Projektas Nr. TSP-233

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio     d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kupiškio socialinių paslaugų centro 2021 m. rugpjūčio 9 d. raštą Nr. SPR2-947 „Prašymas dėl asmeninio asistento pareigybės įsteigimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                 n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti didžiausią leistiną Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių – 99,45.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo       25 d. sprendimą Nr. TS-96 „Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras               

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus

vedėja

Laima Bartulienė