaigos paskyrimą patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta paskyrimo sritis, kopijos;

70.14. kopijas pareiškėjo dokumentų, kuriuose būtų nustatyta:

70.14.1. sutarčių dėl komercinių paslapčių ir konfidencialumo apsaugos ir konfidencialumo deklaracijų, rengiamų siekiant užtikrinti įstaigai bendradarbiaujant su visais partneriais naudojamos neskelbtinos informacijos konfidencialumą, formos;

70.14.2. dokumentų kontrolės sistema, užtikrinanti, kad visi reikiami dokumentai būtų registruojami, tvarkomi ir saugomi siekiant garantuoti jų prieinamumą;

70.14.3. vidaus audito ir administravimo peržiūros tvarka;

70.14.4. NTĮ ir (arba) ETĮ užsakovų skundų dėl TVĮ veiklos neatitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011[4.4] nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo tvarka;

70.15. TVĮ, norinti Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ, – dokumentą, kuriuo ji įsipareigoja finansų ir žmogiškaisiais ištekliais remti pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nuostatas įsteigtą TVĮ organizaciją.

71. Pareiškėjas pats ar VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai paprašius gali teikti ir papildomus dokumentus jo atitikčiai nustatytiems reikalavimams įrodyti.

72. Su prašymu teikiamus dokumentus ir jų kopijas turi pasirašyti pareiškėjo vadovas.

73. TVĮ, po 2013 m. liepos 1 d. paskirtai pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, tačiau siekiančiai būti paskirta pagal šiuos teisės aktus naujai statybos produktų sričiai (-ims) rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, taikomos šiame Reglamento skyriuje nustatytos procedūros. Minėtu atveju TVĮ VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai pateikia Reglamento 70 punkte išvardytus dokumentus ar jų kopijas, būtinus jos atitikčiai nustatytiems reikalavimams naujai statybos produktų sričiai (-tims) įvertinti (TVĮ galiojančiam paskyrimui gauti pateiktų dokumentų ar jų kopijų, kurių keisti nebūtina, pateikti nereikia).

74. Kai TVĮ siekia Lietuvos Respublikoje būti paskirta ir pagal Reglamentą, ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ir NTĮ, ir ETĮ, ir jos su Reglamento 4 ir 5 prieduose nustatytos formos prašymais teiktini dokumentai ar jų kopijos sutampa, pareiškėjas pateikia po vieną tokių dokumentų ar dokumentų kopijų egzempliorių.

75. Pareiškėjo atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal jo prašymą ir kitus šiame Reglamento skyriuje nurodytus dokumentus vertina ir siūlymus dėl pareiškėjo paskyrimo VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai teikia TVĮ atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo komisija (toliau – komisija). Komisijos sprendimai VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai yra patariamojo pobūdžio.

76. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai. Komisijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktorius. Komisiją gali sudaryti ne tik VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros darbuotojai. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus tvirtinamame darbo reglamente turi būti nurodomos komisijos narių nešališkumo ir nusišalinimo esant interesų konfliktui nuostatos. Komisijos pirmininkas yra VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros paskirtas darbuotojas. Komisijos darbą techniškai aptarnauja ir sekretorių skiria VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra. Komisijos sekretorius yra ir komisijos narys.

77. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, gavusi pareiškėjo prašymą ir kitus šiame Reglamento skyriuje išvardytus dokumentus, per 5 darbo dienas juos patikrina ir:

77.1. jei pateikti visi reikiami dokumentai ir jie yra galiojantys, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinto komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka jie teikiami komisijai ir organizuojamas komisijos posėdis;

77.2. jei pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (arba) jie negalioja, raštu ar elektroniniu būdu apie tai praneša pareiškėjui nurodydama terminą, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienos, per kurį turi būti pateikti trūkstami ir (arba) galiojantys dokumentai.

78. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai gavus trūkstamus ir (arba) galiojančius dokumentus, komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka jie teikiami komisijai ir organizuojamas komisijos posėdis.

79. Jeigu per VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros nustatytą terminą pareiškėjas trūkstamų ir (arba) galiojančių dokumentų nepateikia, pareiškėjo prašymas su dokumentais toliau nebenagrinėjamas ir per 5 darbo dienas, pasibaigus trūkstamų dokumentų pateikimo terminui, grąžinamas pareiškėjui.

80. Nagrinėdama pareiškėjo pateiktus dokumentus, komisija turi teisę prašyti pareiškėjo papildomos informacijos, jeigu pareiškėjo dokumentuose informacija neatitinka Reglamento reikalavimų ar kyla abejonių dėl pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo. Pareiškėjui nurodomas terminas, per kurį turi būti patikslinti dokumentai ar informacija, jo prašymo nagrinėjimo terminas, nurodytas Reglamento 82 punkte, sustabdomas ir atnaujinamas, kai gaunama prašyta informacija.

81. Nagrinėdama pareiškėjo pateiktus dokumentus, komisija turi teisę kreiptis į valstybės  ir (ar) savivaldybės institucijas, ūkio subjektus, mokslo studijų institucijas, asociacijas, nepriklausomus specialistus, ekspertus ir gauti papildomą informaciją apie pareiškėją, kiek tai nepažeidžia asmens duomenų apsaugos reglamentuojančių teisės aktų, profesinės ar komercinės paslapties. Pareiškėjas turi būti informuotas apie tokį kreipimąsi ir apie jo prašymo nagrinėjimo termino, nurodyto Reglamento 82 punkte, sustabdymą ir atnaujinamą, kol gaunama prašoma informacija.

82. Pareiškėjui pateikus prašymą ir visus privalomus galiojančius dokumentus VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai, komisija per 20 darbo dienų pateikti išvadą, kurioje nurodo vieną iš šių siūlymų:

82.1. paskirti pareiškėją pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, jeigu pareiškėjas pagal pageidaujamą sritį ar sritis atitinka Reglamento ir (arba) Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] reikalavimus;

82.2. nepaskirti pareiškėjo pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, jeigu pareiškėjas pagal pageidaujamą sritį ar sritis neatitinka Reglamento ir (arba) Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] reikalavimų arba komisijos prašymu pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikė patikslintų dokumentų ar informacijos arba pateikti patikslinti dokumentai ar informacija nepatvirtina, kad pareiškėjas atitinka Reglamento ir (arba) Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] reikalavimus;

82.3. paskirti pareiškėją pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, pagal kurias pareiškėjas atitinka Reglamento ir (arba) Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] reikalavimus.

83. Sprendimą dėl pareiškėjo paskyrimo ar nepaskyrimo pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, atsižvelgdama į komisijos siūlymus, priima VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra per 10 darbo dienų nuo komisijos siūlymų pateikimo. Sprendimas paskirti pareiškėją pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] įforminamas VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymu.

84. Priėmus sprendimą nepaskirti pareiškėjo pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ arba paskirti pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims, pagal kurias pareiškėjas atitinka Reglamento ir (arba) Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] reikalavimus, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai raštu informuoja pareiškėją ir pateikia sprendimo motyvus.

85. Paskyrus TVĮ pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] rengti ir išduoti ETĮ, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo raštu informuoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją apie paskirtosios TVĮ pavadinimą, adresą, produktų sritį ar sritis, kurioms TVĮ priskirta, pateikia kitą reikalingą informaciją.

86. Informacija apie pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] rengti ir išduoti ETĮ paskirtos TVĮ pavadinimą, adresą ir produktų sritį ar sritis, kurioms TVĮ priskirta, kita reikalinga informacija valstybėms narėms ir Europos Komisijai teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarime Nr. 674 [4.7] nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

TVĮ VEIKLOS IR KOMPETENCIJOS STEBĖSENA, PASKYRIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, PASKYRIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, PASKYRIMO PANAIKINIMAS

 

87. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d., pagal Reglamentą rengti ir išduoti NTĮ paskirta TVĮ VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai privalo raštu pateikti Reglamento 8 priede nustatytos formos veiklos ataskaitą apie praėjusiais metais parengtus ir išduotus, pakeistus, pratęstus, pripažintus netekusiais galios NTĮ, taip pat atvejus, kai rengti NTĮ atsisakyta. Ataskaitoje teikiami pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo, kita minėtame priede nurodyta informacija.

88. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d., pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] rengti ir išduoti ETĮ paskirta TVĮ VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai privalo raštu pateikti Reglamento 9 priede nustatytos formos veiklos ataskaitą apie praėjusiais metais parengtus ir išduotus, pakeistus, pratęstus, pripažintus netekusiais galios ETĮ, taip pat atvejus, kai rengti ETĮ atsisakyta. Ataskaitoje teikiami pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo, kita minėtame priede nurodyta informacija.

89. Siekiant patikrinti, kaip paskirta TVĮ laikosi Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytų reikalavimų, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra turi teisę paprašyti paskirtos TVĮ pateikti visą informaciją ir dokumentus, taip pat finansinius dokumentus. Paskirta TVĮ privalo per VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pateikti prašomą informaciją ir dokumentus.

90. Pasikeitus paskirtos TVĮ darbuotojams, susijusiems su techninio vertinimo veikla toje produktų srityje ar srityse, kurioms įstaiga paskirta (jiems išėjus ilgalaikių atostogų, juos atleidus ir (ar) įdarbinus naujų), TVĮ ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių pokyčių apie juos raštu informuoja VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą ir pateikia aktualią situaciją TVĮ rodančius Reglamento 70.5–70.9 (kai taikoma), 70.10 (kai taikoma), 70.11 (kai taikoma) ir 70.12 (kai taikoma) papunkčiuose nurodytus dokumentus ar dokumentų kopijas.

91. Paskirta TVĮ privalo nedelsdama raštu informuoti VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą apie pokyčius, susijusius su Reglamento 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.12 (kai taikoma), 70.13, 70.14 papunkčiuose ir 71 punkte nurodytais dokumentais, juose pateikta informacija ir pateikti aktualią situaciją TVĮ rodančius minėtuose Reglamento punktuose nurodytus dokumentus ar dokumentų kopijas.

92. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Reglamento 90 ir 91 punktuose nurodytais atvejais gavusi paskirtos TVĮ dokumentus ar dokumentų kopijas, sprendžia, ar paskirtos TVĮ atitiktį Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai nusprendus paskirtos TVĮ atitiktį Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai, jis įforminamas VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus pavedimu. Sprendimas dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams priimamas Reglamento 94–108 punktuose nustatyta tvarka;

93. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, gavusi asmenų skundų dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams, prašymus ar kilus pagrįstų abejonių dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams, išnagrinėja gautą informaciją ir sprendžia, ar paskirtos TVĮ atitiktį Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai priėmus sprendimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai, jis įforminamas VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus pavedimu. Sprendimas dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams priimamas Reglamento 94–108 punktuose nustatyta tvarka.

94. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai nusprendus paskirtos TVĮ atitiktį Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai, komisijos pirmininkas per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka sušaukia komisijos posėdį.

95. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra sprendimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai kopiją per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia TVĮ, dėl kurios priimtas sprendimas.

96. Komisija, išnagrinėjusi paskirtos TVĮ atitiktį Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai teikia išvadą, kurioje nurodo vieną iš šių siūlymų:

96.1. palikti TVĮ paskyrimo pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ (toliau – TVĮ paskyrimas) galiojimą, jeigu paskirta TVĮ pagal jos paskyrimo sritį ar sritis atitinka Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytus reikalavimus;

96.2. nustačius, kad paskirta TVĮ pagal jos paskyrimo sritį ar sritis neatitinka Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytų reikalavimų, atsižvelgus į neatitikties reikalavimams pobūdį ir svarbą, sustabdyti TVĮ paskyrimo atitinkamai sričiai ar sritims galiojimą, nurodant šio paskyrimo galiojimo sustabdymo priežastis ir galimą terminą.

97. Sprendimą dėl TVĮ, kuri pagal jos paskyrimo sritį ar sritis neatitinka Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytų reikalavimų, paskyrimo atitinkamoje srityje ar srityse galiojimo sustabdymo ir jo galiojimo termino nustatymo (toliau – sprendimas dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo), atsižvelgusi į komisijos siūlymus ir neatitikčių pobūdį, svarbą, priima VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra per 10 darbo dienų nuo komisijos siūlymų pateikimo. Sprendimas dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo įforminamas VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma: TVĮ paskyrimo sritis ar sritys, kurioms sustabdomas paskyrimo galiojimas; TVĮ paskyrimo atitinkamoje srityje ar srityse galiojimo sustabdymo priežastys; proporcingas neatitikčių pobūdžiui, tačiau ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai, terminas, kuriam sustabdomas TVĮ paskyrimo atitinkamoje srityje ar srityse galiojimas; nurodymas TVĮ pašalinti neatitiktis Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams, dėl kurių sustabdomas TVĮ paskyrimo galiojimas (toliau – neatitiktys), ir pateikti VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai neatitikčių pašalinimą įrodančius dokumentus ar informaciją.

98. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra sprendimo dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo kopiją per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia TVĮ, dėl kurios priimtas šis sprendimas.

99. TVĮ pateikus neatitikčių pašalinimą įrodančius dokumentus ar informaciją VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai, komisijos pirmininkas, darbo reglamento nustatyta tvarka, per 5 darbo dienas sušaukia komisijos posėdį.

100. Komisija per 20 darbo dienų nuo neatitikčių pašalinimą įrodančių dokumentų ar informacijos VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūroje gavimo dienos šiai institucijai pateikia išvadą, kurioje nurodo vieną iš šių siūlymų:

100.1. panaikinti TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymą, jeigu TVĮ pašalino neatitiktis, dėl kurių buvo sustabdytas paskyrimo galiojimas;

100.2. panaikinti TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymą tai statybos produktų sričiai ar sritims, kuriose nustatytas neatitiktis TVĮ pašalino, o sričiai ar sritims, kuriose neatitiktys nepašalintos, TVĮ paskyrimą panaikinti (toliau – paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimas iš dalies);

100.3. panaikinti TVĮ paskyrimo galiojimą tai statybos produktų sričiai ar sritims, kurioms sustabdytas TVĮ paskyrimo galiojimas (toliau – paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimas), jeigu TVĮ jose nepašalino neatitikčių, dėl kurių sustabdytas paskyrimo galiojimas.

101. Nagrinėdama neatitikčių pašalinimą įrodančius dokumentus ar informaciją, komisija turi teisę prašyti TVĮ papildomos informacijos, jei kyla abejonių dėl pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo. TVĮ nurodomas terminas, per kurį turi būti pateikti patikslinti dokumentai ar informacija. Komisijos išvados pateikimas, nurodytas Reglamento 100 punkte, sustabdomas ir atnaujinamas gavus prašomą informaciją.

102. Sprendimus dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimo iš dalies arba paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, galiojimo panaikinimo, atsižvelgusi į komisijos siūlymus, priima VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra per 10 darbo dienų nuo komisijos siūlymų pateikimo. Šie sprendimai įforminami VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymais, kuriuose nurodomos šių sprendimų priežastys.

103. Jeigu Reglamento 102 punkte nurodyti sprendimai priimami vėliau nei TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo terminas, šis terminas automatiškai pratęsiamas kol bus priimtas sprendimas.

104. Reglamento 102 punkte nurodytų sprendimų kopijas VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra išsiunčia TVĮ, dėl kurios priimtas vienas iš nurodytų sprendimų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priėmus sprendimą.

105. Jeigu per sprendime dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo nurodytą terminą TVĮ nepateikia VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai neatitikčių pašalinimą įrodančių dokumentų ar informacijos, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra priima sprendimą dėl paskyrimo, kurios galiojimas sustabdytas, galiojimo panaikinimo.

106. Sprendimą dėl TVĮ paskyrimo atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims panaikinimo VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra gali priimti ir TVĮ prašymu. Toks sprendimas įforminamas VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymu, kuriame nurodomas TVĮ paskyrimo panaikinimo pagrindas.

107. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra sprendimo dėl TVĮ paskyrimo atitinkamai statybos produktų sričiai (-tims) panaikinimo kopiją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia TVĮ.

108. Priėmus sprendimą dėl TVĮ paskyrimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ panaikinimo, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra apie tai per 5 darbo dienas raštu informuoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

109. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra interneto svetainėje skelbia informaciją apie priimtus sprendimus paskirti įstaigą atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą ar sprendimus sustabdyti ar panaikinti įstaigos paskyrimo galiojimą, paskirti TVĮ pagal Reglamentą jos pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ, sustabdyti TVĮ paskyrimo galiojimą ar panaikinti TVĮ paskyrimo galiojimą.

110. Sprendimas nepaskirti įstaigą atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą ar sprendimas sustabdyti ar panaikinti įstaigos paskyrimo galiojimą, nepaskirti TVĮ pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] jos pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, sustabdyti TVĮ paskyrimo statybos produktų sričiai ar sritims galiojimą ar panaikinti TVĮ paskyrimo atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims galiojimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka [4.9].

111. Asmenys, pažeidę Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________


 

 

part_679f5891f3cd43f2b5acf5c44a29ec66_end

part_7334c720b89d4a97851a53d1073d7ed3_end

part_6868b179f9b6494ba2b702b7f35ce844_end

Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

4 priedas

 

(Prašymo Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ forma)

(naudojamas įstaigos rašto blanką)

 

VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai

Dokumento data, registracijos numeris

 

PRAŠYMAS DĖL TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGOS PASKYRIMO PAGAL STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ RENGTI IR IŠDUOTI NACIONALINIUS TECHNINIUS ĮVERTINIMUS

 

Prašome, kad (TVĮ pavadinimas) būtų paskirta pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ atlikti statybos produktų techninį vertinimą ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus šiai (-ioms) produktų sričiai (-tims): (nurodomos pageidaujamos 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, [4.4] (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) IV priedo 1 lentelėje išvardytos statybos produktų sritys ir jų kodai skliausteliuose).

Įsipareigojame VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai pagal kompetenciją teikti įstaigos įvertinimui, jos veiklos ir kompetencijos stebėsenai reikalingą informaciją.

PRIDEDAMA:

 

 

1. Prašomos paskirti TVĮ įregistravimo pažymėjimo kopija.

 

lapai (-ų).

2. Prašomos paskirti TVĮ veiklos nuostatų ar įstatų kopija.

 

lapai (-ų).

3. Dokumentas, kuriame pateikta informacija apie TVĮ savininkus (dalininkus) ir jų nuosavybės dalį TVĮ.

 

 

 

lapai (-ų).

4. Dokumentas, kuriame aprašyta TVĮ organizacinė struktūra.

 

lapai (-ų).

5. Užpildyta Informacijos apie TVĮ darbuotojų, susijusių su statybos produktų techninio vertinimo veikla toje produktų srityje ar srityse, kurioms TVĮ pageidauja būti paskirta (toliau – TVĮ darbuotojai), pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu, forma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

6. TVĮ darbuotojų gyvenimo aprašymai.

 

lapai (-ų).

7. TVĮ darbuotojų pareiginių instrukcijų kopijos.

 

lapai (-ų).

8. TVĮ darbuotojų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

 

lapai (-ų).

9. TVĮ darbuotojų nešališkumo deklaracijos.

 

lapai (-ų).

10. TVĮ darbuotojų dokumentų, įrodančių jų dalyvavimą su statybos produktų techniniu vertinimu, statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymo darbais susijusiuose mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokymų pažymėjimų, sertifikatų, protokolų) per pastaruosius 5 metus, kitų kvalifikacijos kėlimą įrodančių dokumentų kopijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

11. TVĮ svarbiausių per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, darbų užsakovus ir trumpai aprašant jų rezultatus.

Taikoma TVĮ, pageidaujančiai pirmą kartą būti paskirta pagal Reglamentą rengti ir išduoti NTĮ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

12. TVĮ darbuotojų svarbiausių per paskutinius 10 metų pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų statybos produktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, darbų užsakovus ir trumpai aprašant jų rezultatus.

Taikoma TVĮ, pageidaujančiai pirmą kartą būti paskirta pagal Reglamentą rengti ir išduoti NTĮ, kai ši TVĮ per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse neatliko techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų, patvirtinančių įgytą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 [4.8] (toliau – Nutarimas) patvirtintas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, kopijos.

Taikoma, kai nė vienas iš TVĮ darbuotojų neturi jų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie laikomi įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Nutarimo [4.8] 10 punktą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Individualių ar kolektyvinių darbo sutarčių tarp TVĮ ir jos darbuotojų kopijos.

Jeigu iš šių sutarčių neaišku, ar užtikrinamas Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 2 lentelėje nustatytas reikalavimas, kad TVĮ darbuotojų atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo tokių vertinimų rezultatų, pateikiami kiti TVĮ atitiktį šiam reikalavimui patvirtinantys dokumentai.

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

15. TVĮ ir (arba) jos subrangovų kompetenciją atlikti tyrimus, bandymus, skaičiavimus, įvertinimus pageidaujamose paskyrimo srityse įrodančių dokumentų ir pareiškėjo sutarčių su subrangovais kopijos.

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

16. Dokumentų, kurių privalomas turinys nurodytas Reglamento 70.14 papunktyje, kopijos.

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

17. Papildomi dokumentai TVĮ atitikčiai Reglamente nustatytiems reikalavimams įrodyti, jei tokie dokumentai yra.

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TVĮ įstaigos vadovo pareigos)

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

 

 


 

 

part_ad9912fad0934f32949c332c99541b80_end

part_40bffdf65cda43c0a6ba1792a61b2009_end

Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

5 priedas

 

(Prašymo Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ forma)

 

(naudojamas įstaigos rašto blanką)

 

VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai

Dokumento data, registracijos numeris

 

PRAŠYMAS DĖL TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGOS PASKYRIMO PAGAL 2011 M. KOVO 9 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 305/2011, KURIUO NUSTATOMOS SUDERINTOS STATYBOS PRODUKTŲ RINKODAROS SĄLYGOS IR PANAIKINAMA TARYBOS DIREKTYVA 89/106/EEB, RENGTI IR IŠDUOTI EUROPOS TECHNINIUS ĮVERTINIMUS

 

Prašome, kad (TVĮ pavadinimas) būtų paskirta pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, [4.4] (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) atlikti statybos produktų techninį vertinimą ir išduoti Europos techninius įvertinimus šiai (-ioms) produktų sričiai (-ims): (nurodomos pageidaujamos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 1 lentelėje išvardytos statybos produktų sritys ir jų kodai skliausteliuose).

Įsipareigojame VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai pagal kompetenciją teikti įstaigos įvertinimui, jos veiklos ir kompetencijos stebėsenai reikalingą informaciją.

PRIDEDAMA:

 

 

1. Prašomos paskirti TVĮ įregistravimo pažymėjimo kopija.

 

lapai (-ų).

2. Prašomos paskirti TVĮ veiklos nuostatų ar įstatų kopija.

 

lapai (-ų).

3. Dokumentas, kuriame pateikta informacija apie TVĮ savininkus (dalininkus) ir jų nuosavybės dalį TVĮ.

 

 

 

lapai (-ų).

4. Dokumentas, kuriame aprašyta TVĮ organizacinė struktūra.

 

lapai (-ų).

5. Užpildyta Informacijos apie TVĮ darbuotojų, susijusių su statybos produktų techninio vertinimo veikla toje produktų srityje ar srityse, kurioms TVĮ pageidauja būti paskirta, pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu, forma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

6. TVĮ darbuotojų gyvenimo aprašymai.

 

lapai (-ų).

7. TVĮ darbuotojų pareiginių instrukcijų kopijos.

 

lapai (-ų).

8. TVĮ darbuotojų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

 

lapai (-ų).

9. TVĮ darbuotojų nešališkumo deklaracijos.

 

lapai (-ų).

10. TVĮ darbuotojų dokumentų, įrodančių jų dalyvavimą su statybos produktų techniniu vertinimu, statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymo darbais susijusiuose mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokymų pažymėjimų, sertifikatų, protokolų) per pastaruosius 5 metus, kitų kvalifikacijos kėlimą įrodančių dokumentų kopijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

11. TVĮ svarbiausių per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, darbų užsakovus ir trumpai aprašant jų rezultatus.

Taikoma TVĮ, pageidaujančiai pirmą kartą būti paskirta pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/20112011 [4.4] rengti ir išduoti ETĮ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

12. TVĮ darbuotojų svarbiausių per paskutinius 10 metų pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų statybos produktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, darbų užsakovus ir trumpai aprašant jų rezultatus.

Taikoma TVĮ, pageidaujančiai pirmą kartą būti paskirta pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] rengti ir išduoti ETĮ, kai ši TVĮ per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse neatliko techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų Europass kalbų pasai, kuriuose nurodytas anglų kalbos mokėjimo lygis pagal visas kalbos mokėjimo kategorijas (skaitymas, klausimas, bendravimas žodžiu, informacijos pateikimas žodžiu, rašymas) turi būti ne žemesnis kaip pažengusio vartotojo B1 lygmuo.

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

14. Mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų, patvirtinančių jų įgytą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 [4.8] (toliau – Nutarimas) patvirtintas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, kopijos.

Taikoma, kai nė vienas iš TVĮ darbuotojų neturi jų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie laikomi įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Nutarimo [4.8] 10 punktą.

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

15. Individualių ar kolektyvinių darbo sutarčių tarp TVĮ ir darbuotojų kopijos.

Jeigu iš šių sutarčių neaišku, ar užtikrinamas Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 2 lentelėje nustatytas reikalavimas, kad TVĮ darbuotojų atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo vertinimų rezultatų, pateikiami kiti TVĮ atitiktį šiam reikalavimui patvirtinantys dokumentai.

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

16. TVĮ ir (arba) subrangovų kompetenciją atlikti tyrimus, bandymus, skaičiavimus, įvertinimus pageidaujamose paskyrimo srityse patvirtinančius dokumentų ir pareiškėjo sutarčių su subrangovais kopijos.

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

17. Dokumentų, kurių privalomas turinys nurodytas Reglamento 70.14 papunktyje, kopijos.

 

 

 

lapai (-ų).

18. Dokumentas, kuriuo TVĮ įsipareigoja finansų ir žmogiškaisiais ištekliais remti pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nuostatas įsteigtą TVĮ organizaciją.

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

19. Papildomi dokumentai TVĮ atitikčiai Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams įrodyti, jei tokie dokumentai yra.

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TVĮ įstaigos vadovo pareigos)

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)