Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 29, 515, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 4 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

4. Už šio kodekso 47 straipsnyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65, 122, 125, 127 straipsniuose, 134 straipsnio 6, 7, 8, 9 dalyse, 142, 174, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 213 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 215 straipsnio 4 dalyje, 218 straipsnyje, 2342 straipsnio 1 dalyje, 240, 245 straipsniuose, 247 straipsnio 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalyse, 272, 273, 274 straipsniuose, 290 straipsnio 2, 3, 5, 6, 7, 8 dalyse, 291 straipsnio 1, 2, 4, 6, 7 dalyse, 293 straipsnio 3 dalyje, 299 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 346 straipsnyje, 393 straipsnio 3, 8, 9 dalyse, 420 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 5, 6 dalyse, 426 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse, 427, 464, 465, 466, 467, 468, 470 straipsniuose, 473 straipsnio 4 dalyje, 474 straipsnio 4 dalyje, 475 straipsnyje, 515 straipsnio 1, 2 dalyse, 524, 5571 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų padarymą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytas turtas, jeigu:“.

 

2 straipsnis. 515 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 515 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

515 straipsnis. Tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas

1. Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

3. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas turto konfiskavimas.

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) Lietuvos banko – dėl šio kodekso 196 straipsnio 2 dalyje, 198, 221, 222, 224, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 5, 6 dalyse, 124 straipsnyje, 146, 2261, 477, 505, 507 straipsniuose, 515 straipsnio 1, 2 dalyse, 548 straipsnio 3, 4 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą 231 punktu:

231. 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. liepos 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1231.“

2. Papildyti Kodekso priedą 861 punktu:

861. 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. vasario 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/251.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. balandžio 15 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas