Projektas Nr. XIVP-754(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-971 2, 9, 13, 15, 17, 18, 24, 28, 31 IR

32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. rugpjūčio    d. Nr. XIV-

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 1 dalimi:

„1. Būtinos užduotys – ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti skubiai būtini atlikti darbai, kurių neatlikus atsirastų arba galėtų atsirasti žala nacionaliniam saugumui, gyventojams, aplinkai ar turtui.“

2. Buvusias 2 straipsnio 1–33 dalis laikyti atitinkamai 2–34 dalimis.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) nustato būtinų užduočių atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarką;“.

 

3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 13 straipsnio 4 dalį nauju 8 punktu:

„8) dalyvauja likviduojant ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, užtikrina valstybės operacijų vadovo, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimų įgyvendinimą;“.

2. Buvusius 13 straipsnio 4 dalies 8 ir 9 punktus laikyti atitinkamai 9 ir 10 punktais.

 

4 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) Vyriausybės nustatyta tvarka atlikti būtinas užduotis;“.

 

5 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Būtinų užduočių atlikimas

1. Susidarius ekstremaliajai situacijai, gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka būtinas užduotis.

2. Būtinos užduotys atliekamos tik tada, kai civilinės saugos sistemos pajėgų ar materialinių išteklių, esančių operacijų vadovo žinioje, nepakanka ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.

3. Būtinoms užduotims, kurioms atlikti reikalingi tik žmogiškieji ištekliai, gali būti pasitelkiami gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos.

4. Būtinoms užduotims, kurioms atlikti reikalingi žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, gali būti pasitelkiami tik ūkio subjektai ir kitos įstaigos.

5. Būtinų užduočių paskyrimo, atlikimo ir kompensavimo už jų atlikimą tvarką nustato Vyriausybė.“

 

6 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, aplinkai ar turtui, visi ūkio subjektai ir kitos įstaigos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia turimus materialinius išteklius.“

 

7 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Kiti gyventojai, kurie ekstremaliųjų situacijų metu neturi priskirtų būtinų užduočių, laikinai apsaugomi kolektyvinės apsaugos statiniuose.“

 

8 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų vadovo sprendimai įforminami specialiame blanke elektroniniu būdu ir įsigalioja nuo jų pasirašymo momento. Šių sprendimų formą ir skelbimo tvarką nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius. Dėl gresiančio pavojaus gyventojų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, kai nėra galimybių įforminti rašytinio šio straipsnio 4 dalyje nurodyto gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų vadovo sprendimo, gali būti duotas ir žodinis nurodymas, kuris ne vėliau kaip kitą dieną privalo būti įformintas ir paskelbtas šioje dalyje nustatyta tvarka.“

 

9 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

31 straipsnis. Kompensacija už materialinių išteklių teikimą, būtinų užduočių atlikimą ir žalos atlyginimas“.

2. Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurie atliko būtinas užduotis, Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos išlaidos, susijusios su būtinų užduočių atlikimu.“

 

10 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

32 straipsnis. Valstybės paramos teikimas

Vyriausybės nustatyta tvarka valstybės parama gali būti teikiama gyventojams, ūkio subjektams, kitoms įstaigoms, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, turi teisę kreiptis į Vyriausybę su rašytiniais prašymais suteikti valstybės paramą už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, ne vėliau kaip per trejus metus nuo žalos atsiradimo.“

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 3 ir 8 straipsnius ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamą sąvoką „privalomi darbai“ atstoja sąvoka „būtinos užduotys“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas  

 

 

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Komiteto pirmininkas                                                                         Mindaugas Lingė