Projektas

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2024 m.            d. Nr.

Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 ir 5 dalimis ir Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu,

Širvintų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės 2024 metų biudžetą:

1.1. pajamas – 29 103,6 tūkst. eurų, iš jų: Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamas, kurios įmokamos į Savivaldybės biudžetą ir naudojamos šių įstaigų vykdomoms programoms finansuoti, –          1 322,7 tūkst. eurų (1 ir 2 priedai);

1.2. asignavimus – 31 565,0 tūkst. eurų (3 priedas), iš jų:

1.2.1. asignavimus pagal programas (4 priedas);

1.2.2. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2024 metams skirtų lėšų paskirstymą (5 priedas);

1.2.3. 2024 metams skirtų mokymo lėšų ugdymo reikmėms finansuoti paskirstymą (6 priedas).

2. 2024 metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma – 100 tūkst. eurų.

3. Nurodyti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po šio sprendimo patvirtinimo pristatyti Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyriui patvirtintas 2024 metų biudžeto programų sąmatas su priedais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                         

 

Sprendimo projektą teikia

Širvintų rajono savivaldybės vicemerė, pavaduojanti Savivaldybės merą

Laima Versekėnaitė

 

Parengė

Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Vilija Ramaškevičienė

 

 

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos                                               Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos

skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                                    vyriausioji specialistė

Vaida Šeipūnė                                                                                         Rima Nainienė 

 

 

EKONOMIKOS IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL SPRENDIMO „DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

2024-01-

 

1. Sprendimo projekto tikslai.

Tikslas – patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės 2024 metų biudžetą.   

2. Sprendimo projekto uždaviniai.

Uždavinys – 2024 metų Savivaldybės biudžetą patvirtinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu bei Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 ir 5 dalimis. Savivaldybės biudžetą patvirtinti per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo.

3. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą Tarybos sprendimo projektą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu reglamentuojama išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija patvirtinti Savivaldybės biudžetą.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi reglamentuojama, kad biudžetas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu, kuriame nurodoma:

1) bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

2) bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos struktūriniams padaliniams programoms vykdyti;

3) tais biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi reglamentuojama, kad savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 2 punktu, nustatoma tokia Savivaldybės biudžeto sudarymo lankstumo taisyklė: Savivaldybė, vertindama savo biudžeto atitiktį atitinkamai šio straipsnio 2 arba 4 dalyje nustatytai biudžeto sudarymo taisyklei, gali prie einamųjų metų pajamų pridėti tokią praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusių sukauptų Savivaldybės biudžeto nepanaudotų pajamų, kuri einamaisiais metais panaudojama asignavimams.

Rengiant biudžeto projekto pajamų dalį, vadovautasi Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme reglamentuotomis nuostatomis bei patvirtintais rodikliais ir valstybės institucijų ir įstaigų priimtais teisės aktais, kuriais tarp savivaldybių paskirstytos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti.

4. Laukiamas rezultatas.

Rezultatas – patvirtintas 2024 m. Savivaldybės biudžetas ir įgyvendintos nurodytų įstatymų nuostatos.

5. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Lėšų projekto įgyvendinimui nereikės.

6. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.

Pirminis subalansuotas Savivaldybės biudžeto projektas nuo 2024-01-16 iki 2024-01-29 buvo svarstomas su Savivaldybės vadovais, Savivaldybės administracijos darbuotojais, Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovais, bendruomenių nariais. 2024-01-25 pirminis subalansuotas Savivaldybės biudžeto projektas pristatytas Savivaldybės tarybos komitetų nariams. Po visų svarstymų buvo parengtas patikslintas biudžeto projektas.

2024 metų biudžeto planuojamos pajamos sudaro 29 103,6 tūkst. eurų, iš jų:

·    mokesčiai, pajamos ir biudžetinių įstaigų pajamos (nuosavos lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti) – 18 790,7 eurų;

·    dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti ir mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti, dotacija kapitalui formuoti – 10 312,9 tūkst. eurų.

Prie Savivaldybės biudžeto 2024 metų pajamų pridedama iki 2023 m. gruodžio 31 dienos nepanaudota pajamų dalis – 3 294,9 tūkst. eurų.

Lietuvos Respublikos 2024 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės biudžeto finansinis rodiklis 15 711,0 tūkst. eurų – tai prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio savarankiškoms funkcijoms vykdyti, kuriomis Savivaldybė turi vadovautis rengdama savo biudžetą. 2024 metais gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo gyventojų pajamų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus, yra 51,62 proc. (2024 m. – 51,62 proc., 2023 m. – 50,88 proc.).

2024 metų biudžeto asignavimai sudaro 31 565,0 tūkst. eurų. Asignavimų valdytojams asignavimai numatyti atsižvelgus į parengtus maksimalius asignavimus, pateiktus programų sąmatų projektus bei biudžeto bendras finansines galimybes. Visiems asignavimų valdytojams biudžeto išlaidos buvo planuojamos vadovaujantis vienodais paskirstymo kriterijais bei Savivaldybės mero patvirtintais Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų planavimo tvarkos aprašais.

Savivaldybės biudžeto asignavimams nėra priskiriama finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) bei finansinio turto padidėjimo išlaidos – 833,5 tūkst. eurų.

Iš nuosavų pajamų finansuojamas visų Savivaldybės biudžetinių įstaigų išlaikymas (Viešoji biblioteka, Kultūros centras, iš dalies darželiai, Sporto centras ir Meno mokykla, pagrindinių mokyklų išlaidos, Socialinių paslaugų centras, Savivaldybės administracija). Iš Savivaldybės biudžeto nuosavų pajamų  mokamos paskolų palūkanos, tvarkomas miestas ir seniūnijos, išlaikomi vaikai bei seneliai globos įstaigose, mokamos pašalpos ir kompensacijos, pavežami mokiniai į mokyklas, vykdomi visi kiti darbai ir Savivaldybei priskirtos funkcijos.

Specialiosios tikslinės dotacijos skiriamos valstybinėms funkcijoms atlikti ir ugdymo reikmėms finansuoti (pedagogų darbo užmokesčiui) bei kapitalo investicijoms formuoti.

Savivaldybės tarybos sprendimo projekto 1–6 prieduose atsispindi lėšų paskirstymas.

7. Teisės akto antikorupcinis vertinimas.

Nevertintinas. Teisės aktu nenumatoma reguliuoti santykių, susijusių su nurodytais Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje. Teikiamu projektu prielaidų ir galimybės atsirasti korupcijai nėra.

8. Sprendimo projekto lyginamasis variantas.

Neteikiamas.

9. Projekto rengėjas (-ai).

Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Vilija Ramaškevičienė.

____________________________________