Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1725 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

6) naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti (išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus; taip pat išskyrus automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele (savivaldybės tarybos vietinės rinkliavos nuostatuose gali nustatyti, kad vietinės rinkliavos išimtis taikoma ne automobiliams, pažymėtiems neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, o asmeniui, kuriam išduota neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė, ir nustatyti sąlygas ir apribojimus, kaip šia teise asmuo gali pasinaudoti), ir mokyklinių autobusų statymą savivaldybės tarybos nustatytose nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos transporto priemonių, naudojamų saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų apsaugai, statymą);“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1.   Šis Įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Lietuvos Respublikos Seimo narė                                                      Monika Ošmianskienė