Prienai

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

Projektas

 

 

 

 

Sprendimas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 8 D. SPRENDIMO NR. T3-185 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 22  d. Nr. (1.3)-T1-37

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 48 punktą  ir jį išdėstyti taip:

48. Savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai skiriamas mero pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, Savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju klausimas. Slaptas balsavimas galimas ir tais atvejais, dalyvaujančių balsų dauguma nusprendus Savivaldybės tarybai,  kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas.“

2. Pakeisti 501.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

501.5. Sprendimą dėl Tarybos nario nusišalinimo priima Savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti Tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą.

3. Pakeisti 501.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

501.6. Nusišalinimo procedūra pažymima posėdžio protokole. Protokolo išrašas apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.“

4. Pakeisti 109 punktą ir jį išdėstyti taip:

109. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš Tarybos narių. Jeigu yra paskelbta Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų kandidatūras meras teikia Savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu. Jeigu Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Savivaldybės taryba skiria mero teikimu. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.“

5. Pripažinti netekusiu galios 110 punktą.

6. Pakeisti 111 punktą ir jį išdėstyti taip:

111. Etikos komisija:

111.1. prižiūri, kaip Savivaldybės tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

111.2. analizuoja Savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo Savivaldybės tarybos, Komitetų ir Komisijų posėdžiuose ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

111.3. tiria ir priima sprendimus dėl Savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

111.4. nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl Tarybos narių veiklos skaidrumo;

111.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis Tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

111.6. Tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia Tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo;

111.7. veikdama pagal šio punkto 111.2 ir 111.6 papunkčius, rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį.“

7. Pakeisti 162 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Meras paprastai komandiruojamas Tarybos sprendimu. Į ne ilgesnes kaip 14 kalendorinių dienų komandiruotes meras siunčiamas mero potvarkiu. Komandiruotės išlaidos merui apmokamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

Šio sprendimo 1, 4, 5 punktai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

Savivaldybės meras