Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 29, 393, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

IR KODEKSO PAPILDYMO 5571 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Už šio kodekso 47 straipsnyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65, 122, 125, 127, 142, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 211 straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6, 7 dalyse, 215 straipsnio 3, 4 dalyse, 218 straipsnyje, 2342 straipsnio 1 dalyje, 240, 245, 272, 273, 274 straipsniuose, 290 straipsnio 2, 3, 5, 6, 7, 8 dalyse, 291 straipsnio 1, 2, 4, 6, 7 dalyse, 293 straipsnio 3 dalyje, 299 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 346 straipsnyje, 393 straipsnio 7 dalyje, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje, 426 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse, 427, 464, 465, 466, 467, 468, 470 straipsniuose, 473 straipsnio 4 dalyje, 474 straipsnio 4 dalyje, 475, 524, 5571 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų padarymą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytas turtas, jeigu:

1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti;

2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį;

3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui;

4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai;

5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.“

 

2 straipsnis. 393 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 393 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimas, taip pat bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas virš karinių teritorijų, virš kurių tokie skrydžiai draudžiami neturint tam teisės,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 5571 straipsniu

Papildyti kodeksą 5571 straipsniu:

5571 straipsnis. Karinės teritorijos filmavimas, fotografavimas ar vizualizavimas kitu būdu arba gautos vizualinės informacijos perdavimas kitiems asmenims neturint tam teisės

1.  Karinės teritorijos, kurią draudžiama filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti,  filmavimas, fotografavimas ar vizualizavimas kitu būdu arba gautos vizualinės informacijos perdavimas kitiems asmenims neturint tam teisės

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

3.  Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas neteisėtai gautos vizualinės informacijos ir jai gauti naudotų priemonių ar įrangos konfiskavimas.“

 

4 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34) Karo policijos – dėl šio kodekso 385 straipsnio 4, 5 dalyse, 393 straipsnio 2, 7 dalyse, 506 straipsnio 3, 4 dalyse, 508, 556, 557, 5571, 562 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas