ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ IR VALDYBOS SUSIRINKIMUS

 

2023 m.                            d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“, 4.3.3 papunkčiu, atsižvelgdama į asociacijos Šiaulių miesto vietos veiklos grupės įstatų 30.1 ir 31.1 papunkčius, 35 ir 47 punktus bei 2023 m. gegužės 12 d. gautą raštą „Dėl atstovavimo Šiaulių m. VVG“ (registracija DVS „Avilys“ Nr. G-3599), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Deleguoti šiuos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus atstovauti Šiaulių miesto savivaldybei, kaip Šiaulių miesto vietos veiklos grupės (toliau – ŠMVVG) narei, dalyvaujant ir balsuojant visuotiniuose ŠMVVG narių bei valdybos susirinkimuose (Šiaulių miesto savivaldybės atstovus išrinkus valdybos nariais):

Kęstutį Juočerį, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą;

Aistę Petkuvienę, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėją.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali
būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos
skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet
kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras